Auteur Topic: UPDATE ESM VERDRAG  (gelezen 1714 keer)

Offline protius

 • Full Member
 • ***
 • Berichten: 148
UPDATE ESM VERDRAG
« Gepost op: 15 mei '12 - 15:01 »
Brief Of noties betreffende het ESM - verdrag d.d. 13 mei 2012


( Het dient vermeld te worden dat deze brief beter leesbaar wanneer deze gedownload via  http://www.2shared.com , aan gezien ik niet goed de opmaak kan kopiëren naar dit veld )

Geachte heer Samson,

Op dinsdag 22 mei 2012 tussen 17:00 en 18:30 zal er in de Tweede Kamer zeer waarschijnlijk gestemd worden over het ratificeren van het Europees Stabiliteits mechanisme verdrag. Ik ben, tezamen met veel andere Nederlanders die op de hoogte zijn van de inhoud van dit verdrag, uiterst bezorgd over de implicaties die ratificatie met zich zal meebrengen. Mijn mening is dat het ESM - verdrag een zware, mogelijk zelfs onherstelbare klap, toebrengt aan de Nederlandse ( financiële ) soevereiniteit, democratie en rechtstaat. Als het ESM - verdrag wordt aangenomen, ontstaat er een onafhankelijke instelling met zeer vergaande bevoegdheden; zonder aan ook maar iemand verantwoording schuldig te zijn, zoals beschreven in Artikel 32 en 35 :

ARTIKEL 32

Rechts positie, voor rechten en immuniteiten

1. Ten einde het ESM in staat te stellen zijn doel te verwezenlijken, worden aan het ESM op het grondgebied van elk ESM - lid de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in dit artikel, toegekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn voorrechten en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het functies vervult of activa bezit.
2. Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om :

A ) roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;

B ) overeenkomsten te sluiten;

C ) in rechte op te treden; en

D ) elke overeenkomst en / of alle protocollen betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt gegeven.

3. Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechts vervolging, behoudens voor zover het ESM uitdrukkelijk afstand doet van zijn immuniteit ten behoeve van een procedure of volgens de bepalingen van een overeenkomst, met inbegrip van de documentatie van de financiering s instrumenten.

4. De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurd verklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard.

5. Het archief van het ESM en alle documenten die aan het ESM toebehoren of die het onder zich heeft, zijn onschendbaar.

6. De terreinen van het ESM zijn onschendbaar.

ARTIKEL 35

Immuniteiten van personen

1. In het belang van het ESM genieten de voorzitter van de Raad van gouverneurs, gouverneurs, plaats vervangend gouverneurs, bewindvoerders, plaats vervangend bewindvoerders, als mede de directeur en andere personeels leden immuniteit van rechts vervolging voor wat zij in Hun officiële hoedanigheid hebben gedaan en genieten zij onschendbaarheid wat Hun officiële papieren en documenten betreft. T/ESM 2012/nl 49.

2. Met betrekking tot de voorzitter van de Raad van gouverneurs, de gouverneurs, de plaatsvervangend gouverneurs, de bewindvoerders, de plaatsvervangend bewindvoerders of de directeur, kan de Raad van gouverneurs, in de mate en onder de voorwaarden die hij bepaalt, afstand doen van de bij dit artikel verleende immuniteiten. ”

Het dient opgemerkt te worden dat het ESM - verdrag niet spreekt over de stem van het parlement; maar van de gouverneurs, als per Artikel 5, lid 1:

ARTIKEL 5

Raad van gouverneurs

1. Elk ESM-lid benoemt een gouverneur en een plaats vervangend gouverneur. Deze benoemingen zijn te Allen tijde herroepbaar. De gouverneur is een lid van de regering van dit ESM - lid en draagt verantwoordelijkheid voor financiën. De plaatsvervangend gouverneur is volledig bevoegd om namens de gouverneur op te treden wanneer deze niet aanwezig is. ”De gouverneur is dus de minister van Financiën, terwijl er geen eisen worden gesteld aan de plaatsvervangend gouverneur. Nationale parlementen worden voor een groot deel buitenspel gezet; alleen de ministers van Financiën hebben inspraak. Als de Tweede Kamer het oneens is met een besluit van onze minister van Financiën, is de hoogst mogelijk sanctie een aangenomen motie van wantrouwen. Dit is echter mosterd na de maaltijd, omdat dit het handelen van de minister niet ongedaan maakt. De minister kan de Nederlandse belangen verkwanselen, zonder dat hij hiervoor wettelijk vervolgd mag worden; hij geniet immers immuniteit ten opzichte van zowel nationaal als international recht dankzij
Artikel 35 van het ESM-verdrag.

Uiteraard kan deze immuniteit opgeheven worden door een gekwalificeerde meerderheid van de Raad van Gouverneurs, maar dit is nauwelijks een geruststelling; het is vergelijkbaar met de slager die zijn eigen vlees keurt. Sterker nog, als een minister van Financiën dusdanig optreedt dat hij zijn eigen land schade berokkent, zal dit meestal juist ten voordele zijn van andere landen. Het dualisme in de politiek wordt hiermee ernstig onder druk gezet, omdat het parlement niet in staat is om voldoende controle te kunnen uitoefenen; ook wanneer de minister welwillend zou zijn. Hij heeft namelijk te maken met het beroepsgeheim, wat nader is omschreven in Artikel 34 :


ARTIKEL 34

Beroep s geheim

De leden of voormalige leden van de Raad van gouverneurs en van de Raad van bewind en alle andere personen die werkzaamheden voor of in verband met het ESM verrichten of hebben verricht, zijn gehouden inlichtingen die naar hun aard onder de geheimhoudingsplicht vallen, niet openbaar te maken. Ook na beëindiging van hun taken mogen zij geen onder het beroepsgeheim vallende inlichtingen openbaar maken.

Het is volstrekt onduidelijk wat er precies bedoeld wordt met ”gehouden inlichtingen die naar hun aard onder de geheimhoudingsplicht vallen”, omdat dit niet verder gedefinieerd wordt. Het bovengenoemde artikel is zeer rekbaar en kan leiden tot willekeur.
Hoewel er in theorie unanimiteit nodig is voor het verstrekken van geld, is het toegestaan dit, onder het mom van spoed, terzijde te schuiven; zolang er een ”gekwalificeerde meerderheid van 85% van de uitgebrachte stemmen” is. Ik verwijs naar Artikel 4, lid 4 en Artikel 5, lid 6, onder f) en g).

ARTIKEL 4

Structuren en stem procedure

4. In afwijking van lid 3 wordt gebruik gemaakt van een spoed stem procedure indien de Commissie en de ECB beide concluderen dat als niet dringend een besluit tot verlening of ten uit- voerlegging van financiële bijstand, zoals gedefinieerd in de artikelen 13 tot en met 18, wordt vastgesteld, zulks de economische en financiële duurzaamheid van de eurozone in gevaar kan brengen. Voor de aanneming van een besluit in onderlinge overeenstemming door de Raad van gouverneurs als bedoeld in artikel 5, lid 6, onder f) en g), en de Raad van bewind volgens die spoedprocedure is een gekwalificeerde meerderheid van 85% van de uitgebrachte stemmen vereist.

ARTIKEL 5

Raad van gouverneurs

F ) om stabiliteitssteun door het ESM te verstrekken, met inbegrip van de voorwaarden inzake economisch beleid zoals vastgelegd in het in artikel 13, lid 3, bedoelde memorandum van overeenstemming, en om de keuze van instrumenten en de financiële en andere voorwaarden vast te stellen overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 18;

G ) om aan de Europese Commissie mandaat te verlenen om, in overleg met de ECB, te onder-handelen over de aan elke financiële bijstand verbonden economische beleidsvoorwaarden overeenkomstig artikel 13, lid 3;

Nederland heeft slechts 5,7% van deze stemmen. Minister de Jager geeft overigens een verkeerde voorstelling van zaken omtrent het feitelijke vetorecht in zijn brief van 23 november gericht aan de Tweede Kamer. Het is niet zozeer dat de lidstaat dit recht heeft, maar de minister van Financiën in zijn hoedanigheid als gouverneur; òf zijn plaats vervanger.Het is relevant om te melden dat de Europese Commissie niet bepaald bekend staat om zijn economische expertise. Ik kan verwijzen naar de oorspronkelijke versie van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, waarbij kennelijk de wet van vraag en aanbod werd gezien als volstrekt niet van toepassing zijnde. De Europese Commissie heeft onlangs een EU -begroting voorgesteld die gepaard gaat met een stijging van 6,8%, terwijl meerdere EU landen juist flink moeten bezuinigen; nota bene op aandringen van de Europese Commissie zelf. Het is bizar dat hoewel de Europese Commissie de norm van een begrotingstekort van maximaal 3% wil blijven handhaven, zij nauwelijks interesse toont voor een degelijke controle op de rechtmatigheid van de bestedingen van het EU budget. De Europese Rekenkamer kan al 17 jaar op rij niet de rechtmatigheid van de besteding van het EU budget positief beoordelen. Dit zou toch al een slecht voorteken moeten zijn ?
Bovendien dient het opgemerkt te worden dat het stem recht niet altijd uit geoefend kan worden, overeenkomstig met Artikel 4, lid 8 :

ARTIKEL 4

Structuren en stem procedure

8. Ingeval een ESM - lid verzuimt een deel van het bedrag te betalen dat het verschuldigd is uit hoofde van de krachtens de artikelen 8, 9 en 10 op hem rustende verplichtingen in verband met volgestorte aandelen of opvragingen van kapitaal, dan wel uit hoofde van de krachtens de artikelen 16 of 17 op hem rustende verplichtingen in verband met de terugbetaling van de financiële bijstand, is het betrokken ESM - lid, zolang dat verzuim voortduurt, niet gerechtigd zijn stemrechten uit te oefenen. De stemmingsdrempels worden dien overeenkomstig her berekend.Zodra hier sprake van is, is een land volledig overgeleverd aan de wil van het ESM. Het verlies van het stemrecht en het niet nakomen van de verplichtingen doet niets af aan de geldigheid van verdere besluiten van de Raad van Gouverneurs; waardoor een land uiteindelijk een speelbal van het ESM dreigt te worden en bovendien het risico loopt om voor het internationale gerecht te worden gesleept.De publieke controle op het ESM is slecht geregeld. De Algemene Rekenkamer heeft zijn zorgen hierover geuit in een brief aan de Tweede Kamer, gedateerd 27 februari 2012. Ik zal de hoofdpunten hier nogmaals citeren :

“Het is onduidelijk of de Board of Auditors elk gewenst soort onderzoek op het terrein van rechtmatigheid, naleving, doeltreffendheid en risico management kan uitvoeren;

De rapportage mogelijkheden van de Board of Auditors zijn beperkt tot een jaarverslag, dat slechts via de Board of Governors, dat wil zeggen de ministers van Financiën van de eurolanden, openbaar gemaakt kan worden. Tussentijds kan alleen worden gerapporteerd aan de Board of Directors, niet openbaar;

In tegenstelling tot de interne audit van het ESM wordt voor het werk van de Board of Auditors niet aangegeven dat deze aan internationale controlestandaarden dient te voldoen.”

Deze kritiek vul ik nog graag aan met het gegeven dat vijf leden van de Board of Auditors worden benoemd door de Raad van Gouverneurs:

ARTIKEL 30

Audit comité

1. Het audit comité bestaat uit vijf leden die door de Raad van gouverneurs zijn benoemd voor hun competentie in financiële en audit zaken en omvat twee leden van de hoge controle-instanties van de ESM - leden – volgens een toer beurt systeem tussen deze instanties – en één lid van de Europese Rekenkamer.

Hierdoor kan, in mijn optiek, het audit comité per definitie niet volledig onafhankelijk zijn wanneer het een meerderheid van zijn controleurs zelf aanstelt. Tevens verwijs ik weer naar Artikel 34, het beroep s geheim. Hier is even eens van toepassing op het voltallige audit comités zo als blijkt uit de volgende zin snede: ”…en alle andere personen die werkzaamheden voor of in verband met het ESM verrichten of hebben verricht ”. Dit is ook niet bepaald bevorderlijk voor de publieke controle, vooral omdat het ESM instituut niet verplicht kan worden zijn eigen regels na te leven. De zo genaamde controle die het audit comité mag uit oefenen lijkt hier mee een wassen neus.
Minister de Jager meld in zijn brief van 24 april 2012 over de publieke controle op het ESM, dat :

”Omdat de onderhandelingen over de by-laws nog niet zijn afgerond en de vaststelling ervan pas na de inwerkingtreding van het ESM-verdrag door de Raad van Gouverneurs kan worden afgerond, kan ik u in dit stadium mededelen wat de stand van zaken is van hetgeen op ambtelijk niveau is overeengekomen, alsmede in hoeverre dit in lijn is met de inzet van Nederland.”
Ik vind dit nogal merkwaardig. Kennelijk vindt Minister de Jager het een normale gang van zaken dat een verdrag geratificeerd wordt, terwijl er nog een wets wijziging / aanvulling moet plaats vinden die de legitimiteit van het verdrag zou verbeteren. Dit is overigens onderdeel van het verdrag zelf :

ARTIKEL 30

Auditcomité

6. Alle aangelegenheden in verband met dit artikel worden nader gepreciseerd in de organisatie - voorschriften van het ESM.
Minister de Jager kan wel spreken over de inzet van Nederland, maar hij kan niets garanderen. Hierbij verwijs ik naar zijn brief van 23 november 2011, waarin hij tracht een genuanceerd beeld te schetsen omtrent Artikel 35 :

”De voorrechten en immuniteiten die gelden voor het ESM en voor de personen die daarvoor werkzaam zijn, zijn in lijn met de praktijk voor internationale organisaties, waarbij de democratische controle is gewaarborgd. ”
En verder :

”Ik wil ten slotte graag benadrukken dat de immuniteiten en voorrechten wel degelijk invloed hebben op de verantwoording die een vertegenwoordiger van een land in de Raad van gouverneurs, als lid van de regering, moet afleggen aan zijn parlement.”
Ik verwijs naar de eerdergenoemde kritiek in mijn brief op deze ”gewaarborgde democratische controle”. Ook hebben de immuniteiten en voorrechten wel degelijk invloed op de verantwoording die een vertegenwoordiger moet afleggen aan zijn parlement, zoals ik al eerder heb betoogd. Het zou dus niet de eerste keer zijn dat Minister de Jager niet in staat blijkt om de tekortkomingen in het verdrag te erkennen. Wij moeten er kennelijk op vertrouwen dat het goed komt. Niet dat de controle daadwerkelijk enigszins uitmaakt, aangezien al het personeel van het ESM boven zo wel nationale als internationale wetgeving staat, indien zij enkel handelen in het kader van hun functie. Zo lang dit het geval is, mag het ESM doen wat ze wil en zal hierbij niet noemenswaardig worden gehinderd door enige vorm van ”controle”.

Verder meen ik dat het goedkeuren van het ESM-verdrag een schending van Art.90 van de grondwet is :

”De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”

Het ESM-verdrag is juist een teruggang op dit gebied. Er kan geen sprake zijn van ”ontwikkeling”, als een instituut dat de macht heeft om landelijke economieën te beschadigen, buiten de rechtsorde valt. Tevens is het interessant om op te merken dat het goedkeuren van het verdrag ook een schending is van Art. 93 van het Wetboek van Strafrecht :

”De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Ik ben van mening dat hiervan sprake is, omdat onze financiën voor een deel inderdaad onder vreemde heerschappij gaan vallen; namelijk het ESM, waarvan Nederland slechts 5,7% ”eigenaar” is.Het lijkt mij dat er geen electorale winst valt te behalen om voor te stemmen. Het is aannemelijk dat Partij van de Arbeid stemmers die het on eens zijn met het ESM - verdrag, zullen overstappen op de Socialistisch Partij. Mijn indruk is dat er onder de Nederlandse bevolking meer tegenstanders dan voorstanders zijn; en dat het voor de voorstanders, in het algemeen, een minder hekel punt is. U kunt de kiezer laten zien dat er wel degelijk een middenweg is betreffende de Europese Unie; in plaats van alleen maar ”ja” of ”nee”.Volgens het verdrag, zullen de lidstaten samen 80 miljard in het ESM stoppen. De Nederlands bijdrage hier aan is ongeveer 4,6 miljard. Zo maakt het ESM- verdrag het juist nog mogelijker om aan de, voor u ongewilde, 3% begroting s tekort norm te voldoen en zal Nederland gedwongen worden extra te bezuinigen vanwege onze deelname. Echter, hier blijft het niet bij. Ingeval er sprake zijn van verliezen voor het ESM, is er slechts een meerderheid van 51% nodig om de totale waarde van de volgestorte aandelen weer te herstellen naar de 80 miljard.Uit het ESM - verdrag treden is nauwelijks een optie, want is het aannemelijk dat wij dan het gestorte geld nooit meer terugkrijgen, vervolgens verplicht zijn de euro op te geven en ten slotte lijdend voorwerp worden van een rechtszaak aangespannen door het ESM instituut.

Het grootste gevaar is overduidelijk de resterende 620 miljard, waarvan het Nederlandse deel maar liefst 35,4 miljard bedraagt. Natuurlijk, de Nederlandse minister van Financiën behoudt zijn vetorecht als het gaat om ”opvragingen van kapitaal overeenkomstig artikel 9, lid 1”, en ook om ”het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en het maximale leningvolume van het ESM aan te passen overeenkomstig artikel 10, lid 1”; er is geen mogelijkheid tot een spoedprocedure in beide gevallen.

Dit neemt echter niet weg dat, zoals eerder vermeld in deze brief, het vetorecht verloren kan gaan als wij niet aan onze verplichtingen voldoen. Ook ben ik benieuwd of u bereid bent om elke minister van Financiën vrijwel blind te vertrouwen, ongeacht zijn partij en het kabinet waar hij deel van uitmaakt; voor zolang het ESM- verdrag in stand blijft. Juist als leider van een partij die Nederland niet ”kapot wil bezuinigen”, zou u beducht moeten zijn voor het ESM. Parlementaire goedkeuring van het ESM - verdrag zal onvermijdelijk leiden tot meer bezuinigen en lasten verzwaringen; waarop u slechts invloed kan uit oefenen wanneer uw partij deel uitmaakt van de regering. Als uw partij het ESM- verdrag ratificeert, bent u in feite mede verantwoordelijk voor de bijkomende extra bezuinigen en lasten verzwaringen; ongeacht de invulling hier van.

Om mijn brief kort samen te vatten, vind ik dus dat het ESM-verdrag niet geratificeerd moet worden vanwege de volgende hoofd redenen :

1: Het ondermijnt de Nederlands democratie, soevereiniteit en rechtstaat.

2: Het ESM heeft volledige rechtspersoonlijkheid, wat het onder andere de mogelijkheid geeft om rechtszaken te beginnen; terwijl het ESM zelf niets te vrezen heeft van zowel de nationale als internationale rechtsorde.

3: Er is sprake van onvoldoende transparantie en een ernstig hiaat betreffende de controle op het ESM instituut.

4: Het wordt onvoldoende gewaarborgd dat de uitgaven van het ESM zorgvuldig worden besteed.

5: Het geeft teveel macht aan één persoon in de Nederlands regering; namelijk de minister van Financiën.

6: ESM deelname zal onvermijdelijk leiden tot meer bezuinigen en lasten verzwaringen voor Nederland.

7: Het verdrag eenzijdig opzeggen is nauwelijks een optie wanneer het verdrag eenmaal in werking is getreden; dit zou namelijk zeer waarschijnlijk gepaard gaan met het verliezen van het door ons al gestorte geld, het gedwongen verlaten van de euro- zone en dat de Nederlandse staat wordt aangeklaagd door de ESM organisatie.

Hoe wel ik vurig hoop dat uw partij het verdrag zal afwijzen, zou het uw partij al sieren wanneer zij een referendum steunen; zodat het Nederlandse volk in de gelegenheid wordt gesteld om zijn mening over deze belangrijke beslissing te geven.

Hoogachtend,

J.L.E. Meijs
By: Hans Meijs

http://www.2shared.com

http://community.argusoog.org/open-brief-betreffende-het-esm-verdrag-d-d-13-mei-2012/
« Laatst bewerkt op: 15 mei '12 - 15:08 door protius »

Offline protius

 • Full Member
 • ***
 • Berichten: 148
Re: UPDATE ESM VERDRAG
« Reactie #1 Gepost op: 15 mei '12 - 18:20 »
http://www.youtube.com/watch?v=VheZj3em6T4#ws]#Anon #Newz Anonymous Message Ireland Fiscal Compact Treaty VOTE NO.!!!


Full text: Fiscal Compact Treaty

TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM, THE REPUBLIC OF BULGARIA, THE KINGDOM OF DENMARK, THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE REPUBLIC OF ESTONIA, IRELAND, THE HELLENIC REPUBLIC, THE KINGDOM OF SPAIN, THE FRENCH REPUBLIC, THE ITALIAN REPUBLIC, THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, HUNGARY, MALTA, THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF POLAND, THE PORTUGUESE REPUBLIC, ROMANIA, THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE SLOVAK REPUBLIC, THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE KINGDOM OF SWEDEN

T/SCG/en 1

THE KINGDOM OF BELGIUM, THE REPUBLIC OF BULGARIA, THE KINGDOM OF DENMARK, THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE REPUBLIC OF ESTONIA, IRELAND, THE HELLENIC REPUBLIC, THE KINGDOM OF SPAIN, THE FRENCH REPUBLIC, THE ITALIAN REPUBLIC, THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, HUNGARY, MALTA, THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF POLAND, THE PORTUGUESE REPUBLIC, ROMANIA, THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE SLOVAK REPUBLIC, THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE KINGDOM OF SWEDEN,

hereinafter referred to as “the Contracting Parties”;

CONSCIOUS of their obligation, as Member States of the European Union, to regard their economic policies as a matter of common concern;
DESIRING to promote conditions for stronger economic growth in the European Union and, to that end, to develop ever-closer coordination of economic policies within the euro area;

BEARING IN MIND that the need for governments to maintain sound and sustainable public finances and to prevent a general government deficit becoming excessive is of essential importance to safeguard the stability of the euro area as a whole, and accordingly, requires the introduction of specific rules, including a “balanced budget rule” and an automatic mechanism to take corrective action;

T/SCG/en 2

CONSCIOUS of the need to ensure that their general government deficit does not exceed 3 % of their gross domestic product at market prices and that their general government debt does not exceed, or is sufficiently declining towards, 60 % of their gross domestic product at market prices;

RECALLING that the Contracting Parties, as Member States of the European Union, are to refrain from any measure which could jeopardise the attainment of the Union’s objectives in the framework of the economic union, particularly the practice of accumulating debt outside the general government accounts;

BEARING IN MIND that the Heads of State or Government of the euro area Member States agreed on 9 December 2011 on a reinforced architecture for economic and monetary union, building upon the Treaties on which the European Union is founded and facilitating the implementation of measures taken on the basis of Articles 121, 126 and 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union;
BEARING IN MIND that the objective of the Heads of State or Government of the euro area Member States and of other Member States of the European Union is to incorporate the provisions of this Treaty as soon as possible into the Treaties on which the European Union is founded;

T/SCG/en 3

WELCOMING the legislative proposals made by the European Commission for the euro area, within the framework of the Treaties on which the European Union is founded, on 23 November 2011, on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability, and on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States, and TAKING NOTE of the European Commission’s intention to present further legislative proposals for the euro area concerning, in particular, ex ante reporting of debt issuance plans, economic partnership programmes detailing structural reforms for Member States under an excessive deficit procedure as well as the coordination of major economic policy reform plans of Member States;
EXPRESSING their readiness to support proposals which the European Commission might present to further strengthen the Stability and Growth Pact by introducing, for Member States whose currency is the euro, a new range for medium-term objectives in line with the limits established in this Treaty;

TAKING NOTE that, when reviewing and monitoring the budgetary commitments under this Treaty, the European Commission will act within the framework of its powers, as provided by the Treaty on the Functioning of the European Union, in particular Articles 121, 126 and 136 thereof;

T/SCG/en 4

NOTING in particular that, in respect of the application of the “balanced budget rule” set out in Article 3 of this Treaty, that monitoring will be carried out through the setting up, for each Contracting Party, of country-specific medium-term objectives and of calendars of convergence, as appropriate;

NOTING that the medium-term objectives should be updated regularly on the basis of a commonly agreed method, the main parameters of which are also to be reviewed regularly, reflecting appropriately the risks of explicit and implicit liabilities for public finance, as embodied in the aims of the Stability and Growth Pact;

NOTING that sufficient progress towards the medium-term objectives should be evaluated on the basis of an overall assessment with the structural balance as a reference, including an analysis of expenditure net of discretionary revenue measures, in line with the provisions specified under European Union law, in particular Council Regulation (EC) No 1466/97 of 7 July 1997 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies, as amended by Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 (“the revised Stability and Growth Pact”);
NOTING that the correction mechanism to be introduced by the Contracting Parties should aim at correcting deviations from the medium-term objective or the adjustment path, including their cumulated impact on government debt dynamics;

T/SCG/en 5

NOTING that compliance with the Contracting Parties’ obligation to transpose the “balanced budget rule” into their national legal systems, through binding, permanent and preferably constitutional provisions, should be subject to the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union, in accordance with Article 273 of the Treaty on the Functioning of the European Union;

RECALLING that Article 260 of the Treaty on the Functioning of the European Union empowers the Court of Justice of the European Union to impose a lump sum or penalty payment on a Member State of the European Union which has failed to comply with one of its judgments and RECALLING that the European Commission has established criteria for determining the lump sum or penalty payment to be imposed in the framework of that Article;

RECALLING the need to facilitate the adoption of measures under the excessive deficit procedure of the European Union in respect of Member States whose currency is the euro and whose planned or actual ratio of general government deficit to gross domestic product exceeds 3 %, whilst strongly reinforcing the objective of that procedure, namely to encourage and, if necessary, compel a Member State to reduce a deficit which might be identified;

RECALLING the obligation for those Contracting Parties whose general government debt exceeds the 60 % reference value to reduce it at an average rate of one twentieth per year as a benchmark;

T/SCG/en 6

BEARING IN MIND the need to respect, in the implementation of this Treaty, the specific role of the social partners, as it is recognised in the laws or national systems of each of the Contracting Parties;

STRESSING that no provision of this Treaty is to be interpreted as altering in any way the economic policy conditions under which financial assistance has been granted to a Contracting Party in a stabilisation programme involving the European Union, its Member States or the International Monetary Fund;

NOTING that the proper functioning of the economic and monetary union requires the Contracting Parties to work jointly towards an economic policy where, whilst building upon the mechanisms of economic policy coordination, as defined in the Treaties on which the European Union is founded, they take the necessary actions and measures in all the areas which are essential to the proper functioning of the euro area;

NOTING, in particular, the wish of the Contracting Parties to make a more active use of enhanced cooperation, as provided for in Article 20 of the Treaty on European Union and Articles 326 to 334 of the Treaty on the Functioning of the European Union, without undermining the internal market, and their wish to have full recourse to measures specific to the Member States whose currency is the euro pursuant to Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and to a procedure for the ex ante discussion and coordination among the Contracting Parties whose currency is the euro of all major economic policy reforms planned by them, with a view to benchmarking best practices;

T/SCG/en 7

RECALLING the agreement of the Heads of State or Government of the euro area Member States, of 26 October 2011, to improve the governance of the euro area, including the holding of at least two Euro Summit meetings per year, to be convened, unless justified by exceptional circumstances, immediately after meetings of the European Council or meetings with the participation of all Contracting Parties having ratified this Treaty;

RECALLING also the endorsement by the Heads of State or Government of the euro area Member States and of other Member States of the European Union, on 25 March 2011, of the Euro Plus Pact, which identifies the issues that are essential to fostering competitiveness in the euro area;

STRESSING the importance of the Treaty establishing the European Stability Mechanism as an element of the global strategy to strengthen the economic and monetary union and POINTING OUT that the granting of financial assistance in the framework of new programmes under the European Stability Mechanism will be conditional, as of 1 March 2013, on the ratification of this Treaty by the Contracting Party concerned and, as soon as the transposition period referred to in Article 3(2) of this Treaty has expired, on compliance with the requirements of that Article;

T/SCG/en 8

NOTING that the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Grand Duchy of Luxembourg, Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic and the Republic of Finland are Contracting Parties whose currency is the euro and that, as such, they will be bound by this Treaty from the first day of the month following the deposit of their instrument of ratification if the Treaty is in force at that date;

NOTING ALSO that the Republic of Bulgaria, the Kingdom of Denmark, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, Hungary, the Republic of Poland, Romania and the Kingdom of Sweden are Contracting Parties which, as Member States of the European Union, have, at the date of signature of this Treaty, a derogation or an exemption from participation in the single currency and may be bound, as long as such derogation or exemption is not abrogated, only by those provisions of Titles III and IV of this Treaty by which they declare, on depositing their instrument of ratification or at a later date, that they intend to be bound;

HAVE AGREED UPON THE FOLLOWING PROVISIONS:

T/SCG/en 9

TITLE I

PURPOSE AND SCOPE

ARTICLE 1

1. By this Treaty, the Contracting Parties agree, as Member States of the European Union, to strengthen the economic pillar of the economic and monetary union by adopting a set of rules intended to foster budgetary discipline through a fiscal compact, to strengthen the coordination of their economic policies and to improve the governance of the euro area, thereby supporting the achievement of the European Union’s objectives for sustainable growth, employment, competitiveness and social cohesion.
2. This Treaty shall apply in full to the Contracting Parties whose currency is the euro. It shall also apply to the other Contracting Parties to the extent and under the conditions set out in Article 14.

T/SCG/en 10

TITLE II

CONSISTENCY AND RELATIONSHIP WITH THE LAW OF THE UNION

ARTICLE 2

1. This Treaty shall be applied and interpreted by the Contracting Parties in conformity with the Treaties on which the European Union is founded, in particular Article 4(3) of the Treaty on European Union, and with European Union law, including procedural law whenever the adoption of secondary legislation is required.

2. This Treaty shall apply insofar as it is compatible with the Treaties on which the European Union is founded and with European Union law. It shall not encroach upon the competence of the Union to act in the area of the economic union.

T/SCG/en 11

TITLE III

FISCAL COMPACT

ARTICLE 3

1. The Contracting Parties shall apply the rules set out in this paragraph in addition and without prejudice to their obligations under European Union law:

(a) the budgetary position of the general government of a Contracting Party shall be balanced or in surplus;

(b) the rule under point (a) shall be deemed to be respected if the annual structural balance of the general government is at its country-specific medium-term objective, as defined in the revised Stability and Growth Pact, with a lower limit of a structural deficit of 0,5 % of the gross domestic product at market prices. The Contracting Parties shall ensure rapid convergence towards their respective medium-term objective. The time-frame for such convergence will be proposed by the European Commission taking into consideration country-specific sustainability risks. Progress towards, and respect of, the medium-term objective shall be evaluated on the basis of an overall assessment with the structural balance as a reference, including an analysis of expenditure net of discretionary revenue measures, in line with the revised Stability and Growth Pact;

T/SCG/en 12

(c) the Contracting Parties may temporarily deviate from their respective medium-term objective or the adjustment path towards it only in exceptional circumstances, as defined in point (b) of paragraph 3;

(d) where the ratio of the general government debt to gross domestic product at market prices is significantly below 60 % and where risks in terms of long-term sustainability of public finances are low, the lower limit of the medium-term objective specified under point (b) can reach a structural deficit of at most 1,0 % of the gross domestic product at market prices;

(e) in the event of significant observed deviations from the medium-term objective or the adjustment path towards it, a correction mechanism shall be triggered automatically. The mechanism shall include the obligation of the Contracting Party concerned to implement measures to correct the deviations over a defined period of time.

2. The rules set out in paragraph 1 shall take effect in the national law of the Contracting Parties at the latest one year after the entry into force of this Treaty through provisions of binding force and permanent character, preferably constitutional, or otherwise guaranteed to be fully respected and adhered to throughout the national budgetary processes. The Contracting Parties shall put in place at national level the correction mechanism referred to in paragraph 1(e) on the basis of common principles to be proposed by the European Commission, concerning in particular the nature, size and time-frame of the corrective action to be undertaken, also in the case of exceptional circumstances, and the role and independence of the institutions responsible at national level for monitoring compliance with the rules set out in paragraph 1. Such correction mechanism shall fully respect the prerogatives of national Parliaments.

T/SCG/en 13

3. For the purposes of this Article, the definitions set out in Article 2 of the Protocol (No 12) on the excessive deficit procedure, annexed to the European Union Treaties, shall apply.

The following definitions shall also apply for the purposes of this Article:

(a) “annual structural balance of the general government” refers to the annual cyclically-adjusted balance net of one-off and temporary measures;

(b) “exceptional circumstances” refers to the case of an unusual event outside the control of the Contracting Party concerned which has a major impact on the financial position of the general government or to periods of severe economic downturn as set out in the revised Stability and Growth Pact, provided that the temporary deviation of the Contracting Party concerned does not endanger fiscal sustainability
 in the medium-term.

T/SCG/en 14

ARTICLE 4

When the ratio of a Contracting Party’s general government debt to gross domestic product exceeds the 60 % reference value referred to in Article 1 of the Protocol (No 12) on the excessive deficit procedure, annexed to the European Union Treaties, that Contracting Party shall reduce it at an average rate of one twentieth per year as a benchmark, as provided for in Article 2 of Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7 July 1997 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure, as amended by Council Regulation (EU) No 1177/2011 of 8 November 2011. The existence of an excessive deficit due to the breach of the debt criterion will be decided in accordance with the procedure set out in Article 126 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

ARTICLE 5

1. A Contracting Party that is subject to an excessive deficit procedure under the Treaties on which the European Union is founded shall put in place a budgetary and economic partnership programme including a detailed description of the structural reforms which must be put in place and implemented to ensure an effective and durable correction of its excessive deficit. The content and format of such programmes shall be defined in European Union law. Their submission to the Council of the European Union and to the European Commission for endorsement and their monitoring will take place within the context of the existing surveillance procedures under the Stability and Growth Pact.

T/SCG/en 15

2. The implementation of the budgetary and economic partnership programme, and the yearly budgetary plans consistent with it, will be monitored by the Council of the European Union and by the European Commission .

ARTICLE 6

With a view to better coordinating the planning of their national debt issuance, the Contracting Parties shall report ex-ante on their public debt issuance plans to the Council of the European Union and to the European Commission .

ARTICLE 7

While fully respecting the procedural requirements of the Treaties on which the European Union is founded, the Contracting Parties whose currency is the euro commit to supporting the proposals or recommendations submitted by the European Commission where it considers that a Member State of the European Union whose currency is the euro is in breach of the deficit criterion in the framework of an excessive deficit procedure. This obligation shall not apply where it is established among the Contracting Parties whose currency is the euro that a qualified majority of them, calculated by analogy with the relevant provisions of the Treaties on which the European Union is founded, without taking into account the position of the Contracting Party concerned, is opposed to the decision proposed or recommended.

T/SCG/en 16

ARTICLE 8

1. The European Commission is invited to present in due time to the Contracting Parties a report on the provisions adopted by each of them in compliance with Article 3(2). If the European Commission, after having given the Contracting Party concerned the opportunity to submit its observations, concludes in its report that such Contracting Party has failed to comply with Article 3(2), the matter will be brought to the Court of Justice of the European Union by one or more Contracting Parties. Where a Contracting Party considers, independently of the Commission’s report, that another Contracting Party has failed to comply with Article 3(2), it may also bring the matter to the Court of Justice. In both cases, the judgment of the Court of Justice shall be binding on the parties to the proceedings, which shall take the necessary measures to comply with the judgment within a period to be decided by the Court of Justice.

2. Where, on the basis of its own assessment or that of the European Commission, a Contracting Party considers that another Contracting Party has not taken the necessary measures to comply with the judgment of the Court of Justice referred to in paragraph 1, it may bring the case before the Court of Justice and request the imposition of financial sanctions following criteria established by the European Commission in the framework of Article 260 of the Treaty on the Functioning of the European Union. If the Court of Justice finds that the Contracting Party concerned has not complied with its judgment, it may impose on it a lump sum or a penalty payment appropriate in the circumstances and that shall not exceed 0,1 % of its gross domestic product. The amounts imposed on a Contracting Party whose currency is the euro shall be payable to the European Stability Mechanism. In other cases, payments shall be made to the general budget of the European Union.

T/SCG/en 17

3. This Article constitutes a special agreement between the Contracting Parties within the meaning of Article 273 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

TITLE IV

ECONOMIC POLICY COORDINATION AND CONVERGENCE

ARTICLE 9

Building upon economic policy coordination, as defined in the Treaty on the Functioning of the European Union, the Contracting Parties undertake to work jointly towards an economic policy that fosters the proper functioning of the economic and monetary union and economic growth through enhanced convergence and competitiveness. To that end, the Contracting Parties shall take the necessary actions and measures in all the areas which are essential to the proper functioning of the euro area in pursuit of the objectives of fostering competitiveness, promoting employment, contributing further to the sustainability of public finances and reinforcing financial stability.

T/SCG/en 18

ARTICLE 10

In accordance with the requirements of the Treaties on which the European Union is founded, the Contracting Parties stand ready to make active use, whenever appropriate and necessary, of measures specific to those Member States whose currency is the euro, as provided for in Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and of enhanced cooperation, as provided for in Article 20 of the Treaty on European Union and in Articles 326 to 334 of the Treaty on the Functioning of the European Union on matters that are essential for the proper functioning of the euro area, without undermining the internal market.

ARTICLE 11

With a view to benchmarking best practices and working towards a more closely coordinated economic policy, the Contracting Parties ensure that all major economic policy reforms that they plan to undertake will be discussed ex-ante and, where appropriate, coordinated among themselves. Such coordination shall involve the institutions of the European Union as required by European Union law.

T/SCG/en 19

TITLE V

GOVERNANCE OF THE EURO AREA

ARTICLE 12

1. The Heads of State or Government of the Contracting Parties whose currency is the euro shall meet informally in Euro Summit meetings, together with the President of the European Commission. The President of the European Central Bank shall be invited to take part in such meetings.

The President of the Euro Summit shall be appointed by the Heads of State or Government of the Contracting Parties whose currency is the euro by simple majority at the same time as the European Council elects its President and for the same term of office.
2. Euro Summit meetings shall take place when necessary, and at least twice a year, to discuss questions relating to the specific responsibilities which the Contracting Parties whose currency is the euro share with regard to the single currency, other issues concerning the governance of the euro area and the rules that apply to it, and strategic orientations for the conduct of economic policies to increase convergence in the euro area.

T/SCG/en 20

3. The Heads of State or Government of the Contracting Parties other than those whose currency is the euro, which have ratified this Treaty, shall participate in discussions of Euro Summit meetings concerning competitiveness for the Contracting Parties, the modification of the global architecture of the euro area and the fundamental rules that will apply to it in the future, as well as, when appropriate and at least once a year, in discussions on specific issues of implementation of this Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union.

4. The President of the Euro Summit shall ensure the preparation and continuity of Euro Summit meetings, in close cooperation with the President of the European Commission. The body charged with the preparation of and follow up to the Euro Summit meetings shall be the Euro Group and its President may be invited to attend such meetings for that purpose.

5. The President of the European Parliament may be invited to be heard. The President of the Euro Summit shall present a report to the European Parliament after each Euro Summit meeting.

6. The President of the Euro Summit shall keep the Contracting Parties other than those whose currency is the euro and the other Member States of the European Union closely informed of the preparation and outcome of the Euro Summit meetings.

T/SCG/en 21

ARTICLE 13

As provided for in Title II of Protocol (No 1) on the role of national Parliaments in the European Union annexed to the European Union Treaties, the European Parliament and the national Parliaments of the Contracting Parties will together determine the organisation and promotion of a conference of representatives of the relevant committees of the European Parliament and representatives of the relevant committees of national Parliaments in order to discuss budgetary policies and other issues covered by this Treaty.

TITLE VI

GENERAL AND FINAL PROVISIONS

ARTICLE 14

1. This Treaty shall be ratified by the Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements. The instruments of ratification shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the European Union (“the Depositary”).
T/SCG/en 22

2. This Treaty shall enter into force on 1 January 2013, provided that twelve Contracting Parties whose currency is the euro have deposited their instrument of ratification, or on the first day of the month following the deposit of the twelfth instrument of ratification by a Contracting Party whose currency is the euro, whichever is the earlier.

3. This Treaty shall apply as from the date of entry into force amongst the Contracting Parties whose currency is the euro which have ratified it. It shall apply to the other Contracting Parties whose currency is the euro as from the first day of the month following the deposit of their respective instrument of ratification.

4. By derogation from paragraphs 3 and 5, Title V shall apply to all Contracting Parties concerned as from the date of entry into force of this Treaty.

5. This Treaty shall apply to the Contracting Parties with a derogation, as defined in Article 139(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union, or with an exemption, as referred to in Protocol (No 16) on certain provisions related to Denmark annexed to the European Union Treaties, which have ratified this Treaty, as from the date when the decision abrogating that derogation or exemption takes effect, unless the Contracting Party concerned declares its intention to be bound at an earlier date by all or part of the provisions in Titles III and IV of this Treaty.

T/SCG/en 23

ARTICLE 15

This Treaty shall be open to accession by Member States of the European Union other than the Contracting Parties. Accession shall be effective upon depositing the instrument of accession with the Depositary, which shall notify the other Contracting Parties thereof. Following authentication by the Contracting Parties, the text of this Treaty in the official language of the acceding Member State that is also an official language and a working language of the institutions of the Union, shall be deposited in the archives of the Depositary as an authentic text of this Treaty.

T/SCG/en 24

ARTICLE 16

Within five years, at most, of the date of entry into force of this Treaty, on the basis of an assessment of the experience with its implementation, the necessary steps shall be taken, in accordance with the Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, with the aim of incorporating the substance of this Treaty into the legal framework of the European Union.

Done at Brussels this second day of March in the year two thousand and twelve.

This Treaty, drawn up in a single original in the Bulgarian, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary, which shall transmit a certified copy to each of the Contracting Parties.
« Laatst bewerkt op: 15 mei '12 - 18:34 door protius »

Offline protius

 • Full Member
 • ***
 • Berichten: 148
Re: UPDATE ESM VERDRAG
« Reactie #2 Gepost op: 15 mei '12 - 18:40 »

Offline protius

 • Full Member
 • ***
 • Berichten: 148


Offline protius

 • Full Member
 • ***
 • Berichten: 148
UPDATE ESM VERDRAG > Een zwarte dag nadert voor de Nederlandse democratie
« Reactie #5 Gepost op: 18 mei '12 - 18:24 »
Een zwarte dag nadert voor de Nederlandse democratie.

a.s dinsdag 22 mei tussen 17:00 en 18:30 uur ESM verdrag tweede kamer te den haag

[1] Dan stemt de Tweede Kamer over het Europees Stabiliteits Mechanisme ( ESM ) 

[2] Dan besluiten ze of ze dit verdrag ratificeren of niet. In principe stemmen zij dezelfde dag ook nog over het amendement aan artikel 136 van het Verdrag over de Werking van de Europese Unie (VWEU), dat aanvankelijk bedoeld was om het ESM binnen de EU op te richten.

Amendement artikel 136 VWEU

3. The Member States whose currency is the euro may establish a stability mechanism to be activated if indispensable to safeguard the stability of the euro area as a whole. The granting of any required financial assistance under the mechanism will be made subject to strict conditionality.’.

Met dit toegevoegde zinnetje krijgt de Europese Commissie de ruimte een stabiliteitsmechanisme te creëren. Ondanks het feit, dat het ESM nu buiten de EU om wordt opgericht, wordt dit amendement nu toch ter goedkeuring aan de Kamer voorgelegd. Alsof daar nog haast bij geboden is.

Wie echter goed oplet, kan een addertje onder het gras ontdekken. Het amendement is zo geformuleerd, dat het niet beperkt is tot financiële stabiliteit. Met dit amendement kan de Europese Commissie ook op heel andere terreinen besluiten nemen, zonder dat daar nog langer instemming van de nationale parlementen voor nodig is. Legers inhuren om protesten in Griekenland neer te slaan? Opposanten monddood maken? Democratisch gekozen leiders vervangen door mannetjes van Goldman Sachs? Met dit amendement kan de Europese Commissie zelf bepalen wat daar onder valt en meteen tot actie over gaan.

Kamer besluit over het ESM

We moeten het ergste vrezen, want te oordelen aan de mailtjes, die verschillende politieke partijen rondgestuurd hebben, zijn er kennelijk maar weinigen die in staat zijn de tekst van het verdrag te lezen, laat staan te snappen. [3] En Minister de Jager zuigt zonder blikken of blozen het ene verzinsel na het andere uit z’n duim om de Kamer te verleiden met het ESM in te stemmen. Daarover zo meteen meer.

Wat is het ESM ?

Het ESM is een permanent noodfonds voor de eurozone. Het krijgt een maatschappelijk kapitaal van 700 miljard euro. Dit is belastinggeld en moet in de loop van de tijd door de euro burgers betaald worden zodra het ESM er om vraagt.  De Nederlandse bijdrage is 40 miljard euro, dat is bijna net zo veel als de inkomstenbelasting van een heel jaar. Met dit kapitaal kan het ESM 6,6 keer zoveel geld inlenen en vervolgens weer uitlenen aan banken in nood en aan eurolanden die in financiële moeilijkheden verkeren. Het ESM functioneert dus tevens als een bankinstelling, die duizenden miljarden euros zal mogen beheren, zonder dat het een bankvergunning nodig heeft en dus zonder dat het zich iets aan hoeft te trekken van de regels die Financiële Toezichthouders aan andere financiële instellingen opleggen. Leningen aan landen gaan gepaard met strikte voorwaarden, zoals die bijvoorbeeld aan Griekenland opgelegd zijn. De voorwaarden die gelden voor leningen aan roekeloze bankiers zijn nog niet duidelijk, maar die zullen ongetwijfeld heel wat milder zijn.

Niemand in het ESM is democratisch verkozen en op de besluitvorming binnen het ESM bestaat geen enkel democratisch toezicht. De nationale Rekenkamers hebben het zelfs niet voor elkaar gekregen de garantie te verkrijgen, dat ze achteraf de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven van het ESM kunnen toetsen. [4]

Het ESM is permanent. De aandelen zijn niet verhandelbaar. Al het geld dat we er in stoppen, zien we dus nooit meer terug. Ook niet wanneer de crisis voorbij is en het ESM een gigantische pot gestort belastinggeld over houdt, die we niet terugkrijgen.

Waarom het ESM?

De euro verkeert in moeilijkheden. De gezamenlijke munt blijkt niet goed te functioneren in een economisch heterogene zone. Daar hadden economen in 1970 al voor gewaarschuwd, toen de Luxemburgse bankier Pierre Werner zijn eerste blauwdruk voor een gezamenlijke munt presenteerde, maar dank zij fanatieke euro- politici en intensief gelobby van bankiers hebben we die munt nu toch.

Wat is het probleem van de euro ?

De landen van de eurozone hebben niet allemaal dezelfde mogelijkheden voor productiviteit. Er zijn intrinsieke verschillen, die maken dat producten uit het ene land altijd duurder zullen zijn dan overeenkomstige producten uit het andere land. Zo hebben bijvoorbeeld Duitsland en Nederland goede condities voor productiviteit met een mild klimaat, vruchtbare bodem, makkelijke transportwegen en voor een deel eigen energievoorraden. In Griekenland is het ‘s zomers heet, is er nauwelijks vruchtbare bodem, zijn er vanwege de honderden eilanden hoge kosten voor transport, overslag en infrastructuur, zoals water-, electriciteit s- en communicatienetwerken, veerdiensten, rioolwaterreiniging, vuilniscollecte, afvalverwerking, etc. Griekenland zal dus nooit met Duitsland of Nederland kunnen concurreren.

Met de open grenzen zijn het de Griekse consumenten die bepalen, of ze lokale producten kopen of liever goedkopere en betere producten uit Duitsland en andere eurolanden. En wanneer producten uit andere landen Griekenland binnen komen, gaan er euro’s het land uit. Tegelijkertijd gaat het steeds slechter met de Griekse economie, omdat de Grieken hun eigen producten links laten liggen. Uiteindelijk blijven er te weinig euro’s in het land over en moeten de mensen naar de bank om euro’s te lenen. Zo begint het schuldenprobleem. Griekenland importeert nu 3 x zoveel als het exporteert. Dat alleen al betekent een jaarlijkse toename van de schuld van 40 miljard euro, gemiddeld zo’n 4.000 euro extra schuld per inwoner per jaar! Dat is natuurlijk een onhoudbare situatie.

Merk op, dat het de consumenten zijn, die bepalen of er veel of weinig uit de andere eurolanden geïmporteerd wordt en of het land in de schulden raakt of niet. De regeringen hebben hier geen invloed op. Vóór de komst van de euro konden regeringen hun eigen valuta devalueren. Daarmee werden importproducten duurder voor de eigen bevolking en exportproducten goedkoper voor buitenlandse kopers. Dat remde de import af, stimuleerde de export, deed de economie weer beter draaien en liet de schulden slinken. Met de euro is dat niet meer mogelijk.

Men heeft de Grieken wijs gemaakt, dat ze in heel grote problemen komen als ze niet in de euro blijven. En ofschoon het tegendeel waar is [5], is de meerderheid van de Grieken nu bang de euro te verlaten. Waarom dan dat fabeltje? Juist, vanwege de bankiers. Als zogenaamde oplossing voor het schuldenprobleem wordt Griekenland bedolven onder een nog hogere schuldenberg. Bankiers verdienen honderden miljoenen aan deze leningen. Het ESM is onder andere bedoeld om verliezen op dergelijke leningen automatisch op de euro burgers af te wentelen. Die bedragen worden dan rechtstreeks door het dagelijks bestuur van het ESM (de Raad van Bewind) opgeëist uit de staatskassen van de eurolanden.

Speculanten

Alle landen die minder goede mogelijkheden hebben voor productiviteit dan Duitsland, zullen één voor één, vroeg of laat met deze schuldenval te maken krijgen. Het is niet bij toeval, dat Portugal, Ierland, Spanje, Italië en Frankrijk ook al door speculanten in het vizier worden genomen. Wanneer deze landen een deel van hun staatsschuld af moeten lossen en daarvoor nieuwe leningen zoeken, drijven speculanten de rente op.

Voor Brussel was dat een reden om alle eurolanden te overtuigen de staatsschuld terug te brengen tot maximaal 60% van het Bruto Binnenlands Product en de overschrijding van de jaarlijkse begroting eerst tot maximaal 3% en later tot 0% terug te brengen. Nu kun je op papier wel zulke afspraken maken, maar daarmee los je de oorzaken van het euro-probleem niet op. En omdat bijna geen land zich aan deze afspraken wist te houden, was dat een mooie gelegenheid voor Goldman Sachs om even bij de Ministeries van Financiën langs te gaan om uit te leggen hoe ze met swaps wat schulden weg konden moffelen. Niet alleen Griekenland, maar ook Frankrijk, Spanje en Italië zouden er op ingegaan zijn. [6] De giga-winsten die Goldman Sachs hiermee behaald heeft, zullen – uiteraard – eveneens door de euroburgers betaald moeten worden. En ondanks het gesjoemel van de Ministeries van Financiën moet er nu keihard bezuinigd worden om aan de nieuwe regels te voldoen.

Als je weet, dat in Nederland de overheidsuitgaven verantwoordelijk zijn voor de helft van de economische activiteit en dat we nu al zo goed als in een recessie zijn beland, dan is het economische zelfmoord om een dergelijk onzinnig bezuinigingsplan door te voeren.

De logische oplossing

Het probleem met de oplopende staatsschuld is ontstaan op het moment, dat de bankwereld [7] de politici ervan wist te overtuigen, dat het verboden moest worden dat regeringen rechtstreeks bij hun centrale bank geld konden lenen. Want ook al betaalden de overheden rente aan de centrale bank, vanwege het feit dat de winst van de centrale bank weer naar de overheid terug vloeide, leende de overheid in feite het geld gratis. En daar zou de overheid vroeg of laat misbruik van kunnen maken, stelden de bankiers.

Sindsdien moet de overheid geld lenen van privé-geldschieters en dus altijd tegen rente. En het is juist de rente die maakt, dat de overheid bij eenzelfde beginschuld, elk jaar meer moet lenen en nog meer rente moet betalen. De schuld stijgt daardoor exponentieel. [8]

Het werkelijke misbruik is dus, dat wij extra belasting moeten betalen om de rente te betalen, die private partijen eisen. Wanneer wij met beschikbare arbeid en grondstoffen wegen aanleggen of dijken verzwaren, en wanneer iedereen voor zijn bijdrage betaald is, houden we dus een schuld over, waarover privé-geldschieters rente innen. En waar halen zij het geld vandaan? Al het geld in omloop ontstaat uit een eenvoudig boekhoudregeltje bij een bank. Als ik bankier Blut ben, dan schrijf ik in mijn boekhouding “Ik heb 1000 euro tegoed van Jantje” en aan de andere kant “Jantje heeft 1000 euro tegoed van mij”. Het tegoed dat Jantje van mij heeft kan hij uitgeven. Zo heb ik met mijn boekhoudregeltje 1000 euro gecreëerd in de vorm van een lening. [9] Dus direct of indirect zijn het altijd privé-bankiers die rente innen op de staatsschuld.

De logische oplossing is dus niet het ESM, dat met z’n hefboomwerking meer dan 4.000 miljard [10] aan leningen kan genereren, waar banken en financiële instellingen dan weer rente van kunnen plukken op kosten van de euro-burgers, maar het simpelweg terugdraaien van de onzinnige regel dat overheden geen geld mogen lenen van hun eigen centrale bank.

Bij deze oplossing is geen enkele bezuiniging nodig. De rentedragende schuld wordt simpelweg omgezet naar een lening van de centrale bank. Omdat er dan geen rentelast meer bij komt, is de hoogte van de schuld geen enkel probleem meer.

De foute oplossing

De foute oplossing is het ESM, dat zoals zijn voorgangers EFSF en EFSM landen die in de schulden raken met nog hogere schulden opzadelt, tot groot genoegen van bankiers, die roekeloos geld kunnen creëren en tegen rente uit kunnen lenen in de wetenschap dat alle verliezen door de euroburgers gedragen zullen worden.

Het ESM zorgt er dus simpelweg voor, dat de euroburgers maximaal betalen aan de financiële graaicultuur. Verantwoording afleggen is er niet bij. Het ESM, de gouverneurs, de bewindslieden en het personeel krijgen verregaande immuniteit. Het ESM kan iedereen aanklagen, maar zelf niet aangeklaagd worden, behalve door de leden zelf. Het ESM komt dus boven de wettelijke macht te staan.

Boven die financiële graaiers zitten nog drie bedenkelijke organisaties, waarvan niemand door het volk gekozen is en die ook nooit verantwoording afleggen. Dat zijn de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationale Monetaire Fonds, de zogeheten Trojka, die “strikte voorwaarden” aan de leningen verbinden. Die voorwaarden hebben meestal niets te maken met het doel van de lening, maar verplichten het land een beleid te voeren waar het land niet democratisch voor gekozen heeft. Zoals sommige Nederlandse politici het sarcastisch weten uit te drukken: ze moeten eerst bloeden. Het IMF is al meer dan 30 jaar de specialist van zulke leningen onder strikte voorwaarden [11]

De “leningen onder strikte voorwaarden” zijn geen sommen geld die het land naar eigen inzicht kan besteden, maar zijn gekoppeld aan projecten. Die lucratieve projecten worden in de regel uitbesteed aan buitenlandse bedrijven. Het meeste geld van de leningen komt nooit in het land van bestemming terecht, maar wordt rechtstreeks betaald aan buitenlandse geldschieters voor aflossing van bestaande schulden en rente, en aan de buitenlandse bedrijven die projecten uitgevoerd hebben. Er komt dus nauwelijks of geen geld het land binnen, terwijl het land de lening wel terug moet betalen, alsof dat geld in het land aanwezig zou zijn. Op deze manier kunnen de bankiers en de Trojka er dus verzekerd van zijn, dat er vrij snel weer een nieuwe lening nodig zal zijn en kan het duivelse spel opnieuw beginnen. Ook kan de Trojka eisen, dat alle lucratieve bezittingen in het land aan buitenlandse investeerders worden verkocht, zoals luchthavens en concessies voor gas- en olie.

Pas als de bevolking radeloos wordt en het land uit de euro stapt, zal het misschien gaan begrijpen hoe ze wreedaardig uitgeperst werden onder de noemer van “Europese solidariteit”.

ESM-perikelen

Het eerste ESM-verdrag werd 11 juli 2011 ondertekend door de Ministers van Financiën van de eurolanden, die zichzelf tot gouverneurs van het ESM uitriepen. [12] Zij deden dat in de marge van een Eurogroup-vergadering, waar ze samen met de ECB en het IMF overleg in voeren. Dit verdrag was illegaal, omdat Ministers van Financiën volgens artikel 7 van de Weense Conventie van 1969 geen bevoegde vertegenwoordigers van hun land zijn en omdat, als ze het verdrag zouden tekenden als afgevaardigden van de Europese Unie, dit verdrag in strijd zou zijn met artikel 48.6 van het Verdrag van Europa. Dit artikel stelt, dat de EU zijn regels mag veranderen zolang het zijn bevoegdheden niet uitbreidt. En dat is bij het ESM overduidelijk wel het geval.

Prullenmand

Nog geen tien dagen na de feestelijke ondertekening kon het verdrag alweer de prullenmand in, kennelijk omdat de opdrachtgevers het verdrag niet ver genoeg vonden gaan. Brussel blijft nu eenmaal ondergeschikt aan Washington. [13] Het verdrag moest gewijzigd worden en er moest nog een verdrag bijkomen, dat de condities zou regelen om voor noodhulp in aanmerking te komen en dat meer bevoegdheden naar Brussel zou hevelen. Daar tegenover stond, dat Washington zich ernstige zorgen maakte over de door Brussel ingeslagen weg naar draconische bezuinigingen.

ESM, 2e versie

Op 2 februari 2012 werd een gewijzigd ESM verdrag getekend, ditmaal door Ambassadeurs van de eurolanden. Het is een intergouvernementeel verdrag en geen EU-verdrag. De EU-regels zijn op dit verdrag dus niet van toepassing. Het verdrag regelt de verplichtingen om aan het noodfonds mee te betalen, maar of, en onder welke voorwaarden een deelnemend land noodleningen kan krijgen, dat staat er niet in. Dat wordt geregeld in een apart verdrag, dat nog niet klaar is voor ratificatie.

De Kamerleden die vóór het ESM stemmen, smijten dus 40 miljard euro over de balk, zonder precies te weten of ze er iets voor terug kunnen krijgen, en zo ja, wat ze ervoor terug kunnen krijgen en aan welke voorwaarden ze zullen moeten voldoen om in geval van nood daadwerkelijk leningen te verkrijgen. Moeten wij dan ook eerst flink bloeden, zoals Rutte en de Jager dat voor de Grieken eisten? Of misschien dubbel zoveel, uit wraak voor die onbenullige eisen? Of denken de Kamerleden dat Nederland niet in de problemen kan komen? Wel, als de Kamer het ESM goedkeurt, dan zitten we er gauw genoeg midden in. Zo lang de eurozone bestaat uit zwakke en sterke broeders, treden er gegarandeerd verliezen op. Dan mogen we bij elke verliespost van het ESM extra bezuinigen, moeten we de investeringen en de dienstverlening van de overheid nog verder reduceren, de belastingen verder verhogen en zullen we steeds meer werkloosheid krijgen en nog dieper in de recessie zakken.

Minister van Financiën als Gouverneur van het ESM

Het ESM stelt de Ministers van Financiën aan als gouverneurs van het ESM. Dat is handig, want die weten altijd precies te vertellen hoeveel geld er in hun staatskas zit, en, nog belangrijker, ze hebben de sleutel van de staatskas. Zij kunnen dus makkelijk de betalingen aan het ESM regelen, bijvoorbeeld zodra de Raad van Bewind compensatie van verliezen eist. En als de Ministers van Financiën van de Trojka te horen krijgen dat de uitleen-capaciteit verhoogd moet worden, dan kunnen de Ministers dat gezamenlijk beslissen en van de eurolanden een kapitaalstorting eisen. Tot het kapitaal van 700 miljard volgestort is, komt daar geen parlement of regering bij te pas.

Met de nieuwe functie van Gouverneur komt de Minister van Financiën wel in een spagaat terecht. Als Gouverneur van het ESM wordt hij geacht de stabiliteit van de eurozone als geheel te bevorderen en niet in de eerste plaats de belangen van zijn land te behartigen. Hij wordt dienaar van twee meesters. Daarmee komt de positie van de Minister van Financiën op wel zeer gespannen voet te staan met artikel 49 van onze Grondwet (getrouwe invulling van zijn ministerschap).

Verdrag staat boven nationale wetgeving

Het ESM is een internationaal verdrag en staat daarmee boven nationale wet- en regelgeving. Niets van wat in het ESM-verdrag geregeld is, kan door nationale wetten of regels gewijzigd of beperkt worden.

In het ESM-verdrag is geregeld, dat de bevoegdheid om besluiten te nemen ligt bij de Raad van Gouverneurs [14] , de Raad van Bewind [15] en de Directeur [16] Merk op, dat bij al deze besluiten het ESM volledige bevoegdheid heeft voor het nemen van besluiten en dat daar geen regering of parlement bij te pas komt.

Alleen bij een besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal (bij aanvang 700 miljard) door de Raad van Gouverneurs, geldt dat het besluit pas in werking treedt na voltooiing van de toepasselijke nationale procedures.(artikel 10.1) Het is de Raad van Bewind die de gedetailleerde voorwaarden zal vaststellen (art 10.2)

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

In de parlementaire commissie Financiën vragen sommigen zich af over hoe de verhogingen van het maatschappelijk kapitaal in z’n werk gaan.

Het ESM kan inderdaad zijn maatschappelijk kapitaal eindeloos ophogen. 700 miljard is slechts het begin. Volgens artikel 10 kan de Raad van Gouverneurs besluiten het maatschappelijk kapitaal te verhogen. Zo’n besluit vereist eenparigheid van stemmen , waarbij afwezigen en stemonthouders niet meegerekend worden. En omdat de commissie kennelijk ongerust is over het bedrag waarop ze zich vastleggen, informeert Minister de Jager hen:

    De besluitvormingsprocedure s binnen het ESM zijn zo vormgegeven dat lidstaten niet tegen hun wil gebonden kunnen worden aan belangrijke beslissingen en de democratische controle gewaarborgd is. (…) Zoals bij alle belangrijke besluiten wordt ook het besluit om het kapitaal van het ESM aan te passen genomen op basis van onderlinge overeenstemming. (…) De lidstaten hebben in een dergelijke besluitvormingsprocedure dus een feitelijk veto.  [17]

De waarheid is, dat bij er het ESM geen sprake is van ook maar enige democratische controle op de rechtmatigheid en doelmatigheid van haar besluiten, noch op de manier waarop zij met het belastinggeld van de euroburgers omspringt. De Rekenkamers hebben het zelfs niet voor elkaar gekregen om garanties te krijgen voor controle achteraf.

En de lidstaten hebben geen feitelijk veto. Het zijn niet de lidstaten die stemmen, maar de Gouverneurs. Deze Gouverneurs hebben echter de taak de stabiliteit van de eurozone als geheel te bevorderen. Per definitie, zijn de belangen van de individuele lidstaten daaraan ondergeschikt. Maar zelfs de Gouverneurs hebben geen gegarandeerd vetorecht. Als spoed geboden is – en dat is meestal het geval wanneer er een nieuwe crisis uitbreekt – is 85% van de stemmen van de aanwezige Gouverneurs voldoende om tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal over te gaan.

Verder is het ESM een permanent stabiliteitsmechanisme. Het is een mechanisme zonder stopknop. Wanneer het ESM besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen, zullen er op dat moment al honderden (en mogelijkerwijs duizenden) miljarden euro’s aan leningen en riskante vorderingen uit staan. Geen enkel ESM-lid zal het aandurven een kapitaalverhoging te weigeren en het uiteenspatten van deze financiële zeepbel te veroorzaken. Wie nu instapt, stapt in voor altijd. Nou ja, laten we zeggen: tot de euro uit elkaar valt.

Voorrechten en immuniteit

En over de vraag of de voorrechten en immuniteiten van het ESM en zijn personeel er niet toe leiden, dat ze onaantastbaar worden, herhaalt de Jager geruststellend:

    ”De voorrechten en immuniteiten die gelden voor het ESM en voor de personen die daarvoor werkzaam zijn, zijn in lijn met de praktijk voor internationale organisaties, waarbij de democratische controle is gewaarborgd.” [17]

Ach, als je een verhaal maar vaak genoeg herhaalt, dan denkt iedereen dat het de waarheid is, niet waar? En als je goed leest, beweert hij dit keer niet eens dat het ESM te vergelijken valt met een organisatie waarbij de democratische controle wel gewaarborgd is, maar alleen, dat het ESM zich dezelfde voorrechten en immuniteiten toekent.

Misvatting parlementaire controle

    Ik wil ten slotte graag benadrukken dat de immuniteiten en voorrechten geen invloed hebben op de verantwoording die een vertegenwoordiger van een land in de Raad van gouverneurs, als lid van de regering, moet afleggen aan zijn parlement. [17]

Minister de Jager heeft kennelijk niet begrepen, dat de regels van het internationale verdrag voorrang hebben boven nationale wetten en regelgeving. En als artikel 34 van het verdrag zegt, dat de gouverneur een geheimhoudingsplicht heeft, dan houdt dat in, dat hij geen verantwoording af kan leggen.

Dat het parlement controle wil houden over de besteding van ons belastinggeld, dat door het ESM omgezet wordt in 6,6 maal zoveel risicovolle leningen, dat lijkt mij volkomen terecht. Maar noch in de eerste ESM versie van 2011, noch in de nu voorliggende versie is er sprake van democratische controle. Dat merkt Minister de Jager uiteindelijk zelf ook op.

    … over de parlementaire controle op het ESM wil het kabinet benadrukken dat de vormgeving van deze controle een nationale aangelegenheid is die geen onderdeel uitmaakt van het ESM-Verdrag. [18]

Maar even stoïcijns gaat hij vervolgens verder:

    Centrale elementen bij de vormgeving van de parlementaire betrokkenheid zijn

    (1) het budgetrecht van de Kamer,

    (2) raadpleging van de Kamer voorafgaand aan besluitvorming en

    (3) gebruik van een parlementair voorbehoud indien geen tijdig overleg met de Kamer heeft plaatsgevonden.

Aantasting budgetrecht

Wanneer de Kamer begrijpt, dat de verliezen van het ESM niet te plannen zijn, dat de hoogte en de tijdstippen voor het storten van kapitaal evenmin altijd even goed te plannen zijn, dat verhogingen van het maatschappelijk kapitaal in de praktijk niet tegengehouden kunnen worden, dan betekent dit feitelijk, dat het budgetrecht ondergeschikt wordt aan het ESM.

Geen verantwoording

Raadpleging van de Kamer voorafgaand aan besluitvorming is volgens het ESM-verdrag niet mogelijk. Het verdrag stelt in artikel 34 dat de gouverneurs, bewindslieden en andere medewerkers van het ESM een geheimhoudingsplicht hebben. De Tweede Kamer wordt niet genoemd als mogelijke gast bij de vergaderingen van het ESM en is geen onderdeel in de besluitvormingsprocedure s van het ESM.

De Gouverneurs van het ESM handelen in het kader van een internationaal verdrag, dat geen enkele rol heeft voorzien voor de nationale parlementen (afgezien van de ratificatie van het verdrag) en het parlement geen enkele ruimte biedt voor inmenging, informatie-uitwisseling, overleg of controle. Logischerwijs kan een parlement een gouverneur ook niet ter verantwoording roepen voor handelingen, die hij in het kader van het internationale verdrag verricht.

Conclusie

Het ESM is dus

    een fictief bestuursorgaan, dat onbegrensd belastinggeld op kan eisen, zonder democratische invloed op de bestedingen, zonder democratische controle op de besluitvorming, zonder verantwoording door het niet-democratisch verkozen bestuur;
    een bank, die over onbegrensd gratis kapitaal beschikt in de vorm van opgeëist belastinggeld;
    een bank, die geen bankvergunning nodig heeft, hoewel deze bank duizenden miljarden euro’s zal kunnen beheren;
    een bank, die niet gerechtelijk vervolgd kan worden en waarvan het bestuur en alle medewerkers verregaande immuniteit genieten;
    een inlener van honderden miljarden euro’s, die al dan niet bevriende bankiers aan miljarden euro’s rente helpt;
    een uitlener van honderden miljarden euro’s, die zelf bepaalt welke bankier in nood wel een lening krijgt en welke andere voor een appel en een ei overgenomen zal worden door een bevriende relatie van het ESM;
    een uitlener van honderden miljarden euro’s, die eurolanden in financiële moeilijkheden opzadelt met nog hogere schulden en de Trojka in staat stelt deze landen te dwingen een neo-liberale koers te volgen en lucratieve eigendommen aan buitenlandse investeerders te verkopen;
    een bedenkelijke organisatie, die opgericht wordt met de bedoeling de politiek van democratisch verkozen regeringen te ondermijnen.

Kunduz-coalitie

Na de val van de VVD-CDA-PVV-coalitie over de door Brussel geëiste bezuinigingspolitiek, heeft de oude Kunduz-coalitie [19] zich razendsnel hervonden en binnen 36 uur overeenstemming bereikt over het draconische bezuinigingsplan. Zij weten wat Brussel van ons wil en wat Washington van ons wil. Ondanks het feit dat de regering demissionair is en er in september nieuwe verkiezingen worden gehouden, vindt de Kunduz-coalitie, dat zij het ESM er nog wel even door kan jassen. Dat wordt een zwarte dag voor de democratie.

Notities en referenties

[1] Voor de stemming over het ESM was de datum van 22 mei 2012 genoemd. Een voor 16 mei geplande Commissie-vergadering is nu een week verschoven. Dat maakt het waarschijnlijk, dat de stemming over het ESM ook één of twee weken opschuift. Het is altijd de Voorzitter van de Tweede Kamer, die over de agenda beslist en de planning van de vergaderingen tot op het laatste moment aan kan passen. Het is niet gebruikelijk, dat met een demissionair kabinet en nieuwe verkiezingen op komst, de Kamer zulke ingrijpende besluiten er toch nog even doorheen jast. 16 mei 2012 werd een verzoek van de PVV en de SP om de stemming over het ESM “controversieel” te verklaren en uit te stellen tot na de verkiezingen met 44 tegen 99 stemmen verworpen. PVV-leider Wilders kondigde daarop aan de Nederlandse Staat te vervolgen voor “onrechtmatige daad”.

[2] Tekst van het verdrag in het Nederlands:

http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf

Backup: www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

Korte video: ESM_de_nieuwe_Europese_dictator.avi

[3] Tenzij er nadrukkelijk om gevraagd wordt, ga ik de onzin die VVD, PvdA, CDA en SP over het ESM rondgestuurd hebben niet op mijn site herhalen. Ik wil hier wel een compliment maken voor de Partij voor de Dieren, de enige partij die een foutloze reactie rondstuurde.

[4] Stukken Tweede Kamer, google: 21501-07, nr. 886

[5] Uit de euro, en dan?

Van staatsschulden naar staatsgulden

Een verhaal van twee monetaire systemen

Bank-crisis? Hervorming!

Op weg naar een gezonde economie

[6] Greek Ex-Minister: Other Euro Countries Did Swaps Too

http://www.cnbc.com/id/35438321/Greek_Ex_Minister_Other_Euro_Countries_Did_Swaps_Too

[7] Onder aanvoering van het Basel Comité en de Bank of International Settlement (BIS)

[8] Een verhaal van twee monetaire systemen

[9] Geheimen van geld, rente en inflatie

Debet, credit, banco!

[10] Het ESM wil voor elke euro uitstaande leningen een kapitaal van 15 cent aanhouden. In theorie kun je zo met 700 miljard kapitaal 4.600 miljard aan leningen verstrekken. Maar enerzijds kan dit door verliezen een stuk minder worden, terwijl eindeloze kapitaalverhogingen het bedrag aan uitstaande leningen  gigantisch veel groter kunnen maken.

[11] Decommissioning The IMF, World Bank and WTO

http://www.stwr.org/imf-world-bank-trade/decommissioning-the-imf-world-bank-and-wto.html &

http://www.stwr.org/imf-world-bank-trade/decommissioning-the-imf-world-bank-and-wto.html#Structural_Adjustment_Programs_SAPs_

[12] ESM, de nieuwe Europese dictator

[13] 29-11-11: Euro-Area Finance Chiefs to Meet as Obama Renews Pressure to Solve Crisis

http://www.bloomberg.com/news/2011-11-29/euro-area-finance-chiefs-to-meet-as-obama-renews-pressure-to-solve-crisis.html

24-09-12: Geithner Urges End to European ‘Cascading Default’ Threat

http://www.bloomberg.com/news/2011-09-24/geithner-urges-end-to-cascading-default-threat-from-europe.html

31-01-12: “Geithner said in Davos that only an extremely large firewall would ensure financial security.”

http://www.spiegel.de/international/europe/esm-plus-efsf-plus-imf-europe-may-be-planning-1-5-trillion-euro-backstop-fund-a-812565.html

20-03-12: Geithner to EU: Increase your bailout fund

http://blogs.ft.com/brusselsblog/2012/03/geithner-to-eu-increase-your-bailout-fund/#axzz1v24sbOo4

[14] artikel 4, 5.6, 5.7 etc.

[15] art. 4, 6.5, 6.6, 9.2, 9.4, etc

[16] art. 7.4, 9.3 etc.

[17] Brief Mininster de Jager 23 november 2011

[18] Nota Minister de Jager 7 mei 2012

[19] Kunduz-coalitie: VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Rudo de Ruijter

Onafhankelijk onderzoeker, http://www.courtfool.info/

17 mei 2012
« Laatst bewerkt op: 18 mei '12 - 18:28 door protius »