Auteur Topic: Beantwoording kamervragen mbt asielzoekerskamp Ter Apel  (gelezen 1276 keer)

Offline fon1960

  • Jr. Member
  • **
  • Berichten: 62
  • love is the only emotion
Beantwoording kamervragen mbt asielzoekerskamp Ter Apel
« Gepost op: 22 mei '12 - 15:06 »
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Directie Migratiebeleid
Juridische en Algemene Zaken
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

www.rijksoverheid.nl

Kenmerk
2012-0000301525
Datum
22 mei 2012

Beantwoording kamervragen met kenmerk 2012Z10191

Uw Kenmerk
2012Z10191

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Dijksma en
Van Dekken (beiden PvdA) over het tentenkamp in Ter Apel.
Deze vragen werden ingezonden op 21 mei 2012 met kenmerk 2012Z10191.
De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
G.B.M. Leers

Vragen van de leden Dijksma en Van Dekken (beiden PvdA) aan de minister voor Immigratie, Integratie
en Asiel over het tentenkamp in Ter Apel

1.
Heeft u kennis genomen van de oproep van acht Groningse Statenfracties om te zoeken naar een
oplossing voor de asielzoekers die in het tentenkamp in Ter Apel verblijven? Heeft u ook
kennisgenomen van hun oproep deze asielzoekers te huisvesten zolang zij niet terug kunnen naar hun
eigen land? Geeft u gehoor aan deze oproep? Zo nee, waarom niet? 1)

Antwoord 1
Ja. In de brief van de Groningse Statenfracties wordt gevraagd om deze groep duidelijkheid te bieden.
Zoals ik al tijdens het spoeddebat van 15 mei jl. heb gezegd, is aan deze vreemdelingen in het verleden
duidelijkheid geboden. Na een zorgvuldige asielprocedure, met de mogelijkheid van een rechterlijke
toets, is geoordeeld dat deze vreemdelingen niet in aanmerking komen voor bescherming in
Nederland. In dat geval is terugkeer aan de orde. Dat een afwijzing van de asielaanvraag botst met de
hoop en verwachtingen van deze vreemdelingen begrijp ik, maar kan geen reden zijn om beslissingen
die zorgvuldig zijn genomen, aan de kant te schuiven.
Vreemdelingen die niet of niet langer recht op verblijf hebben, dienen Nederland te verlaten. Het
beleid inzake terugkeer is een integraal onderdeel van het migratiebeleid en is essentieel voor het
draagvlak voor en geloofwaardigheid van het toelatingsbeleid. Het is mijn verantwoordelijkheid om
eenduidig te handelen, en te blijven handelen, richting vreemdelingen die uitgeprocedeerd zijn. Hun
perspectief kan – hoe pijnlijk dit soms ook is - niet anders dan terugkeer zijn. Dit geldt ook voor de
vreemdelingen uit het tentenkamp. De eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling staat hierbij
voorop.
In het kamp zitten met name Irakezen en Somaliërs. Deze vreemdelingen kunnen, in tegenstelling tot
wat in de oproep wordt gesuggereerd, vrijwillig terugkeren. Dat heb ik in het spoeddebat uiteengezet.
Daar waar in een individuele zaak blijkt dat een vreemdeling buiten zijn schuld niet kan terugkeren,
kan een buitenschuldvergunning worden verleend.

2.
In wiens opdracht kwam het verbod op bedden en klapstoelen in het tentenkamp, zodat de mensen
gedwongen worden op de grond te slapen?

Antwoord 2
De actievoerders bevinden zich op een terrein van het COA. Door het COA zijn, mede in het licht van de
beheersbaarheid van de situatie, afspraken gemaakt met de woordvoerders over welke spullen in het
tentenkamp mogen worden binnengebracht. Door het COA is duidelijk gemaakt dat voorwerpen die een
langdurig en/of permanent verblijf mogelijk maken, zoals bankstellen of tafels, niet worden
getolereerd. De woordvoerders van de actievoerders hebben ingestemd met deze voorwaarden en
hebben ermee ingestemd om zelf toe te zien op de naleving van de gemaakte afspraken.

3.
Wat is uw reactie op het relaas van een huisarts die ons ter plaatse heeft gesproken en die na meerdere
consulten in het kamp bij ons heeft aangedrongen op goede medische zorg en hygiënische
omstandigheden omdat meerdere mensen ziek zijn en infecties zich nu snel kunnen verspreiden?

Antwoord 3
In het kader van de volksgezondheid zijn er 12 toiletten geplaatst, die iedere dag gereinigd worden
door de gemeente. Ook zijn er op 14 mei 2012 twee watertanks geplaatst. Sinds 16 mei 2012 is zijn er
tappunten vanuit de waterleiding beschikbaar.

In geval van een medische noodsituatie dan wel medisch zorgwekkende situatie, kan er, zoals
gebruikelijk, met de hulpdiensten contact worden gezocht via het noodnummer.
Vandaag wordt door de Geneeskundige Gezondheidsdienst een onderzoek ter plaatse uitgevoerd in het
kader van de volksgezondheid en eventueel aanwezige besmettelijke ziektes.

Zoals ik ook in de beantwoording op de Kamervragen van de heer Fritsma heb gemeld, heb ik de
vreemdelingen uit het tentenkamp een week onderdak aangeboden, zonder dat hieraan voorwaarden
waren gekoppeld. Dit aanbod heeft de groep echter geweigerd. De groep kiest voor voortzetting van de
actie ondanks het feit dat hen een alternatief is geboden en kiest dus zelf voor een precair verblijf in
tenten.

4.
U heeft de situatie in het tentenkamp eerder onhoudbaar genoemd.
Kunt u specificeren voor wie de situatie precies onhoudbaar is? Voor de mensen ter plekke, voor de
gemeente Vlagtwedde, voor het COA of voor de Nederlandse regering? Welke consequenties verbindt u
aan deze uitspraak?

Antwoord 4
In de beantwoording van de eerder genoemde vragen van de heer Fritsma heb ik geschreven dat de
situatie niet langdurig houdbaar is. Dit geldt zowel voor de (lokale) overheid als voor de vreemdelingen
zelf. Daarom heb ik ook gemeld dat ik met de burgemeester van Vlagtwedde, en zo mogelijk met de
actievoerders, zal komen tot afspraken over de beëindiging van de actie.

5.
Kunt u deze vragen voor 22 mei 2012 12.00 u beantwoorden?

Antwoord 5
Ja.

1) NOS Teletekst 21 mei 2012
« Laatst bewerkt op: 07 jun '12 - 12:42 door xdenhaag »