Auteur Topic: Voorstel voor leeflijnen gebaseerd op Respect en Verantwoordelijkheid.  (gelezen 2415 keer)

Offline Ashrael

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 34
In de voostelstatuten zijn respect en verantwoordelijkheid al prominent aanwezig, maar om het een samenhangend geheel te maken moeten, volgens mij, de leeflijnen ook vooral in diezelfde termen vorm gegeven worden. Daarom  hier mijn voorstel:RESPECT en VERANTWOORDELIJKHEID is de hele wet van Occupy!

Algemene occupy leeflijnen


Inleiding

De uitgangspunten van Occupy Den Haag zijn: Respect en Verantwoordelijkheid.

Als we in het algemeen gaan samenvatten waar occupy voor staat, kunnen we stellen dat het occupyen van een openbare ruimte een daad is om ruimte te geven aan broodnodige discussie.
Want occupy is een gedachte, een filosofie, een weten en een hoop dat het beter kan.
De wetenschap dat een wereld gebaseerd op respect en verantwoordelijkheid, een wereld waarin status macht of macht geen rol meer spelen, mogelijk is.
Dat er een eerlijk economisch systeem kan zijn zonder graaiers, corruptie en manipulaties.
 
Dit wordt in praktijk gebracht door te luisteren naar elkaar en in alles wat we doen te denken in termen van respect en verantwoordelijkheid. Door dit te doen ontwikkelen wij ons “respectgevoel” en ons “verantwoordelijksheidsgevoel” en creëeren daarmee een nieuwe ethiek en moraal voor de toekomst. Het gebrek aan respect en verantwoordelijkheid hebben geleidt tot de excessen die we overal, over heel de wereld, tegen komen. Alle oorlogen, crisis, hongersnood, millieuvervuiling etc. etc. zijn het gevolg van het gebrek aan respect en verantwoordelijkheid. Net zoals, in onze directe omgeving, pesten, geweld, sexisme, rasisme, etc. etc.

Het is daarom noodzakelijk, voor de duidelijkheid en de groei van de mensheid dat er duidelijke  leeflijnen ontstaan. Leeflijnen die aangeven hoe de wereld respectvol en verantwoordelijk te runnen. Niet zoals nu onze wetten, die door hun scherpe definitie mazen in de wet creeeren. Deze dingen die niet bij wet verboden zijn, maar wel respectloos, onverantwoordelijk en vaak zelfs crimineel zijn.

Het is zeer wenselijk dat iedereen aanvullingen op die leeflijnen kan geven, want dat vergroot de betrokkenheid, die dan weer noodzakelijk is om een collectiviteit op te bouwen.


Leeflijnen

De basis:
We spreken elkaar altijd respectvol aan, want dit is (het begin van) een repsectvolle relatie.
We spreken vanuit ons gevoel en niet emotioneel want dat leidt tot wrijving.

Verbaal, fysiek en geestelijk geweld:
Eerst en vooral zijn verbaal, geestelijk dan wel fysiek geweld uiteraard een uiting van respectloosheid, want elke vorm van geweld staat communicatie in de weg.
Respectloos is ook praten TEGEN elkaar, waarbij de betrokkenen tegenover elkaar staan, dit duidt op het niet inleven in de situatie en persoon die tegenover ze staat. Elke emotie komt uit een uniek persoon, met zijn/haar eigen ervaringen, beperkingen en achtergrond, als je die persoon ziet, kijk je dwars door de emotie heen en ontstaat er begrip. Als men blijft denken in termen van respect en verantwoordelijkheid, daarbij vanuit het gevoel blijft communiceren en een poging doet het vanuit de ander te bekijken, dan is elk inter-persoonlijk probleem oplosbaar. We zijn allemaal mensen met een eigen geschiedenis van ervaring met disrespect en onverantwoordelijkheid en om de “nieuwe wereld” te bereiken moeten we trachten de “oude” achter ons te laten.

geestelijk geweld
Vooral verbaal geweld is (of kan leiden tot) geestelijk geweld. Met geestelijk geweld wordt bedoeld: arrogantie, machogedrag, een ander overbluffen en een overwicht tot stand brengen en andere respectloze uitingsvormen. Ook verbale of fysieke intimidatie vallen hieronder. Negativisme is hierin een verder gaande vorm van geestelijk geweld. In extremere gevallen leidt dit tot sexistisch en racistisch gedrag. Het gevolg hiervan is dat een ander gekleineerd wordt, dus uitgelachen wordt (door individuen en soms ook door een hele groep). Men gaat ook roddelen over die ander, waardoor hij/zij wordt buitengesloten. Dit negeren werkt tenslotte geestelijk door. Er wordt hierdoor een gevoel van niet welkom zijn gecreeerd. Dit kan tenslotte uitmonden in een angst- en onveiligheidsgevoel. En uiteindelijk is het energieverkwisting, daar het een soortement van vampirisme wordt. Hiermee wordt bedoeld dat alle energie uit een persoon gezogen wordt. En daardoor kan het gebeuren dat een persoon de groep verlaat.

Het mag duidelijk zijn dat alle bovenstaande zaken niet getuigen van respectgevoel of verantwoordingsgevoel bij de dader en dus afgekeurd worden. De dader moet worden aangsproken op zijn/haar gedrag en uitleg ontvangen over waarom dit respectloos en onverantwoordelijk is, bij herhaaldelijk over de schreef gaan op hetzelfde punt, word de persoon ter discussie gesteld in de ronde tafel.


Rommel en "vuile was"
In verband met het beeld naar buiten, dat we nastreven, is het logisch dat er op het kamp geen rommel blijft rondslingeren en dat de grote tent altijd netjes is, dit is een kwestie van respect naar de omgeving en de mensen in je omgeving, ook zou het onverantwoordelijk zijn naar de beweging. Online is het ook belangrijk dat we de "vuile was" niet naar buiten brengen, noch op de site en het forum, noch op de livestreamchat, een kwestie van respect en verantwoordelijkheid wederom. Het is onze verantwoordelijkheid namelijk naar occupy -als beweging- toe, dat onze interne problemen ook intern afgehandeld worden en dat alleen constructieve -mogelijke oplossingen- naar buiten gebracht worden, waarbij zeker geen namen vermeld worden in hetgeen naar buiten gebracht wordt. We weten namelijk nooit wie er binnen kan komen -op het kamp- en wie er meeleest/meekijkt -op de verschillende eigen online kanalen-.


Drugs, alcohol en veiligheid
Ook het afzien van gebruik van drugs en alcohol tijdens het verblijf op het kamp is een logisch gevolg, want deze vertroebelen gesprekken die er toe doen, naar elkaar maar ook naar bezoek toe en leiden vaak tot respectloos en onverantwoordelijk gedrag en gevaar. Bijvoorbeeld dat je struikelt over een scheerlijndraad of dat je een kaars in je tent omstoot. Ook onderkoeling bij lage (nacht)temperaturen (in het voor- en najaar kan het snachts nog koud zijn) in benevelde toestand is een mogelijk gevaar. Te vermijden is dat er een ambulance geroepen moet worden bij ernstige ongevallen door eigen schuld, drank, drugs of overdosis. Dit kan het einde van ODH zijn.


Het is ook logisch, dat zij die nachtwachtdienst draaien, zich onthouden van drugs en drank voor aanvang en tijdens hun dienst. Zij dragen namelijk tijdens die uren de gehele verantwoordelijkheid voor het kamp en haar verblijvers, dus respecteer je verantwoordelijkheid.

Veiligheid algemeen
In verband met algemene veiligheid is het belangrijk dat elektriciteitskabels geaard zijn en geschikt voor buiten; koppelingen en stekkers moeten beschermd zijn tegen vocht en kabels mogen niet losliggen op het veld. Daar moet een mat of zo overheen.


Binnen de WOM (Wet Openbare Manifestaties) en de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is sfeerverlichting toegestaan. Te prefereren is echter om kaarsen in z.g.n. windlichten te laten branden. Dit voorkomt brandwonden. Er zijn er ook een aantal verbodsbepalingen gesteld, in verband met veiligheid. Open vuur is verboden, mits voor koken, bakken en braden. Een gerechtelijke uispraak heeft hier aan verbonden dat koken alleen in de buitenlucht mag.


Omgang met elkaar
Naar mede-kamp verblijvers en (online) ondersteuners is het ook van belang, dat je een ander respectvol behandeld, zoals je zelf behandeld wilt worden. Dit impliceert dat we elkaar ten alle tijden als gelijkwaardig bezien en dat we elkaars -eventuele- minpunten met respect behandelen, dat we deze dus nooit persoonlijk uitspelen naar elkaar toe. Doen we dat namelijk wel, dan gaan we elkaar persoonlijk aanvallen, wat nooit de bedoeling mag zijn. Dit staat ieders persoonlijke groei namelijk in de weg. Een persoonlijke groei die noodzakelijk is, om een ieders individualiteit optimaal te kunnen waarborgen. Die dan weer kan doen leiden tot het groeien van het gehele collectief.


We moeten dan ook een raamwerk ontwikkelen, dat het mogelijk gaat doen maken, elkaars bijdragen juist constructief te gaan waarderen. Het vooropgestelde raamwerk bestaat er uit dat we, zonder emotioneel of persoonlijk te worden, vanuit ons gevoel gaan leren praten met elkaar. Dat we dus leren op te nemen en te overdenken wat er gezegd wordt, in plaats van hoe iets gezegd wordt.


Occupy is een leiderloze beweging. Dit impliceert ook dat niemand zijn/haar mening als "de" occupy-mening kan opdringen aan anderen en naar buiten toe. Het spreekt dan ook voor zich, dat ieders mening gelijkwaardig is en dat we alleen kunnen samenwerken met elkaar omtrent hetgeen wat we gezamelijk dragen. Dit kan alleen bereikt worden als iedereen individueel water bij zijn/haar eigen wijn doet, want alleen dan kan dat gezamelijk gedragen compromise bereikt worden. Want occupy is NIET wat IK wil en occupy is NIET wat JIJ wilt, occupy is wat we samen doen.


Natuurlijk leiderschap
Het enige -eventueel- aanvaardbare leiderschap is een natuurlijk leiderschap, dat groeit met de tijd als men de persoon leert kennen en dus vertrouwen, en dus verdiept het respect zich.. Natuurlijk leiderschap onstaat door een bepaalde kennis die iemand heeft. Dus belangrijk is daarin wel, dat de kennis die een natuurlijke leider heeft, hij/zij die deelt met hen die er open voor staan, dan wel in geïnteresseerd zijn. Dit met als reden dat een persoon altijd vervangbaar moet zijn. Kennis is alleen maar macht, als deze kennis niet gedeeld wordt.


(tijdelijke) Afwezigheid
Als je van het kamp weg gaat voor kortere of langere duur (dit voornamelijk in verband met de veiligheid van het kamp) en/of tijdelijk niet aanwezig kunt zijn in een (online) werkgroep, wordt verwacht dat even te melden aan een ander; dit om te voorkomen dat niet bekend is wie op het kamp danwel in de (online) werkgroepen zijn op een bepaald moment.
Gemaakte afspraken
Ook is het van belang dat gemaakte afspraken betreft zelf opgenomen taken nagekomen worden. En indien een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden, dit kenbaar te maken. Logisch volgend hierop is, dat men ook aanspreekbaar is op een zelf aangegane taak. Het is een kwestie van respect naar je medemens/mede occupyer om je taak goed uit te voeren, en daar heeft iedereen dan weer respect voor.


Financiën
Met betrekking tot de financiën en (waardevolle) spullen die collectief aangekocht dan wel gedoneerd zijn, dragen we een gezamenlijk verantwoordelijkheid. We gaan daar respectvol en zorgvuldig mee om, als zou het ons eigen geld zijn en onze eigen spullen. Hierbij is het ook zinnig om een inventarislijst aan te leggen. Dit om onnodige aankopen te voorkomen, want als iets er moet zijn en zoek is, kan er beter eerst gezocht worden alvorens over te gaan tot een nieuwe aankoop. En om de collectieve (ING-bank)rekening toereikend te laten zijn, om de vaste en variabele kosten te kunnen dekken, dragen we een dusdanige gezamenlijke verantwoordelijkheid dat we niet alleen zelf geven naar vermogen maar dat we ook op zoek gaan naar mogelijke donaties. Ook de donaties die ter plekke -op het kamp- gegeven zijn, zijn een onderdeel van de collectieve inkomsten, waar dan ook alleen gezamenlijk over besloten kan worden hoe die beheerd dan wel besteed worden.


Persoonlijke bijdragen
Iedereen die op het kamp verblijft, is in eerste instantie verantwoordelijk voor zichzelf. Dit betekent dat in principe zelf zorg gedragen wordt voor de dagelijkse persoonlijke kosten als eten (en het bereiden daarvan), (persoonlijke) hygiëne, (mogelijke) reiskosten enz. Uiteraard is het aan hen die verblijven op het kamp zelf, om de noodzakelijke aankopen in groepsverband aan te kopen. In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk, dat er vanuit de collectief aangelegde financiën gelden beschikbaar gesteld worden aan hen die minder dan wel niet draagkrachtig zijn. Dit echter alleen als daartoe gezamenlijk besloten is.


Collectieve kosten
De collectieve kosten ter plekke op het kamp, als daar zijn de faciliteiten (wc-huur, gas om te koken, verlichting, kosten voor de communicatie online enz.) en de kosten betrekking hebbend op de leefbaarheid van het kamp, worden gedragen door de collectief aangelegde gelden.Indien er sprake zou zijn dat er een afvaardiging naar een bepaalde locatie noodzakelijk is, kan er, mits overlegd uiteraard, eventueel tussengekomen worden in de reiskosten. Uiteraard spreekt het voor zich, dat dan eerst en vooral gekeken wordt of de collectieve gelden wel toereikend zijn.


Persoonlijke hygiene:
Persoonlijke hygiene is om meerdere redenen belangrijk. Er zijn natuurlijk gezondheidsoverwegingen, zowel persoonlijk als in de groep. Ziektes verspreiden zich gemakkelijker in onhygienische omstandigheden. Maar ook de voorbijganger die stopt om een praatje te maken wordt niet gelokt met een slechtte adem of een sterke zweetlucht. Het is een zaak van respect en verantwoordelijkheid naar je medemens om daar op te letten dus.
Personen die als “vies” worden ervaren kunnen hier dus op aangesproken worden.

Onttrekking aan leeflijnen
Personen die de leeflijnen meermaals niet respecteren worden in de groep ter discussie gesteld. Zie statuten.

Offline aard01

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 19
ik heb uw stuk gelezen maar wat mij  op valt  als ik beide  naast elkaar legt  dan  valt mij  op dat u  zeer onduidelijk overkomt   en  tevens valt mij op dat u bepaalde  die  in de eerste geplaatste stuk  totaal heeft overgeslagen  . c.q verwijdert  zoals  het fisiek geweld ,intern leiderschap  en  brandveiligheid
.Want dan ook zeer  beperkt beschrijft  en naar mijn menig  teveel vrijblijvendheid bevat
en uw gezegdes over respect en verantwoordelijkheid  , heeft u  bij deze zelf dik overtreden  en dat weer lijkt op ego trippen en doordrammen wat niet des occupy,s en totaal niet respect vol
Daar u  nooit uw mening kan op dringen aan andere mens
dus dat houd in dat u respect moet verdienen ,en dat u  het bij deze niet verdiend
En daar bij moet ik helaas opmerken dat u  alles  overgenomen heeft  en er zelf niets aan toe gevoegd heeft
Verder  wil ik u ook nog mededelen  dat dit geen respect volle relatie is die u voorstaat ,laat staan een begin er  van
beleefd groetend
aard 01


Offline Ashrael

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 34
@ aard01:

1) Het is maar een voorstel.

2) U heeft het niet goed gelezen : "Verbaal, fysiek en geestelijk geweld:
Eerst en vooral zijn verbaal, geestelijk dan wel fysiek geweld uiteraard een uiting van respectloosheid, want elke vorm van geweld staat communicatie in de weg. "

3) U bent van "de Wet", strak gedefinieerd, en ik van de eigen verantwoording, daarom heb ik bepaald passages weggehaald. Ook vanwege het feit dat er op het kamp eigen leeflijnen zullen komen, vast te stellen in de "kamp" werkgoep.

4) Quote van Uzelf: "Want dan ook zeer  beperkt beschrijft  en naar mijn menig  teveel vrijblijvendheid bevat
en uw gezegdes over respect en verantwoordelijkheid  , heeft u  bij deze zelf dik overtreden  en dat weer lijkt op ego trippen en doordrammen wat niet des occupy,s en totaal niet respect vol"

Ik zie niet in waar ik respectloos danwel onverantwoordelijk heb gehandeld, en daar U geen enkele onderbouwing geeft van wat ik dan "fout" gedaan heb, neem ik deze opmerking slechts voor kennisgeving aan.

5) Ik ben niet aan het drammen, ik sta voor wat ik zeg en denk dat het een goed idee is. Ik stel iets voor, en als U daar problemen mee heeft, wat ik denk af te kunnen leiden uit de vileine ondertoon van Uw betoog, dan zijn het precies dat: "Uw problemen". Ik onderbouw wat ik zeg met argumenten, als U tegen-argumenten heeft, neem ik deze graag in overweging.

6) Ik heb inderdaad een tekst aangeleverd gekregen en deze aangepast, ik wist niet dat er copyright op zat? Ik dacht dat occupy niet over ego's ging maar over samen naar een betere wereld te zoeken en werken?

Ik begrijp wel waar dit vandaan komt, maar kan het er helaas niet mee eens zijn. Occupy heeft mijns inziens niks aan "harde" wetten, die hebben ons gebracht waar we nu zijn, Occupy heeft volgens mij wat aan verantwoordelijke, respectvolle mensen. En ik zal de laatste zijn om te claimen dat ik precies weet wat het allemaal inhoudt of dat ik nooit fouten daarin maak, ik hoop dat we samen zullen optrekken en definieren wat dat inhoudt. We moeten de oude wereld achterlaten en op weg naar een nieuw paradigma!

Ik hoop dat U mijn reactie inhoudelijk zult beoordelen.....

Groet Ashrael.
« Laatst bewerkt op: 27 apr '12 - 01:21 door Ashrael »

Offline Ashrael

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 34
En nu ik er zo eens een nachtje over geslapen heb, vind ik het ook raar dat het andere voorstel, waarnaar U verwijst, compleet veranderd is ten aanzien van de tekst zoals die hierboven staat en onderaan de pad waarin we de statuten hebben gemaakt. En dit terwijl er officieel geen vergaderingen zijn geweest van de leeflijnen groep, dus wie zit er hier te drammen? Ik niet volgens mij, ik stel iets voor en probeer niemand voor voldongen feiten te stellen. Ik ben prima bereid tot het maken van een compromis, heb ik al gedaan, zoals duideliijk te zien is in de stukken.

Mijn stelling is: Occupy is NIET wat JIJ WILT, NIET wat IK WIL, maar wat WIJ SAMEN DOEN. En voorlopig zie ik veel onenigheid en egostrijd, en dat zal dan wel de kern van occupy zijn? Ik persoonlijk zie meer in een uitwisseling van ideeen, met respect voor elkaars idee, zonder emoties, ego en machtsspelletjes. Volgens mij maken we dan meer kans om de wereld echt te veranderen.

Daarboven vind ik het enigszins respectloos hoe U mijn bijdagen waardeert. Dit is exact de reden waarom velen occupy al de rug hebben toegekeerd, omdat ze niet het idee hebben dat hun bijdragen en inzet gewaardeerd worden of nuttig zijn.

Ik hoop dat anderen mijn bijdragen wel goed lezen en waarderen en, eventueel hun onderbouwde, kritiek geven en voorstellen doen. En als niemand het wat vindt voor occupy, ook goed. Ik ga hier toch mee door, los van mijn inzet voor occupy. Ik kan dit namelijk ook prima zonder occupy, ik overleef al 43 jaar zonder occupy, het is namelijk mijn keuze dat ik hier mee bezig ben, niet voor mezelf (ik leef al in de 3de helft), niet voor mijn kinderen (heb ik niet), niet voor mijn ouders (overleden) en niet voor mijn familie (ken ik niet). Ik doe dit voor alle mensen (inclusief mezelf), alle kinderen, alle ouders en alle families (ook al zijn ze niet van mij). Ik hoop dat mijn motivatie nu, voor eens en voor altijd, duidelijk is.

Vriendelijke groet,

Ashrael.
« Laatst bewerkt op: 27 apr '12 - 12:29 door Ashrael »

Offline Ashrael

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 34
Geachte Aard01:  Na nog een paar nachtjes slapen en een lange internetstoring, dacht ik dat U wel gereageerd zou hebben. Niet dus. U heeft geen verdere gedachten en/of meningen aangaande het bovenstaande? Mijn moeder zei altijd: "Wie zwijgt stemt toe", maar ik heb sterk het idee dat dat dit keer anders ligt. En dat U mij aanvalt (niet aanspreekt) op het thema respect, maar tegelijkertijd Uw eigen strenge leeflijnen overtreed, valt mij ook tegen. Ik quote uit beide voorstellen:

"Rommel en "vuile was":
In verband met het beeld naar buiten, dat we nastreven, is het logisch dat er op het kamp geen rommel blijft rondslingeren en dat de grote tent altijd netjes is. Online is het dan weer belangrijk dat we de "vuile was" niet naar buiten brengen, noch op de site en het forum, noch op de  livestreamchat. Het is onze verantwoordelijkheid namelijk naar occupy -als beweging- toe, dat onze interne problemen ook intern afgehandeld worden en dat alleen constructieve -mogelijke oplossingen- naar buiten gebracht worden, waarbij zeker geen namen vermeld worden in hetgeen naar buiten gebracht wordt. We weten namelijk nooit wie er binnen kan komen -op het kamp- en wie er meeleest/meekijkt -op de verschillende eigen online kanalen-."

en:

"Rommel en "vuile was"
In verband met het beeld naar buiten, dat we nastreven, is het logisch dat er op het kamp geen rommel blijft rondslingeren en dat de grote tent altijd netjes is, dit is een kwestie van respect naar de omgeving en de mensen in je omgeving, ook zou het onverantwoordelijk zijn naar de beweging. Online is het ook belangrijk dat we de "vuile was" niet naar buiten brengen, noch op de site en het forum, noch op de livestreamchat, een kwestie van respect en verantwoordelijkheid wederom. Het is onze verantwoordelijkheid namelijk naar occupy -als beweging- toe, dat onze interne problemen ook intern afgehandeld worden en dat alleen constructieve -mogelijke oplossingen- naar buiten gebracht worden, waarbij zeker geen namen vermeld worden in hetgeen naar buiten gebracht wordt. We weten namelijk nooit wie er binnen kan komen -op het kamp- en wie er meeleest/meekijkt -op de verschillende eigen online kanalen-."


EN: Voordat U zegt dat ik "vuile was" naar buiten breng, wil ik U er op wijzen dat ik slechts een voorstel gedaan heb zoals voor iedereen duidelijk te lezen is in de kop boven dit stuk, en dat U mij daarop aanviel.

Het feit dat een inhoudelijke discussie in het persoonlijke getrokken wordt, is ook al geen uiting van respect, zoals ik al eerder gezegd heb. Maar om iemand persoonlijk aan te vallen en dan niet meer te reageren op zijn weerwoord is mijns inziens het toppunt van respectloosheid en gaat zeker niet leiden tot een oplossing.

Ik hoop dat U, net als ik, graag een inhoudelijke discussie wilt voeren over de vorm van de leeflijnen, zonder in het persoonlijke te vervallen.


Groet Ashrael.
« Laatst bewerkt op: 29 apr '12 - 12:11 door Ashrael »

Offline Ashrael

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 34
De respectloosheid spat van de stilte af! Nog steeds geen internet Aard01? Niet dat ik je smoes de eerste keer geloofde Aard, maar de aard van het beesie is wel duidelijk (pun intended). Je hebt gewoon geen weerwoord omdat dat niet bestaat.....

Nog een fijn leven Aard01, want zelfs al zou je nu nog reageren wil ik niks meer met jou te maken hebben.

DOEI...

Offline Mopje

 • Full Member
 • ***
 • Berichten: 158
Persoonlijke hygiene:
Persoonlijke hygiene is om meerdere redenen belangrijk. Er zijn natuurlijk gezondheidsoverwegingen, zowel persoonlijk als in de groep. Ziektes verspreiden zich gemakkelijker in onhygienische omstandigheden. Maar ook de voorbijganger die stopt om een praatje te maken wordt niet gelokt met een slechtte adem of een sterke zweetlucht. Het is een zaak van respect en verantwoordelijkheid naar je medemens om daar op te letten dus.
Personen die als “vies” worden ervaren kunnen hier dus op aangesproken worden.

Onttrekking aan leeflijnen
Personen die de leeflijnen meermaals niet respecteren worden in de groep ter discussie gesteld. Zie statuten.

Haha relax, alles komt goed, goed wassen! Zie statuten! (voordat een mod ingrijpt ;))