Auteur Topic: Voorstel statuten  (gelezen 1159 keer)

Offline xdenhaag

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Berichten: 85
Voorstel statuten
« Gepost op: 23 apr '12 - 22:28 »
Het is zover! De langverwachte structuurvoorstellen zijn zo goed als af.

Even de reden waarom: Het laatste half jaar hebben we gezien dat er meer structuur nodig is om Occupy Den Haag een echt succes te maken.

Onze doelstelling (in de werkgroep) is het bedenken van de structuur die de effectiviteit van ODH verhogen. Daarbij hebben we de volgende probleemgebieden bekeken: communicatie, omgang met diversiteit, doelloosheid, uitputting, tekort aan mensen en inactiviteit.

We hopen dat de statuten en leeflijnen ervoor gaan zorgen dat ODH weer gaat groeien, in de eerste plaats om de mensen terug te krijgen die nu afstand hebben genomen en in de tweede plaats om nieuwe mensen aan te trekken.

Het is een hele lap tekst geworden, lees het eerst door voordat je een mening vormt, het hangt allemaal aan elkaar.

Als er toch een artikel is waar je op- of aanmerkingen op hebt, open dan een nieuw topic met als titel het artikelnummer, bijv. Artikel 9 en kopieer het artikel daarheen en vertel in het kort wat je vindt en waarom.

Nu is het aan jullie!

« Laatst bewerkt op: 23 apr '12 - 23:04 door xdenhaag »

Offline Ashrael

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • Berichten: 34
Voorstelstatuten Occupy Den Haag
Vooraf

Als in de nu volgende statuten de mannelijke vorm wordt gebruikt, dient dit gelezen te worden als onzijdig.

Statuten Occupy Den Haag


Naam
 

artikel 1

Het samenwerkingsverband van individuen draagt de naam: Occupy Den Haag (verder in de statuten genoemd
Occupy Den haag).

Doel


artikel 2


Het doel van Occupy Den Haag is om op gestructuureerde wijze onze gezamelijke belangen te behartigen in het Occupyprotest.

Duur


artikel 3


1. Occupy Den Haag is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar van Occupy Den Haag is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting (en eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de oprichting).

Lidmaatschap


artikel 4


1. Occupy Den Haag kent aspirant leden die actief willen worden en leden die actief zijn in één of meerdere werkgroepen.

2.  Men is aspirant lid als men de leeflijnen onderschrijft en respecteert, lid wil worden van Occupy Den Haag en graag structureel iets voor  Occupy Den Haag wilt betekenen. Deze periode is om rond te kijken in  welke werkgroep men plaats zou willen nemen. Het aspirant lid neemt  contact op met een werkgroepondersteuner om dit met Occupy Den Haag te  communiceren. Er wordt geacht in overleg met de werkgroep(en)ondersteuner(s), bij een bestaande werkgroep binnen Occupy Den Haag toe te treden. Als een aspirant lid niet binnen een bestaande  werkgroep geplaatst kan worden, is het mogelijk, na goedkeuring van de  ronde tafel, een nieuwe werkgroep op te starten. Een aspirant lid heeft geen stem-, beslissings- noch (ongevraagd) spreekrecht tijdens  overlegmomenten, maar heeft wel het recht om het woord te voeren tijdens  de rondvraag in de ronde tafel. Deze kan dan echter geen agenda-voorstellen doen. Volledige rechten verkrijgt een aspirant lid als deze volledig lid wordt.

3.  Leden zijn zij die de leeflijnen onderschrijven en respecteren. Ook  dient men lid te zijn van (minstens) één werkgroep, die structureel iets  voor Occupy Den Haag doet. Dit impliceert dat men deelneemt in een  werkgroep, door een bestaande of een zelf beschreven taak op zich te  nemen. Daarbij wordt de al dan niet zelf beschreven taak vermeld op het  forum. Dit is noodzakelijk, want daardoor is het lid en aanspreekbaar op  de (zelf) beschreven taak en draagt deze bij aan de gewenste  transparantie. Een bestaande of zelf beschreven taak dient collectief  gedragen te worden door de werkgroep en deze wordt minimaal met de  werkgroep gecommuniceerd. Het is mogelijk, indien een (zelf) beschreven  taak niet (meer) past binnen een bestaande werkgroep, een nieuwe werkgroep te vormen. Dit heeft echter altijd eerst de goedkeuring van de ronde tafel nodig. Als lid geniet men stem-, beslissings- en spreekrecht.

4.  Een werkgroep bestaat uit twee of meer mensen die structureel één of meer samenhangende taken met elkaar vervullen. Deze kan enkel formeel gevormd en opgeheven worden na instemming van de ronde tafel. Alleen een formele werkgroep heeft bevoegdheden binnen de Occupy Den Haag. Elke formele werkgroep dient een  werkgroepondersteuner aan te stellen. Een werkgroepoverleg wordt door de werkgroep zelf ingevuld. 
Ook een informele werkgroep is mogelijk, maar deze heeft geen enkele bevoegdheid binnen Occupy Den Haag.

artikel 5


1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door Occupy Den Haag;
d. door ontzetting.

2. Het lidmaatschap eindigt ook:

a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
b.  binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, waarbij de tijdstip van publicatie van de notulen van de ronde tafel, waarin het besluit genomen is leidend is.
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van Occupy Den Haag in een andere rechtsvorm en bij fusie of statutenwijziging.

Opzegging van het lidmaatschap namens Occupy Den Haag kan geschieden op elk  moment en wordt kenbaar gemaakt tijdens een ronde tafel wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de  statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap  tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van Occupy Den Haag niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds met opgave van reden(-en).

3. Het lidmaatschap van een lid kan door vijf of meer leden ter discussie gesteld worden tijdens de ronde tafel, daarbij is er een minimale aanwezigheid van één/derde van de leden noodzakelijk aanwezig op de ronde tafel.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer  een lid in strijd met de statuten, leeflijnen of besluiten van Occupy Den Haag handelt of wanneer het lid Occupy Den Haag op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door de ronde tafel, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van reden(-en).

Werkgroepenondersteuners


artikel 6


1. De werkgroepondersteuner is een lid dat aanspreekpunt is voor een  werkgroep en deze draagt verantwoordelijkheid voor de inventarisatie en communicatie van de werkgroeptaken. Daarbij is deze ook aanspreek punt voor sympathisanten die aspirant lidwillen worden. Samen met de overige werkgroepenondersteuners en het aan komende aspirantlid is er de verantwoordelijkheid om met het aankomende aspirantlid een plek binnen Occupy Den Haag te vinden.Dit houdt in een plek binnen een bestaande  werkgroep te vinden of (samen met minimaal één ander -aspirant- lid) een nieuwe werkgroep op te laten starten.

2. Een werkgroepondersteuner houdt voor één werkgroep overzicht op de ontwikkelingen binnen een werkgroep en is verantwoordelijk voor het naar buiten te communiceren van dit overzicht.

3. Per werkgroep is er één werkgroepondersteuner. Het is niet mogelijk om bij meer dan één werkgroep
werkgroepondersteuner te zijn.

artikel 7


1. De werkgroepondersteuner wordt benoemd door de werkgroepleden.

2. Het is gewenst dat de functie van werkgroepondersteuner slechts voor een korte duur wordt vervuld. Dit om onmisbaarheid en (interne) machtsvorming te  voorkomen. Het is dan ook de taak van een werkgroepondersteuner een mogelijke vervanging op voorhand in te werken, zodat een continuïteit van de functie gewaarborgd is. Dit impliceert, dat een nieuw benoemde  werkgroepondersteuner niet gelijk na benoeming de functie volledig kan uitoefenen.

3. De werkgroepondersteuner kan voortijdig vervangen worden, dan wel door gebrek aan steun vanuit de werkgroep ofwel onvrede over het functioneren. Ook kan in speciale gevallen de ronde tafel bezwaren  uiten, als er unaniem door alle werkgroepen(ondersteuners) besloten wordt dat een bepaalde werkgroepondersteuner vervangen moet worden. Dit dient dan te gebeuren in het belang van heel Occupy Den Haag.

artikel 8


Er  wordt verwacht van de werkgroepondersteuner dat deze deel neemt aan de ronde tafel of anders voor vervanging zorgt. Deelname aan de ronde tafel is nodig om te informeren over de vermeldenswaardige ontwikkelingen  binnen de werkgroep. Dit impliceert dat elke vermeldenswaardige ontwikkeling binnen de werkgroep in de ronde tafel gemeld wordt door de werkgroepondersteuner of diens vervanger.

Sympathisanten


artikel 9


1. Een sympathisant is iemand die Occupy Den Haag een warm hart toedraagt,  maar geen verantwoording kan of wil nemen voor de toekomst van de Occupy Den Haag. Een sympathisant heeft zich daarom ook niet als dusdanig te schikken naar de statuten van Occupy Den Haag. Doordat een sympathisant echter gerechtigd is de ronde tafel bij te wonen, is deze  -uitzonderlijk- vermeld in dit artikel van de statuten, daar het de rechten tijdens een ronde tafel betreft.

Het voorgaande impliceert dus ook dat een sympathisant zich niet kan  beroepen op de statuten van Occupy Den Haag, uitgezonderd op artikel 6  van de statuten van Occupy Den Haag en als een sympathisant wordt vermeld bij ontleende rechten tijdens een ronde tafel vermeld in deze statuten.
Hierbij dient vermeld te worden, dat als een sympathisant een ronde tafel bijwoont, deze zich te schikken heeft naar het opgestelde reglement aangaande de ronde tafel.

2. Sympathisanten kunnen door de werkgroepenondersteuners gevraagd worden om het woord te voeren tijdens de ronde tafel.

3. Sympathisanten hebben uitsluitend het recht om de ronde tafel bij te  wonen. Zij hebben daarin geen stem-, beslissings- of spreekrecht, maar hebben wel het recht om het woord te voeren tijdens de rondvraag. Zij kunnen dan echter geen agenda-voorstellen doen.

4. Bij niet naleving van de bij leden 1, 2 en 3 vermelde ge- en verboden, kan een sympathisant onmiddellijk verwijderd worden uit de ronde tafel.

Contributies


artikel 10


Occupy Den haag kent geen contributiegelden.

Ronde tafels (RT)


artikel 11


1. definitie

De ronde tafel is het openbaar overleg moment van Occupy Den Haag dat minimaal wekelijks plaats dient te hebben. Deze verloopt door middel van een opgestelde agenda.

2. toegang

Toegang tot de ronde tafels hebben de leden, de aspirant leden en de sympathisanten. Van de werkgroepondersteuners wordt verwacht dat ze aanwezig zijn of een vervanger afvaardigen.

3. agenda

De agenda wordt aan het begin van de ronde tafel opgesteld. Agendapunten zijn en op voorhand op de website gemeld en kunnen ter plekke door de werkgroepondersteuners aangebracht worden.

4. eerste agendapunt

Het eerste agendapunt is altijd de goedkeuring van de gemaakte notulen van de vorige ronde tafel. Ieder aanwezig lid wordt in de gelegenheid  gesteld om eventuele op- en aanmerkingen te maken. Ook hebben de aspirant leden en sympathisanten uitzonderlijk toestemming op- en aanmerkingen te maken, indien van toepassing.

5. voorrang agendapunten

Indien er geen voorkeuren zijn om een bepaald agendapunt als tweede te  behandelen, zal elk ingebracht agendapunt bij de betreffende  werkgroepbespreking worden ingedeeld. Het is de taak van de voorzitter te bevragen of, uitgezonderd het bij lid 3 bedoeld agenda punt, een  bepaald agendapunt voorrang geniet. Elk lid heeft daarbij de mogelijkheid een bepaald agendapunt als tweede aan bod te laten komen. Uitzonderlijk kan een aspirant lid of een sympathisant hierin ook een stem hebben, indien van toepassing.

6.
voortgang agenda, ontwikkelingen en bezwaren

Alle vermeldenswaardige ontwikkelingen die zich in een werkgroep hebben voorgedaan, worden door de werkgroepondersteuners gemeld in de ronde tafel, dit ter kennisgeving. Het is de taak van de voorzitter om te bevragen of er gefundeerde bezwaren zijn omtrent een gemelde ontwikkeling in een werkgroep. Elk lid wordt daarbij de mogelijkheid gegeven om een gefundeerd bezwaar te uiten.

7.
rondvraag

Tijdens de afsluitende rondvraag wordt ieder aanwezig lid in de  gelegenheid gesteld op- of aanmerkingen te maken, agenda-voorstellen  voor een volgende ronde tafel en algemene mededelingen te doen. Alleen tijdens deze afsluitende rondvraag krijgen ook de aanwezige sympathisanten en aspirant-leden spreekrecht. Zij kunnen echter geen agenda-voorstellen doen.

8.
komende ronde tafel

Datum, tijd en locatie voor de komende ronde tafel worden vastgesteld voor beëindiging van een ronde tafel en zal gecommuniceerd worden via de website.

artikel 12


Locatie


De ronde tafel wordt zodanig georganiseerd dat zoveel mogelijk leden hieraan deel kunnen nemen, dit impliceert onder andere een inspanningsverplichting voor het mogelijk maken van deelname via internet.

artikel 13


1.
bevoegdheden aspirant leden en sympathisanten

Aspirant leden en sympathisanten hebben geen stem-, beslissings- noch spreekrecht en alleen maar beperkt spreekrecht tijdens de rondvraag alsook spreekrecht als daartoe door een werkgroepondersteuner toestemming toe wordt gegeven. Dit spreekrecht is ook mogelijk bij een situatie, als bij artikel 11 leden 4 en 5 aangegeven is, zich voor doet. 

2.
bevoegdheden leden

Ieder lid heeft één stem in de ronde tafel en beperkt beslissings- en spreekrecht. Het beslissings- en spreekrecht wordt specifiek gedefinieerd in leden 1, 3, 4, 5, 7 en 8 van dit artikel en in leden 4, 5  6 en 7 van artikel 11.

3.
uitzondering besluitname

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in een ronde tafel bijeen, heeft, mits met voorkennis van de werkgroepenondersteuners genomen, dezelfde kracht als een besluit op de ronde tafel genomen. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

4.
taak voorzitter mbt stemmingen

De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen tijdens de ronde tafel worden gehouden.

5.
voorwaarden stemmingen

Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Hierbij dient vermeld te worden dat er een bij staking van stemmen over ontwikkelingen een ontwikkeling verworpen is. Staken de stemmen bij de aanstelling van werkgroepenondersteuners, dan wordt het de taak van degene(n) die het voorstel hebben ingediend, met een ander voorstel te komen. Indien bij de aanstelling van een werkgroepenondersteuner tussen meer dan twee mensen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee mensen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

6.
goedkeuring

Indien er geen gefundeerd bezwaar is op een ontwikkeling binnen een werkgroep, dan wordt deze ontwikkeling ter kennisneming aangenomen en stilzwijgend goedgekeurd. 

7.
bezwaar, procedure

Indien er een gefundeerd bezwaar is, dan wordt er met de betrokkenen gekeken of er een haalbaar alternatief bewerkstelligd kan worden. Het is niet noodzakelijk dat het haalbare alternatief ter plekke tot stand komt. De betrokkenen zelf kunnen beslissen om een haalbaar alternatief buiten de ronde tafel te bespreken en terug laten komen op een volgende ronde tafel. Hoe de betrokkenen hun dispuut willen slechten, is altijd de eerste vraag die de voorzitter stelt, als er bezwaren zijn. Daarbij  is het aan de uitvoerders van de ontwikkeling, om een keuze te maken.

8.
bezwaar, procedure, stemming

Indien er een haalbaar alternatief wordt bewerkstelligd, wordt dit ter kennisgeving gemeld in de ronde tafel en stilzwijgend goedgekeurd bij geen bezwaar. Indien er bezwaar is tegen dit bereikte (haalbare) alternatief kan er over de ontwikkeling gestemd worden.

9.
spoedontwikkeling

Bij spoedontwikkelingen vervalt de eis van van een minimaal percentage van alle leden dat voor een ontwikkeling stemt.

10. gewone ontwikkeling

Bij een gewone ontwikkeling is een besluit geldig wanneer zestig procent van de aanwezigen en minimaal vijfentwintig procent van alle leden voor een ontwikkeling stemt. Hierbij dient altijd het belang voor Occupy Den Haag in acht genomen worden.


artikel 14


1. benoeming en taakomschrijving voorzitter


De ronde tafel worden geleid door de voorzitter. Dit is een lid dat ad  hoc wordt benoemd. Indien nodig kan er gestemd worden door de aanwezige leden over de uitvoerder van deze taak. De voorzitter bewaakt een  ordelijk verloop van de ronde tafel. De gespecificeerde taken van een voorzitter worden vermeld in artikel 11 leden 5 en 6, artikel 13 leden 4  en 7 en in lid 2 van dit artikel.

2. bevoegdheden voorzitter


Het door de voorzitter ter ronde tafel uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud  van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan  betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van  de ronde tafel of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de gevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. benoeming en taakomschrijving notulist


Van het ter ronde tafel verhandelde worden notulen gehouden door de een ad hoc benoemde notulist. Dit is een lid dat ad hoc wordt benoemd. Indien nodig kan er gestemd worden door de aanwezige leden over de uitvoerder van deze taak. De notulist is verantwoordelijk voor het notuleren van bij overleggen en zorgt ervoor dat deze via het forum openbaar gemaakt worden. Deze notulen worden in de eerstvolgende ronde tafel vastgesteld en ten blijke daarvan door ieder lid die deelneemt aan die ronde tafel goedgekeurd.

Algemene leden ronde tafels (ALeRT)


artikel 15


1.
definitie

Jaarlijks wordt ten minste één algemene leden ronde tafel gehouden en  wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene leden ronde tafel. In deze algemene leden ronde tafel brengen de werkgroepondersteuners hun jaarverslag uit over de gang van zaken betreffende hun werkgroep en over het gevoerde beleid daarin. De financiële werkgroepondersteuner legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene leden ronde tafel over.
Het is de taak van alle werkgroepenondersteuners om het algemeen jaarverslag van Occupy Den Haag samen te stellen.

2. benoeming kascontrole commissie

Legt de financiële werkgroepondersteuner geen balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene leden ronde tafel voor, dan benoemt de algemene leden ronde tafel een kascontrole commissie van ten minste twee leden, die geen deel van de werkgroepenondersteuners mogen uitmaken.

3. medewerking werkgroepondersteuners

De werkgroepenondersteuners zijn verplicht aan de kascontrole commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van Occupy den Haag te geven.

4. taakomschrijving kascontrole commissie

De kascontrole commissie onderzoekt de in leden 1 en 3 bedoelde stukken.

5. bevoegdheden en verslag bevindingen kascontrole commissie

Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van Occupy Den Haag door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene leden ronde tafel verslag van haar bevindingen uit.

artikel 16

1. bijeenroeping

Algemene leden ronde tafels worden door de werkgroepenondersteuners bijeengeroepen, zo dikwijls ze dit wenselijk oordelen, of daartoe op grond van de statuten verplicht zijn.

2. bijeenroeping door niet werkgroepondersteuners

Op verzoek van ten minste tien procent van de leden, zijn de werkgroepondersteuners verplicht tot het bijeenroepen van een algemene leden ronde tafel, te houden binnen twee weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen zeven dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene leden ronde tafel overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan werkgroepondersteuners belasten met de leiding van de algemene leden ronde tafel.

3. bijeenroeping, voorwaarden

Moment van plaats hebben is het reguliere tijdstip van de ronde tafel en zal in plaats van een ronde tafel plaats hebben. De bijeenroeping van de algemene leden ronde tafel geschiedt door schriftelijke mededeling aan de leden op een termijn van ten minste zeven dagen op de daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gegeven.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

artikel 17

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene leden ronde tafel, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene leden ronde tafel ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de dag van de algemene leden ronde tafel een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage geven.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene leden ronde tafel slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, met een minimale aanwezigheid van veertig procent van alle leden.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat deze, op de daartoe geschikte plaats, voor de leden ter inzage is gegeven.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in een ronde tafel alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

artikel 18

1. Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene leden ronde tafel tot ontbinding van Occupy Den Haag.

2. De algemene leden ronde tafel stelt bij haar in het vorige lid bedoelde  besluit de bestemming vast voor het batig saldo, dit zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van Occupy Den Haag.

3. De vereffening geschiedt door de financiële werkgroepondersteuner.

4. Na de ontbinding blijft Occupy Den Haag voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van Occupy Den Haag uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

Leeflijnen

artikel 19

1. De algemene leden ronde tafel zal een of meer leeflijnen goedkeuren en over wijzigingen stemmen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door  deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. Deze leeflijnen  worden door de werkgroepen zelf samengesteld en middels de  werkgroepondersteuner, of een vervanger dezer, in de algemene leden ronde tafel ter stemming voorgelegd.

2. Een leeflijn mag geen bepalingen bevatten, die strijdig is met deze statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een leeflijn is het bepaalde in artikel 13 leden 5, 6, 7, 8, 9 en 10 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

artikel 20

Aan de algemene leden ronde tafel komen in Occupy Den Haag alle bevoegdheden toe, die niet door de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

***
« Laatst bewerkt op: 23 apr '12 - 23:19 door Ashrael »