Safer Space Policy NL + ENG


Open discussie is de kern van onze Occupatie en onze besluitvorming. Hoe meer mensen we kunnen betrekken bij onze debatten, hoe sterker en representatiever de resultaten zullen zijn.

Occupy Den Haag wil deze discussies binnen een gastvrije, boeiende en ondersteunende – veilige antionderdrukkende – ruimte (zowel offline als online) voeren.

Om dit te verzekeren menen we dat het noodzakelijk is om een aantal richtlijnen voor deelnemers vast te stellen.

Houd er rekening mee dat, net als bij alle vormen van directe democratie dit beleid een ‘werk in uitvoering’ is. Suggesties zijn welkom.

1. Racisme, evenals leeftijdsdiscriminatie, homofobie, seksisme, transfobie, validisme of vooroordeel op basis van etniciteit, nationaliteit, klasse, geslacht, geslacht presentatie, taalvaardigheid, asielstatus of religieuze overtuiging is onaanvaardbaar en zal worden aangevochten.

2. Respecteer elkaars fysieke en emotionele grenzen. Vraag altijd uitdrukkelijke mondelinge toestemming voordat u iemand aanraakt of diens grenzen overschrijdt.

3. Wees je bewust van de ruimte die je inneemt en de posities en privileges die je met je meeneemt inclusief het voorrecht om tot een bepaald ras, klasse en geslacht te behoren.

4. Vermijd de veronderstelling dat jij je kunt identificeren met andere deelnemers.

5. Erken dat we proberen niet te oordelen, elkaar naar beneden te halen en/of met elkaar te concurreren.

6. Wees je bewust van de taal die je gebruikt in de dialoog en hoe je met anderen omgaat. Probeer langzaam en duidelijk te spreken en ongecompliceerde taal te gebruiken.

7. De groep streeft ernaar om er zo veel mogelijk voor te zorgen dat de ontmoetingsruimten toegankelijk zijn voor een zo breed mogelijk scala van mensen.

8. Het bevorderen van ‘een geest’ van wederzijds respect: luister naar de wijsheid die iedereen de groep brengt.

9. Geef elke persoon de tijd en ruimte om te spreken. Steek in grote groepen of voor grote groepen je hand op om te spreken.

10. “Respecteer de persoon; daag hun gedrag uit.”

11. Als iemand inbreuk op deze overeenkomsten pleegt kan er een discussie of bemiddeling opgestart worden, afhankelijk van de wensen van de persoon waarvan de rechten geschonden zijn. Als de inbreuk op een persoon zo ernstig is, dat iemand zich onveilig is gaan voelen, kan worden gevraagd om de ruimte te verlaten, met iemand hierover te spreken of onderworpen te worden aan een kringgesprek met de aanwezigen.

12. Hoewel de naleving van deze spelregels een collectieve verantwoordelijkheid is, zijn mensen ook persoonlijk verantwoordelijk voor hun gedrag.

13. Occupy Den Haag is een alcohol en drugsvrije ruimte.

English version
Open discussion is at the heart of our Occupation and our decision-making process. The more people we can involve in our debates, the stronger and more representative the results will be.

Occupy Den Haag / Occupy The Hague wants to operate and conduct our discussions in a safe anti-oppressive space – whether offline or online – that is welcoming, engaging and supportive.

In order to ensure this we feel it is necessary to establish some guidelines for participants.

Please note that, as with all forms of direct democracy this policy is a work in progress. Suggestions are welcome.

1. Racism, as well as ageism, homophobia, sexism, transphobia, ableism or prejudice based on ethnicity, nationality, class, gender, gender presentation, language ability, asylum status or religious affiliation is unacceptable and will be challenged.

2. Respect each other’s physical and emotional boundaries, always get explicit verbal consent before touching someone or crossing boundaries.

3. Be aware of the space you take up and the positions and privileges you bring, including racial, class and gender privilege.

4. Avoid assuming the opinions and identifications of other participants.

5. Recognize that we try not to judge, put each other down or compete.

6. Be aware of the language you use in discussion and how you relate to others. Try to speak slowly and clearly and use uncomplicated language.

7. The group endeavors as much as is feasible to ensure that meeting spaces are as accessible as possible to the widest range of people.

8. Foster a spirit of mutual respect: Listen to the wisdom everyone brings to the group.

9. Give each person the time and space to speak. In large groups, or for groups using facilitation: Raise your hand to speak.

10. “Respect the person; challenge their behaviour.”

11. If someone violates these agreements a discussion or mediation process can happen, depending on the wishes of the person who was violated. If a serious violation happens to the extent that someone feels unsafe, they can be asked to leave the space and/or speak with a person or process nominated by those present.

12. Whilst ground rules are collective responsibility everyone is also personally responsible for their own behaviour.

13. Occupy Den Haag / Occupy The Hague is an alcohol and drugs free space.