Auteur Topic: Voorstel tot een menselijke niet-hiërarchische organisatievorm  (gelezen 2236 keer)

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
Dit is mijn voorstel voor een Occupy vereniging. Dit voorstel heeft kort-, middel-, en langtermijn ontwikkelingen in gedachte die, mijn inziens,, onvermijdelijk, wenselijk, en noodzakelijk zijn voor Occupy.
De inspiratie voor dit voorstel stamt deels uit de opbouw van de overheid zelf; ten eerste houdt Occupy zich bezig met zeer veel verschillende zaken, net zoals de overheid en, ten tweede, is het in de lijn van Occupy's anarchistische danwel gelijkheidsidealen dat een Occupy vereniging NIET haar zaken organiseert zoals de meeste verenigingen dat (kunnen) doen, namelijk met een dagelijks bestuur dat bestaat uit een kleine elitaire groep die (in principe) autoritair/dictatoriaal zaken bepalen en afhandelen ten bate van de overige leden. Verdeling van taken en invloed kan beter vanuit de organisatie van de vereniging zelf komen dan dat zulks door een (almachtig) dagelijks bestuur bepaald wordt.
Bij de gemiddelde vereniging (die een dagelijks bestuur toestaat om taken naar eigen inzicht af te handelen), bestaat de werklast uit taken die beperkter van belang en omvang zijn dan waar Occupy mee te maken heeft. Zaken als:
- huisvesting
- media contact
- financiën
- communicatie
- eten - orde & hygiëne
- informatievoorziening
zijn belangrijke punten voor Occupy, maar de gemiddelde vereniging heeft er sporadisch mee te maken; als ze ermee te maken heeft, stelt het dagelijks bestuur (tijdelijk) een commissie aan om zich ermee bezig te houden. Occupy is dan als een standaard vereniging die echter een aantal 'commissies' voortdurend actief heeft. Net zoals de overheid.
Ten einde misbruik, verwarring, centralisatie van invloed & functie, overbelasting, en verloedering te voorkomen, is het gepast dat het Trias Politica principe in de organisatie tot uitdrukking komt; door beleid, budget, functie, en invloed volgens dit principe te verdelen, wordt voorkomen dat aan sommige personen invloed toe valt welke niet te rijmen is met de gelijk(waardig)heidsidealen van Occupy.
De uitvoering van het Trias Politica principe bestaat eruit dat de tak Feedback & Begrenzing ['justitie'] beheer heeft over Occupy's budget en gelden doorsluist naar de verschillende takken van de vereniging; hierdoor heeft F&B een 'drukmiddel' om financiën NIET toe te kennen in gevallen waarbij de statuten, protocollen, en besluiten van de vereniging niet geëerd worden/zijn. De tak Feedback & Begrenzing dient uit de meest moreel en inzichtelijk gewaardeerde leden te bestaan die hun financiële macht nooit misbruiken om eigen voorkeuren of afkeren te laten gelden. Feedback & Begrenzing verzamelt verder klachten en voorstellen vanuit de leden; deze worden vervolgens door F&B doorgespeeld naar de bereffende tak van de vereniging. F&B heeft ook als taak om protocollen, beleidsvoorstellen, en regels binnen de vereniging transparant en toegankelijk te houden; met andere woorden, ze moet voorkomen dat onnodige, tegenstrijdige, of verwarrende voorstellen deel uit gaan maken van protocollen binnen de vereniging.
De tak Dagelijks Bestuur & Financiën heeft o.a. tot taak om de behoeften, doelstellingen, en agendapunten van de vereniging te verzamelen en helder te verwoorden. DB&F is daarmee het coördinatiepunt van de vereniging: de behoeften van de vereniging en leden komen er samen en worden er verenigd. Daar waar 'vraag & aanbod' van behoeften kenlpunten oplevert, doet DB&F voorstellen voor oplossingen waarover de leden kunnen stemmen. DB&F stelt de financiën [inkomsten & uitgaven] van de vereniging op. Ze zorgt ook voor de organisatie van donaties en inkomsten. Daarbij het volgende opgemerkt: donaties dienen beheerbaar te zijn door de donateur; dat wil zeggen dat donaties uitgave-gebonden moeten kunnen zijn; DB&F dient in kaart te brengen hoe inkomsten verdeeld dienen te worden voor zover hiervan sprake is. [Dit is een logisch verlengstuk van en voorbereiding op het principe van vrijwillige belasting.]
De overige takken van de vereniging doen beleidsvoorstellen waarover de leden stemmen. De leden moeten zelf ook voorstellen kunnen doen. Toezicht op uitvoer van de protocollen hierover valt onder het beheer van Feedback & Begrenzing. Het uitvoeren, organiseren, en regelen van stemmingen valt onder Communicatie & Organisatie. Deze tak houdt zich ook bezig met contact tussen de leden onderling, tussen vereniging en leden, alsmede met de kwaliteit van communicatie in technische en praktische zin. Het beheer van websites en overige online activiteiten valt ook onder het beheer van C&O, alsmede eventeel te initiëren hardcopy uitgaven.
In eerste instantie zijn dit de eerste behoeften van de Occupy vereniging, d.w.z. het invullen van deze taken en takken. Leden zullen moeten kunnen aangeven bij welke tak of takken zij actief zouden willen zijn. Wanneer personen gevonden zijn voor invulling van een tak van de vereniging, is het aan die personen om invulling te geven aan protocollen en beleid (voor de tak waarover zij het beheer hebben); over die voorstellen kan vervolgens door alle leden gestemd worden, alsmede kunnen leden hun eigen voorstellen (of aanpassing van voorstellen) doen.
Eventueel zouden voorstellen gedaan kunnen worden over wat het inhoudt om lid te zijn van de Occupy vereniging/lid te zijn van Occupy. Deel uitmaken van Occupy heeft allerlei vormen en mengvormen:
- financieel
- activiteiten/taken
- natura
- aanwezigheid/discussies;
voorstellen zouden kunnen inhouden dat leden ook kwalitatief stemrecht krijgen, zodat bepaalde 'leden' bijvoorbeeld 2 of 3 stemmen hebben i.p.v. maar één, omdat hun inbreng redelijkerwijze met zich meebrengt dat ze beter in staat zijn dan anderen om een geïnformeerde, doordachte, danwel wijze stem uit te brengen (met betrekking tot bepaalde onderwerpen).
De 'ministeries', 'commissies', of takken van de vereniging betreffen Occupiers die interesse hebben in deel uitmaken van bestuur, organisatie, en/of georganiseerde taken binnen Occupy; er zijn echter ook mensen die minder gestructureerd Occupy willen en kunnen ondersteunen, alsmede mensen die ondersteuning (willen) geven die niet onder één van de takken van de vereniging valt te plaatsen; te denken valt aan mensen die meedenken of eten doneren.
Deze niet-georganiseerde/niet-benoemde leden zouden qua stemrecht een vergelijkbare invloed moeten kunnen hebben als zij die onder één (of meer) van de takken van de vereniging gerangschikt zijn.
De volgende vraag doet zich dan aan: hoe kunnen mensen die in Occupy actief willen worden, of mensen die geïnteresseerd zijn om Occupy anderszins te steunen, hun stempel drukken zodat ze zich bij Occupy betrokken (gaan) voelen?
Als Occupy groter wordt/wil worden, gaan er (veel) meer mensen komen dan dat er plaatsen binnen de takken van de vereniging zijn. Als dit de toekomst van Occupy moet KUNNEN worden, is het zaak nu al na te denken over hoe zulke mensen door de (actieve leden binnen de) vereniging benaderd en bejegend moeten gaan worden. Het gevaar bestaat namelijk dat de vereniging in de loop der tijd een elitaire vesting wordt van sociale contacten en gewoonten, die inbreng van buiten (onbewust) weert.
Mede hierom pleit ik voor het nadenken over, en uitwerken van, protocollen die de 'ledenmassa' een leven los van (de organisatie van) de vereniging laten leiden. Om verschillende belangrijke redenen zou dat onder noemer van een "kerk" kunnen. Alle leden zouden dan deel uitmaken van een 'Occupy kerk' [die 'gelooft' in menselijkheid en de mogelijkheid om mensen niet-hiërarchisch met elkaar om te laten gaan, bijvoorbeeld]. Leden zouden dan vanuit de 'kerk' gekozen kunnen worden om functies binnen de Occupy vereniging uit te voeren.
Samen met een Occupy stichting die de rol van Feedback & Begrenzing op zich neemt, is er dan een werkelijke vormgeving van het Trias Politica principe voor de lange termijn.
 
Waarom bovenstaande lijnen nodig zijn zal verder duidelijk worden uit de verdere uitwerkingen die ik uiteenzet in Deel II

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
Deel II
« Reactie #1 Gepost op: 10 apr '12 - 00:50 »
Het is onzin om te stellen dat het duidelijk zou zijn WAT Occupy nu eigenlijk IS of waar het voor staat. Wij zijn "de 99%" en die 99% zijn echt niet allemaal voor op het Malieveld met een tent gaan staan...
Sommige mensen zijn verschrikkelijk mainstream en toch [logischerwijze] tegen het onmenselijke hiërarchische systeem waaronder de wereld gebukt gaat. Andere mensen staan wat 'onafhankelijker' in hun denken en doen; weer anderen leggen de lat nog veel hoger (op bepaalde gebieden) dan die zogenaamd 'bewuste' mensen, of ze leggen de lat heel hoog op een bepaald vlak. Zulke mensen houden zich bijvoorbeeld bezig met zaken waar misschien maar een paar honderd man TER WERELD zich echt mee bezig houdt EN TOCH kan het om baanbrekende belangrijke dingen gaan. Alle vooruitgang begint bij één initiatief uiteindelijk. Einstein stond ook alleen... WIE zijn Occupy dan?
Die mainstream, bewuste, en grensverleggende geesten kunnen en willen over 't algemeen niet samen werken (of zelfs maar samen zijn). Ik noem als voorbeeld het onderwerp http://occupydenhaag.org/index.php/topic,52.0.html]Alternatieve geneeswijzen en 'Big Pharma' hier op dit forum; OORLOG! Mensen die zich allemaal "Occupier" vinden maar hebben zij één insteek? Één doel? Nogmaals, da's niet gek: de 99% bestaat niet uit een homogene groep. Dat hoeft niet. Het moet niet verwacht worden, het moet niet geëist worden, en er moet niet worden gedaan alsof 'Occupy' een duidelijk gemeenschappelijk doel of geest heeft. Dat heeft Occupy niet EN DAT GEEFT OOK NIKS ZOLANG JE JEZELF NIETS WIJS MAAKT. Het is belangrijk om eerlijk te zijn over wat Occupy WEL verbindt en daar ga ik zo op in. Hoeveel procent van Occupy nu het ook geweldig relevant vindt om te demonstreren, dat heeft weinig met de 99% van de samenleving te maken en als Occupy ooit echt wil groeien, zullen ze een plaats moeten bieden aan meer dan het handjevol dat nu actief is.
 
De volgende uitwerkingen van mijn voorstel voor organisatie [menselijk en niet-hiërarchisch] houden rekening met het feit dat we samen kunnen werken, maar alleen als we elkaars verschillen respekteren en er daarom ECHT rekening mee houden. Ook organisatorisch dus.
In grote lijnen erken ik fundamenteel 3 groepen in de samenleving (en dus ook Occupy):
- mainstream
- de 5 - 15% meer afhankelijke denkers [mainstream noemt ze "idealisten", "utopisten", of "idioten"]
- grensverleggers [voor zaken die doorgaans als "extremistisch" of "terroristisch" gezien worden...]
Die kunnen samenwerken als Occupy zich op een bepaald niveau vrijwillig verdeelt in 3 takken. Grafisch heb ik het aldus verbeeld:

(Waarom ze middels pentagram, septagram, en cirkel weergegeven worden, komt zo.)
De 3 groepen worden dan:
- ALPHA: standaard; bewuste, wakkere leden die mainstream waarden doorgaans niet waarderen
- OMEGA: geïntegreerd; toegankelijk voor gemiddelde 'nederlandse' waarden en meningen
- BETA: grensverleggend; betrekking hebben op zaken waar de meeste mensen niet aan toe zijn, maar die essentieel (kunnen) zijn voor vooruitgang, sukses, en de toekomst van samenleving en mensheid
 
De driehoek in het middel vertegenwoordigt een gemeenschappelijke stichting. Alpha, Beta, en Omega hebben elk een eigen vereniging:

Elke vereniging is verbeeld met de 9-puntige ster die een gemeenschappelijke Occupy stichting verbeeldt. Daarover zo meer. Die stichting is dan:

In het Trias Politica model is de stichting de "justitie" of de "rechtsprekende macht". Meer over Trias Politica: TP is verdeling van macht EN FUNCTIE. Door 3 gelijkWAARDIGE takken te dwingen om met elkaar samen te werken, werk je in de hand dat geen van die 3 takken z'n eigen voorkeuren en afkeuren kan afdwingen. Naast de rechtsprekende macht/stichting, heb je de wetgevende en uitvoerende macht.
De wetgevende macht kan het beste vormgegeven worden [volgens de nederlandse wetgeving] als een kerk. Die zou zich [naar de wetten/overheid] profileren als een gemeenschap die GELOOFT in het recht op wantrouwen, onder anderen. [Volgens mij is dat namelijk de essentie van het huidige systeem: we worden GEDWONGEN om vertrouwen te stellen in personen, instanties, en ideeën; zogenaamd omdat de samenleving alleen op die manier kan functioneren (terwijl iedereen kan zien dat het niet functioneert...). Een burger moet het recht hebben om iets verklaard te krijgen, om te weten wat de overheid precies doet en waarom, en waarom een 'autoriteit' beperkingen of verplichtingen oplegt. Recht op wantrouwen zou de geheimzinnigheid die op-macht-gebaseerde-autoriteit nodig heeft, structureel ondermijnen. Als volwassen persoon (hoewel 't ook eigenlijk voor kinderen geldt) is het belachelijk dat ik als een soort fundamentalist constant vertrouwen moet stellen in mijn 'autoriteiten'; alsof ik geen verstand heb.]
Alle leden maken deel uit van 'de kerk' (die dus de wetgevende macht/parlement binnen TP vertegenwoordigt). Die kerk is wetgevend omdat de 'kerkleden' stemmen over beleid en budget.
De vereniging is dan de uitvoerende macht; zij doen beleids- en budgetvoorstellen waarover de leden stemmen [het is beter als voorstellen ook uit kerk(leden) kunnen komen]. De macht van de uitvoerende macht/ministers/vereniging [welke nu politiek gezien haast onbegrenst is] wordt door TP beperkt doordat de rechtsprekende macht/justitie [de stichting] financiën beheert en deze alleen losgeeft als aan de statuten [grondwet], protocolen, en afspraken voldaan is. "Ministers" [de gekozen leden die de vereniging bemannen] dienen dan WERKELIJK [aangezien het Latijse woord ministrare "dienen" betekent; de vereniging voert beleid uit en geeft het budget uit dat door kerk bepaald is en door stichting verdeeld is (volgens de statuten/grondwet).
 
Omdat er minstens 3 [het zouden er ook veel meer kunnen zijn, maar 3 lijkt me minimaal] verschillende levenstijlen in de samenleving heersen, is het beter dat zij hun eigen beleid en budget bepalen. De BASISBEGINSELEN die in de statuten van de overkoepende organisatievorm staan, echter, slaan op iedereen. Menselijkheid, eerlijkheid, en redelijkheid [al die dingen die verdwijnen zodra je gedwongen wordt om vertrouwen te stellen in onbekende derden] slaat op de hele 99%. DÁT IS WAT IEDEREEN VERBINDT! Die beginselen worden bewaakt en verdedigd door de stichting/juridische of rechtsprekende macht. 3 Aparte stichtingen zou mogelijk zijn, maar het is onnodig en verdeelt onnodig.
 
De 3 kerken waarin de 3 genoemde groepen van de samenleving zich organiseren heb ik aldus verbeeld:

Samenleving, lifestyle, en beschaving worden bepaald door:
- INFORMATIE
- COMMUNICATIE
- ORGANISATIE
Daar waar één van die 3 een knelpunt vormt, blijft beschaving steken.
INFORMATIE is daarbij een fundamenteel aspect en de pentagram, septagram, en cirkel symboliseren die informatie. Hoe dit alles in detail werkt voert te ver om hier uit te leggen. Het zijn reële verbeeldingen van hetgeen ik bedoel. Uiteindelijk zou elke groep waarschijnlijk toch z'n eigen symbolen kiezen. Het gaat hier alleen om uitleg en weergave van een idee.
 
Elke Trias Politica zou z'n eigen president [hoofd van de vereniging] en profeet [hoofd van de kerk] hebben, maar ze zouden een gemeenschappelijke voorzitter in de stichting hebben. De stichting bepaalt uiteindelijk niets. Het is niet meer OF MINDER dan de vertegenwoordiging en bescherming van de grondwet/statuten. Grondwet is net zoals TP een essentieel onderdeel van niet-hiërarchische organisatie. In de grondwet/statuten is dan ook het recht op eigen meningen en kennis geregeld, wat doorgaans "godsdienstvrijheid" of "scheiding Kerk & Staat" genoemd wordt. Alle 3:
- grondwet
- Trias Politica
- scheiding Kerk & Staat / godsdienstvrijheid / vrijheid van informatie en mening
staan of vallen bij het fatsoenlijk organiseren van de organisatie.
 
De uiteindelijke ORGANISATIE is een overkoepelende organisatievorm die verschillende levensinsteken onder zich verenigt ( / KAN verenigen). "Occupy" IS dan die organisatie. "Occupy-Alfa", "Occupy-Beta", en "Occupy-Omega" zijn gewoon logische onderverdelingen zodat iedereen zich veilig en op z'n plaats kan voelen en bezig zijn, terwijl ze tegelijkertijd TOCH een reële verbintenis hebben met de rest (van de samenleving).
De verschillende 'Occupy takken' zouden gewoon informatie, activiteiten, en faciliteiten met elkaar kunnen delen.
Eerlijkheid duurt 't langst: doen alsof iedereen met z'n neus dezelfde kant op steekt ondermijnt de realiteit en levert alleen stres, teleurstelling, en frustratie op. Alfa, beta, en omega mogen bewijzen dat ze het meest kunnen bereiken [sic] terwijl iedereen intussen op de belangrijke vlakken samen blijft werken. Door die scheiding van interesse en insteek VRIJWILLIG te omarmen, voorkom je versplintering en afscheiding van Occupy als geheel.
« Laatst bewerkt op: 10 apr '12 - 00:57 door hetzaad »

Offline Xhairy

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Berichten: 298
 • heb ik wat van je an?...
Re: Voorstel tot een menselijke niet-hiërarchische organisatievorm
« Reactie #2 Gepost op: 10 apr '12 - 16:30 »
nogal theoretisch, wellicht iets om later mee te experimenteren. op dit moment hebben we wat eenvoudige practisch werkzame structuren nodig, anders kunnen we opdoeken. en zo moeilijk is het niet, al zal het niet alles even politiek correct zijn, we moeten er maar even op vertrouwen. alles begint in mijn ogen iig met communicatie, zodat men weet van elkaar wat men doet, over de invulling kan je het nog hebben, maar dat is de basis.

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
toelichtingen naar de mainstream
« Reactie #3 Gepost op: 11 apr '12 - 07:47 »
Bovenstaan voorstel is niet het product van iemand die teveel tijd aan handen heeft of teveel fantasie. Het is gewoon EEN UITWERKING van ideeën en principes die WEL een werkelijk alternatief vormen voor het bestaande systeem.
Alles in de wereld is zo'n beetje hiërarchisch georganiseerd. Mijn onderzoek en overwegingen leiden mij tot de conclusie dat DAT de onmenselijkheid veroorzaakt. Als ik "menselijk" gebruik, gebruik ik het in de wetenschappelijke zin. Zonder dan kennis te hebben genomen van wat er ontdekt is de afgelopen 200 jaar over de mens, is het moeilijk begrijpen wat ik bedoel; dat snap ik wel. De mens begrijpen is jezelf EN je tegenstander begrijpen.
Er staan nu mensen onder de noemer Occupy over de hele wereld te demonstreren tegen iets; tegen wat? Niemand heeft daar een duidelijk antwoord op omdat ze het probleem ook niet snappen. Ze zien alleen dat de resultaten onacceptabel zijn. Het probleem is de onmenselijkheid, maar als je de mensheid niet kent, snap je niet waar het gebrek aan menselijkheid uit voortkomt.
Er zijn social/politiek/organisatorisch 3 algemene opties:
1: anarchistisch
2: hiërarchisch
3: menselijk
 
Er hebben mensen vanuit mainstream gedachtengoed en begrip gereageerd [in de werkgroep] dat bovenstaand model theoretisch, ingewikkeld, of experimenteel is.
Als de hele wereld volgens een hiërarchisch model werkt, is iets anders theoretisch en experimenteel omdat het hiërarchisch model geen ander model toestaat. Het enige wat ze toestaan is GEEN MODEL en dat is gelijk mijn definitie van "anarchie". Ze staan anarchie toe omdat blijkt dat zodra je meer dan 200 personen probeert te verenigen, je automatisch [dwz default] vervalt in hiërarchische structuren. Dat betekent dus dat alle anarchiën in de ogen van de hiërarchen hiërarchiën in de nop zijn. Die vormen geen bedreiging voor hiërarchische systemen dus!
HET alternatief is een menselijk systeem. De basisbeginselen daarvan zijn 3 tot 400 jaar geleden filosofische gelegd. We PRATEN allemaal over:
- grondwet
- verdelen van politieke macht [Trias Politica = verdeling van macht en functie]
- godsdienstvrijheid en Scheiding van Kerk & Staat [is eigenlijk het recht op je eigen informatie en meningen]
maar het is THEORETISCH gebleven. We praten er wel over en niemand klaagt dat het theoretisch is TERWIJL HET ALTIJD IN DE THEORIE IS BLIJVEN HANGEN omdat het in werkelijkheid nooit geïmplementeerd is. Wat er (politiek) gebeurd is, is dat hiërarchische machten GEPRAAT hebben (naar het volk [om ze te paaien]) over betere systemen terwijl er in wezen niets veranderde aan het hiërarchische aan het systeem.
Je hebt maar 3 keuzen: anarchistisch, hiërarchisch, of menselijk. De keuze is niet tussen
- populair/impopulair
- lastig/makkelijk
- mainstream/conspiracy
- geaard/theoretisch
DE VRAAG IS of je een ander systeem nastreeft. Dat zul je dan moeten organiseren, want anders verval je automatisch in een hiërarchisch system.
 
Occupy is nu zo klein dat ze nog zweeft in de 'onder 200' toestand waar hiërarchische processen zich nog niet sterk opdringen. Dat is een luxe positie. Die verdwijnt als je groeit. Dat blijkt uit onderzoek.
Als je je nu als een 'clubhuisje' gaat organiseren met structuren waarvan je zegt: "Kijk! Wij zijn niet hiërarchisch!", klopt dat alleen totdat je groter wordt dan 200 man. De volgende vraag komt dan om de hoek kijken: hoe groot wil je worden? Verlengstuk van die vraag is wat anderen moeten (en gaan) vinden van een 'clubhuisje' dat niets meer of minder te bieden heeft aan alle andere anarchisten die default vervallen zijn in hiërarchische structuren. Mensen zijn niet achterlijk. Je kunt duizend keer schreeuwen dat je niet hiërarchisch bent, ze weten uit ervaring wel beter.
Je keuze is of je jezelf wijs wilt maken dat je meer bereikt (of gaat bereiken) dan alle andere organisatorische mislukkingen in het verleden [van de mensheid, sic] of dat je open staat voor verandering. Het 'experimentele', het 'theoretische'. Maar hoe theoretisch zijn dus het hebben van een grondwet, Trias Politica, en godsdienstvrijheid dus? Als dat te hoog gegrepen is, wat is dan wel voor je haalbaar? [Antwoord: standaard anarchistische opties die uiteindelijk in hiërarchische verzanden!]

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
'alpha', 'beta', en 'omega' in de praktijk
« Reactie #4 Gepost op: 11 apr '12 - 09:03 »
In de meeting op zondag jl. [8 april] hadden Gerben, Tom, en Iris opmerkingen die mij doen denken: daar zou ik wel mee willen brainstormen over organisatievormen; dat zijn mensen waar ik wel mee zou kunnen werken.
Ik zeg dat ter illustratie; we hoeven elkaar geen mietje te noemen: niemand kan met iedereen werken. Mijn punt is dat het dwaas is om te doen alsof dat WEL zo is!
 
Er zijn mensen binnen Occupy die een hele andere levenshouding hebben dan ik. Intellectueel, filosofisch, intuïtief, en gevoelsmatig ben ik een fan van Gandhi's geweldloos verzet. Demonstreren past daar niet in. De 'demonstratie' die Occupy IS is een gevolg van het systeem waar alle problemen uit voortkomen: als het legaal/mogelijk was om je buiten de kaders en macht van het hiërarchische systeem te begeven, betaalde ik geen belasting en had het systeem geen last van mij en ik niet van het systeem. Het systeem, echter, dwingt iedereen om naar z'n pijpen te dansen en nergens kun je staan of iets doen of het is verboden. DAAROM WORDEN WE GEDWONGEN om in demonstratievorm te werken aan verandering. Het is niet MIJN keuze.
Demonstreren is REageren; het is je laten leiden door de ACTIES van een ander wij jij dan op REageert. Je danst als antagonist naar de pijpen van degene die actie initieert. Daar heb ik dus intellectueel, filosofisch, noch gevoelsmatig iets mee. Ik zit bij Occupy voor verandering (niet om te demonstreren).
 
Dat ik voor verandering ben, verenigt mij met alle anderen IN PRINCIPE. Tegelijkertijd zijn er mensen bij Occupy die gewoon boos zijn en willen ageren. Daar heb ik begrip en respect voor; ik denk dat dat hele menselijke reacties zijn [REacties, dus]. Aan de andere kant heb ik daar niets mee. Als ik dus structureel en fundamenteel [om niet te zeggen: radicaal] wil werken aan verandering, heb ik niets met mensen wier insteek is om te ageren, of dat nu om pamfletten uitdelen gaat, rechtzaken aanspannen, of het Binnenhof bezetten. Dat gaat mijn inziens nooit verandering teweegbrengen.
 
De onderverdeling in Alpha, Beta, en Omega takken van een overkoepelende Occupy is uit respekt voor die fundamenteel verschillende principes die leven onder 'Occupiers'. Sommigen willen gewoon HELPEN of dingen DOEN [dwz: acties (en niet reacties)], anderen willen ageren. Weer anderen zijn zelfs op principieel en filosofisch vlak (en verder...) bezig met dingen (zoals ik). Daar ken ik ook voorbeelden van binnen Occupy.
AL DIE MENSEN MOETEN EEN PLAATS GEBODEN WORDEN. Voor alle duidelijkheid, door een soort soep van gemiddelde waarden te maken, dwing je de mensen die NIET 'gemiddeld' zijn binnen Occupy om uiteindelijk weg te gaan. Die merken dan onvermijdelijk op den duur dat ze zich er niet thuis voelen.
 
DIT IS HET GROTE GEVAAR DAT NU SCHUILT IN BEPAALDE GEMIDDELDE WAARDEN IN EEN ORGANISATIEVORM TE GIETEN DIE MENSEN DIE ER NIET AAN VOLDOET IN DE PRAKTIJK UITSLUIT.
 
Uit RESPEKT voor onderlinge verschillen, verschillende aanpakken, filosofiën, levenstijlen, characters, en beweegredenen dient Occupy te zorgen dat iedereen zich welkom blijft voelen. DAT DOE JE NIET door de één of andere organisatie de groep op te leggen die NIET BEDOELD IS om mensen aan banden te leggen MAAR DAT IN DE PRAKTIJK WEL ZAL DOEN. Occupy wordt dan een bepaalde kant op gedrukt die alleen de grootste groep vertegenwoordigt. Alle anderen vallen dan vroeg of laat af. Alleen, er is maar één 'Occupy' en waar moeten die dan heen? Voor WIE is Occupy er nou? Voor de 99% of voor een meerderheid van de kleine elite binnen Occupy NU?
 
Ik zou kunnen en willen brainstormen met mensen over deze fundamentele vraagstukken om te kijken hoe we daar praktische invulling aan kunnen geven zodat Occupy zelf en alle mensen die erbij betrokken (willen) zijn (voor nu en de toekomst) een plek krijgen (die veilig is). Daar kan niet iedereen met z'n pet bij. Dat hoeft ook niet. Niet iedereen hoeft monteur te zijn om auto te kunnen rijden.
 
De hele mainstream bevolking van de wereld moet zich welkom voelen bij Occupy maar ook alle mensen die bepaald niet-mainstream zijn. Die mensen kunnen over het algemeen slecht met elkaar communiceren; die hebben hele andere doelstellingen en aanpakken van dingen. WAT VERBINDT IEDEREEN? De menselijkheid die het hiërarchische systeem systematisch ondermijnt.
Voor mij is er voor de hele wereld een plek binnen Occupy MAAR DAT MOET JE DAN WEL ZO ORGANISEREN.
De mainstream 'denkers en voelers' passen voor mij in groep OMEGA. Dat is bedoeld als 'integratie'; daarmee vormt het een eerste ingang die zich richt op hele practische aspecten waar ieder mens mee te maken heeft.
De ALPHA groep betreft dan mensen die zich verder verdiepen in de werkelijkheid: de bankencrisis (en de werkelijke toedracht daarvan), politiek, enz. enz. enz.
De BETA groep gaat om grensverleggende kennis en ontwikkelingen waar (uiteindelijk) iedereen ter wereld mee te maken heeft. Dat gaat om alle kennis, inzichten, en wijsheid die door het hiërarchische systeem geheim gehouden en/of buiten de mainstream geplaatst zijn. Veelal zijn mensen met één bepaald aspect daarvan bezig. Sommige mensen houden zich met meerdere aspecten daarvan bezig.
 
AL DIE VERSCHILLENDE ASPECTEN (dus binnen alle 3 de groepen) DIENEN OCCUPY EN DE MENSHEID
Occupy is dan ook de organisatie. Alpha, beta, en omega zijn slects aspects van de overkoepelende menselijke organisatie. Op die manier worden de 'alfas', 'betas', en 'omegas' ook niet GEDWONGEN om zich bezig te houden met zaken en aktiviteiten waar ze zich niet prettig bij voelen MAAR DIE VOOR DE MENSHEID IN Z'N ALGEMEEN WEL RELEVANT ZIJN.
 
Als zo'n vrijwillige afsplitsing niet plaatsvindt, druipen mensen af omdat ze GEDWONGEN worden om zich af te splitsen omdat Occupy een elitaire wij-zijn-zus-en-niet-anders groep demonstranten wordt.
 
Ik begrijp dat er nu behoefte is aan ondersteuning op het gebied van dagelijkse zaken. Ik begrijp dat men daarvoor structuur zoekt. WAT VOOR STRUCTUUR JE OOK DAARVOOR VERZINT gaat een eigen leven leiden. Daar heb ik het over. Zelfs die (NU!) kleine praktische dingen, worden groter. Als je daar (NU!) geen rekening mee gaat houden, ZAL Occupy onder het gewicht van z'n eigen ontwikkeling in elkaar storten. Wat betekent dat eigenlijk? Dat anarchie noch hiërarchie de menselijkheid kan dragen/huizen. Als je de menselijkheid niet ORGANISEERT, huist er alleen anarchie en/of hiërarchie.
Als Occupy niet (ook organisatorisch) rekening gaat houden met de mensheid [de 99%] en de menselijkheid, is het gedoemd dezelfde weg te gaan als alle andere goedbedoelde initiatieven die verzand zijn in corporaties, nooit verder gegroeid zijn, of zijn verdwenen.
« Laatst bewerkt op: 13 apr '12 - 05:57 door xdenhaag »

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
Re: 'alpha', 'beta', en 'omega' in de praktijk
« Reactie #5 Gepost op: 11 apr '12 - 10:20 »
......... Ik kan de tekst niet meer aanpassen, maar ik heb hier per ongeluk Alfa en Beta omgedraaid.........
 
//xdenhaag: Alfa en beta omgedraaid: staan nu goed.
« Laatst bewerkt op: 13 apr '12 - 06:00 door xdenhaag »

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
ReRe: 'alpha', 'beta', en 'omega' in de praktijk
« Reactie #6 Gepost op: 11 apr '12 - 10:52 »
Wellicht is het hier gepast om verder in te gaan op de symbolen die ik voor de verschillende fundamentele andere insteken gebruikt heb:
BETA heeft 7 sterren omdat na jaren onderzoek en overwegingen (alsmede mijn persoonlijke inspiratie en kwaliteiten die deze mede vorm gegeven hebben) tot de conclusie gekomen ben dat alles in het leven onder 7 noemers te schikken valt:
- mens(selijk)heid
- wetenschap
- gezondheid
- politiek
- geschiedenis
- spiritualiteit
- relaties
 
2 daarvan liggen veel te gevoelig voor bijna iedereen: Relaties en Spiritualiteit. In het kader der principe van 'godsdienstvrijheid' is het daarom nodig om de uiteindelijke toedracht te beperken tot een acceptable benadering van kennis voor ALFA (en op den duur OMEGA): alleen
- mensheid
- wetenschap
- gezondheid
- politiek
- geschiedenis
De ster-vorm, septagram EN pentagram, geeft aan dat alle kennis met elkaar (in de praktijk!) verbonden is; je kunt één ding niet beschouwen los van (je kennis/begrip van) alle andere.
Om UITEINDELIJK alles goed te doorgronden, heb je een grondige kennis van alle aspecten nodig. Je kunt een redelijke basis vormen door je tot deze 5 te beperken. Als je het aankan, zul je je dus ook uiteindelijk goed moeten verdiepen in spiritualiteit; daarmee moet je 'cultureel-incorrect' wel eerst aankunnen! Om de 'cirkel' echt te laten sluiten, zul je moeten (kunnen) openstaan voor wat dit in de praktijk op het gebied van relaties inhoudt. Dat is ZO politiek en cultureel incorrect dat het zelfs door mensen buiten de mainstream onbeschouwd blijft. Uiteindelijk, echter, hoort het gewoon plaats in het plaatje over wat de mensheid werkelijk inhoudt.
 
De mainstream kan alleen een watered-down versie van deze onmisbare kennis aan. Dat wordt door de cirkel weergegeven. De hersenen van het overgrote deel der bevolking kan dergelijke kennis gewoon (nog) niet aan. Daarom heeft het ook geen zin om mensen 'te informeren' of 'bewust te maken'; ze zijn om hele goede redenen 'onbewust' en onwetend. You can lead a horse to water but you can't make him drink, zeggen de engelstaligen; de meeste mensen kunnen niet drinken van het glas der waarheid. Toch zijn ze mens en hebben ze ermee te maken, of ze het aankunnen of niet. Maar nogmaals: je hoeft geen monteur te zijn om een auto te kunnen besturen: als je een menselijk model kunt aanbieden waar mensen gebruik van kunnen maken, hoeven ze dat model noch te snappen noch het er mee eens te zijn. Het gaat erom dat het hun en de mensheid dient.
 
De 9-ster die de niet-hiërarchische stichting symboliseert, bestaat uit 9-driehoeken. Dit is net zoals alle andere aspecten van mijn model niet ter verfraaiing, doch doordacht. De meeste driehoeken zijn aspecten het van Trias Politica principe dat een fundamenteel aspect is van het geheel:
1: communicate       - informatie                   - organisatie
2: uitvoerend          - wetgevend                  - rechtsprekend
3: vereniging           - kerk                           - stichting
4: beleid voorstellen - beleid bepalen              - beleid begrenzen
5: budget gebruiken - budget toewijzen          - budget in beheer hebben
6: president            - profeet                       - voorzitter
7: raad van bestuur  - voorzitter                   - raad van toezicht
8: Trias Politica        - Scheiding Kerk & Staat - Grondwet [hoofdletter G]
9: competentie        - consensus                  - consistentie
 
De kolommen geven een beeld van de praktische invulling van die TP [Trias Politica] stichting. Waarom is juist de stichting zo fundamenteel? Je ziet dat stichting en grondwet in hetzelfde kolom staan; in de statuten van de stichting staan de beginselen van de organisatie; de stichting vormt bovendien de ruggegraat van de niet-hiërarchische organisatie. Wat iedereen verbindt zijn de beginselen die vormgegeven worden IN DE STATUTEN/grond VAN DE STICHTING. Alfa, Beta, en Omega zijn verschillende aspecten die daarbij horen/nodig zijn; elk aspect heeft zijn eigen vereniging en 'kerk', met een gezamenlijke stichting [basis/principe/ideaal].

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
de onvermijdelijkheid van een dergelijk model
« Reactie #7 Gepost op: 11 apr '12 - 11:38 »
Wellicht tot slot...
Ik heb het al aangeroerd, maar het verdient nadruk en verder uitleg; dit is niet MIJN model. Dit is in principe EEN UITWERKING VAN een menselijk niet-hiërarchisch model van organiseren. Ik ben me er prima van bewust dat het nog niet in de wereld bestaat. Volgens mij is dat het probleem, niet een nadeel. Als het WEL al bestond, hadden we niet een wereld die geregeerd wordt door hiërarchische structuren. Dit model IS het antwoord op hiërarchische modellen. Waarom zeg ik "het" antwoord? Omdat er maar 3 opties zijn: je doet 't in lijn met het systeem, dwz hiërarchisch, je doet 't 'niet', dwz anarchistisch, of je doet je (min of meer) zo: menselijk.
Of je 't nu over 'socialisten', 'kapitalisten', 'fascisten', 'fundamentalisten', 'communisten', of wat dan ook hebt, het is ALLEMAAL hiërarchisch. Groenlinks en SP zijn ook hiërarchisch. Zogenaamd zijn het idealisten of socialisten maar in de praktijk dansen ze naar hiërarchische structuren. Daarom BEREIKEN ze ook nooit wezenlijke verandering! Ze maken gewoon DEEL uit van het standaard onmenselijke systeem. Hoe bereik je menselijkheid via onmenselijkheid? Gewoon niet...
 
Als je gaat praten over je organiseren, word je voor keuzes gesteld; du moment je kiest voor hiërarchische modellen, zit je aan een hiërarchische structuur vast. Kies je voor GEEN model, verval je default/automatisch (uiteindelijk) in hiërarchische structuren; dan kies je er niet bewust of expres voor, maar het resultaat is (uiteindelijk) hetzelfde.
We leven niet in een vacuüm; als JIJ je niet menselijk organiseert, bepalen alle onmenselijke hiërarchische structuren JOUW structuur.
Als mensen [idealistisch of anders] praten bent over organisatie, doen ze altijd (tot nog toe) concessies aan hun menselijkheid. Ze organiseren bepaalde aspecten gewoon NIET en die aspecten worden (uiteindelijk) hiërarchisch bepaald (als default).
DIT IS HET GROTE GEVAAR VOOR OCCUPY OP DIT MOMENT: als je bepaalde belangrijke/essenciële dingen weigert onder ogen te zien en onder de tafel veegt, gaan die een eigen hiërarchisch leven leiden waar iedereen (vroeg of laat) mee te maken heeft. Eén van die essentiële zaken is dat de doelstelling van Occupy helemaal niet duidelijk is; is het nou demonstreren of verandering? Is het hulp bieden of het kamp [de aanwezigheid op het Malieveld] laten voortbestaan? Doen alsof die onduidelijkheid over doelstelling NIET BESTAAT, betekent dat je je problemen niet bespreekt en dus niet aanpakt.
De realiteit is dat de 99% allemaal verschillende doelstellingen hebben. Mede daarom kom ik op dit model met een Alfa, Beta, en Omega tak. Al die dingen:
- voorzetting van Occupy kampen
- mensen helpen
- demonstraties
- verandering
DOEN ER TOE! Één IS niet belangrijker dan de ander! Dat is zeker voor de beleving van Occupiers persoonlijk van belang. Du moment een (meerderheids)kliek binnen Occupy stelt dat slechts 1 of 2 van die doelstellingen er toe doen, zit je [hiërarchisch dus] Occupy een bepaalde richting op te duwen; de richting van een hiërarchische organisatie die gewoon deel uitmaakt van alle andere organisaties die deel uitmaken van het onmenselijke hiërarchische system [alle (andere) initiatieven met goede bedoelingen ten spijt]. Dan eindig je als de zoveelste mislukking die geen alternatief bood aan het hiërarchische systeem omdat je concessies deed aan de MENSEN die deel uitmaken van je initiatief.
 
Voor alle duidelijkheid, de mens IS NIET HIËRARCHISCH VAN AARD. Dat idee is propaganda van de autoriteiten/autirritanten die iedereen zouden willen doen geloven en vrezen dat de mens slecht van aard is. Dat bedoel ik ook met mijn wetenschappelijke definitie van menselijkheid: uit onderzoek van de afgelopen 200 jaar, met namen van mensen als Darwin, Kropotkin, en Alice Miller,, blijkt dat de mens van nature empatisch is naar anderen. Er zijn ook allemaal praktische voorbeelden (in de wereld en in de geschiedenis) van veel meer mens-vriendelijke samenlevingen en toepassingen dan het huidige standaard model van overheersende overheid.
De werkelijkheid is dat mensen zichzelf PRIMA kunnen regeren. Je moet alleen voorkomen dat onmenselijke krachten ooit de overhand krijgen. Kennis van die krachten moet je dan leiden naar een systeem daartegen beschermt. Daarvoor zijn ooit [honderden jaren geleden] principes uitgedacht, met name TP, grondwet, en godsdienstvrijheid. Die 3 vormen een 3-eenheid: de één kan niet zonder de andere 2 bestaan.
De autirritanten geloven ook werkelijk in hun hart dat mensen slecht zijn van aard. DAT IS EEN GELOOF! De wetenschap die niet gekend en onderwezen mag worden [dat van mensen als Kropotkin, Darwin, en Miller] is dat de mens zo kwaad nog niet is. Sterker nog, de mens heeft sterke drijfveren om goed met anderen om te kunnen gaan. Die drijfveren worden stelselmatig ondermijnd door het onmenselijke hiërarchische systeem en mensen worden stelselmatig gebrainwashed dat andere mensen het slechtste met zich voor hebben.
Ik weet dat in Duitsland 35% van alle mensen aan vrijwilligerswerk doen. 35%! Een uitzonderlijk volk? Nee, gewone mensen. Gewone menselijke mensen. WIJ zijn de boeman niet! Dat is alleen propaganda.
 
Ik kan iedereen die het horen kan of wil de wetenschappelijke verklaring geven waar die onmenselijke hiërarchische krachten dan vandaan komen en hoe die zich ontwikkelen (en ontwikkeld hebben). Wat er vooral toe doet, echter, is dat iedereen z'n eigen intuïtie en ervaring volgt: wij kunnen gewoon met elkaar praten en willen elkaar noch de hersens inslaan noch elkaar bestelen; waarom? Omdat mensen niet van die eikels zijn! Er spelen echter wel onmenselijke krachten die nu de grote lijnen der wereld regeren. Als je niet als VOLWASSEN mens rekening houdt met die realiteit [N.B. die realiteit is dus NIET dat de mens slecht is en tegen zichzelf beschermd moet worden], laat je je als mak lammetje weer leiden naar de (hiërarchische onmenselijke) slacht. Dat is een zeer reëel gevaar waar mensen door de eeuwen [millennia zelfs] mee te maken hebben gehad en aan onderdoor gegaan zijn.
 
Wij leven in een bijzondere tijd. De heersers over de wereld zijn nu in staat om IEDEREEN het leven zuur te maken. Het was al 50 jaar terug mogelijk om je ergens in het land terug te trekken en een redelijk vrij en menselijk leven te leiden. Dat is nu anders. Aan de andere kant hebben we nu kennis en communicatiemiddelen die mensen 50 jaar geleden niet hadden, met name het internet. Wij moeten die inzichten en talenten nu WEL GEBRUIKEN en benutten om menselijk te kunnen leven. Wij hebben niet meer de luxe positie die mensen 50 jaar geleden hadden! Wij MOETEN wel nadenken EN ACTIE NEMEN op basis van de dreigingen die alle mensen op Aarde nu ondervinden. Deze situatie is uniek. Het vraagt om unieke/nieuwe/originele oplossingen.
 
Nogmaals, als je NIET met hiërarchische principes wilt werken, kom je onvermijdelijk op principes die de basis gevormd hebben van het model dat ik in de loop van het afgelopen 10 jaar uitgewerkt heb. Veel details heb ik uitgewerkt in de afgelopen 3 maanden dat ik praat met Occupiers. Ik snap dat het nieuw is; sommige aspecten van een menselijk model zijn ook voor mij nieuw. Ik snap echter ook [en leg het daarom nu uit] dat het gewoon noodzakelijk is. Helaas; we leven niet in een vacuüm van maagdelijke menselijkheid. Onze generatie staat voor bepaalde uitdagingen. Onze collectieve koppen in het zand steken ervoor is de oplossing niet. Klagen is de oplossing niet. Doordachte veranderingen die geënt zijn op wetenschap, gezond verstand, en de dagelijkse realiteit zijn de oplossing. Dat zijn de uitgangspunten van waaruit het model dat ik hier presenteer voortgekomen zijn.

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
hoe hiërarchische onmenselijke structuren vormkrijgen
« Reactie #8 Gepost op: 11 apr '12 - 11:59 »
Één van belangrijkste kenmerken van (het totstandkomen van) hiërarchische strukturen is dat men nooit 'tijd heeft' [dwz de moeite neemt/wil nemen] om GOED/fatsoenlijk na te denken over dingen.
Hiërarchen zeggen ALTIJD: "Da's teveel moeite", "DAAR heb ik allemaal geen tijd voor".
 
Er is nooit tijd vrijgemaakt voor wat erbij komt kijken om menselijke structuren neer te zetten. Onze generatie (en planeet) heeft echt niet meer de luxe of die lijn van actie voort te zetten.
Er wordt VEEL vergaderd; er wordt nooit GOED vergaderd. Het is een verschil tussen kwantiteit en kwaliteit. 1000 x slecht is niet beter dan 1 x goed...
 
Er moet nu binnen Occupy gesproken worden over fundamentele zaken die Occupy, de leden, en de mensheid in de praktijk treffen. Als je nu gaat zeggen: "Dit is teveel; dit kan ik niet aan", heb ik daar begrip voor. Houd je dan gewoon niet bezig met organiseren! Laat dat over aan degenen die om wat voor reden ook dat wel aankunnen. Zo eenvoudig ligt het, volgens mij.
« Laatst bewerkt op: 11 apr '12 - 12:07 door hetzaad »

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
Re: Voorstel tot een menselijke niet-hiërarchische organisatievorm
« Reactie #9 Gepost op: 11 apr '12 - 12:39 »
al zal het niet alles even politiek correct zijn, we moeten er maar even op vertrouwen.
Het onmenselijke hiërarchisch systeem berust in wezen op GEWONGEN VERTROUWEN, wat je hier dus leest: "we MOETEN [n.b.] er maar even op VERTROUWEN".
 
Ik snap dat bovenstaande niet kwaad bedoeld is. Ik bedoel deze opmerking ook niet als aanval. Ik bedoel het als verklaring van wat het betekent en in de praktijk belooft in te houden.
Hiërarchen komen ALTIJD met dezelfde argumenten: we hebben geen tijd om met mensen rekening te houden; heb gewoon EVEN vertrouwen...
Het loopt altijd slecht af.
 
Neem de tijd om zaken fatsoenlijk en menselijk af te handelen. Waarom heb je zo'n haast? Dat is een rhetorische vraag; ik lever gelijk het antwoord: angst. Angst dat het kamp instort, lijkt nu een belangrijke drijfveer te worden.
Wat ik je kan voorspellen op basis van al mijn ervaring met zeer vergelijkbare discussies over organisatiestrukturen opzetten, is dat verschillende lieden nu gaan roepen dat we er 'gewoon' [dwz gemiddeld, dwz hiërarchisch] geen tijd voor hebben om iets fatsoenlijks op te zetten. "ER MOET GEWOON SNEL IETS KOMEN ANDERS GAAN WE DOOD!"
Het is zo oud als de mensheid...
 
Doe het goed of doe het niet; lees: wacht tot je iets fatsoenlijks af kunt leveren dat niet ondermijnt waar je eigenlijk mee bezig bent. Ik heb alle (voorspelbare) tekenen aan de wand al gezien: zoals altijd al gebeurd is, dreigt men het kind met het waswater weg te smijten.
 
 
ALARM!!!

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
wat er nu dreigt te gebeuren
« Reactie #10 Gepost op: 11 apr '12 - 13:05 »
Zoals ik al aangegeven heb, dergelijke discussies over organisatiestructuren opzetten heb ik vaker meegemaakt. De processen, OOK NU, zijn daarom zeer voorspelbaar. Ik zie de standaard processen ook nu weer zich uitspelen. Dit is een groot gevaar voor Occupy!
 
Ik bedoel niet te zeggen dat er 'slechte mensen' binnen deze werkgroep zitten die slechte bedoelingen hebben. Het gaat om onnodige concessie doen die ALTIJD AL gedaan worden en leiden tot hiërarchische structuren. Volkomen onnodig en toch volkomen standaard. Dat moet je niet willen. Dat moeten wij niet willen.
 
Wat er in de praktijk gaat gebeuren (tenzij voor een niet-hiërarchisch alternatief [het enige wezenlijke 'alternatief'] gekozen wordt), is dat mensen die beter weten en al AANVOELEN dat het fout is, concessies gaan doen aan hun gevoelens en zich gaan neerleggen bij hiërarchische processen om 'de groep' tevreden te stellen.
Er zijn mensen in de groep die meer aankunnen. Deze groep [zoals ik zei: ik zie de voorspelbare tekenen al] kan NIET meer aan. DEZE GROEP dreigt te verzanden in typische krachteloze besluiten die onherroepelijk leiden tot hiërarchische structuren. Ja, volkomen ONBEDOELD; net zo goed is het onvermijdelijk.
 
Dit is een zwart-wit verhaal! Er IS geen compromis mogelijk tussen het ONmenselijke en het menselijke. Het is hiërarchisch of het is NIET-hiërarchisch. Er bestaat geen 'beetje hiërarchisch'. Hiërarchische structuren gaan een eigen leven leiden. Dat zal bij een kleine groep wel meevallen, maar dat wordt alleen alsmaar sterker naar mate de groep groter wordt. En na verloop van tijd druipen mensen af die de hiërarchische trekken van 'de club' weerzinwekkend vinden en blijft een alsmaar onmenselijker geheel achter. Dat is het punt waarop het doodbloedt, verdwijnt, of uitgesproken hiërarchisch wordt. Het wordt nooit menselijk.
 
Ik waarschuw nu voor deze processen. Ik waarschuw voor dit gevaar. Ik waarschuw degenen DIE MEER AANKUNNEN dat ze zullen neigen om trouw te tonen AAN DE GROEP en daarmee Occupy zullen verloochenen. Da's menselijk, maar ook destructief.
De mensen die het niet aankunnen om na te denken en te blijven nadenken over wat de 99% en IEDEREEN binnen Occupy dient, ook op lang termijn, moeten tegen zichzelf beschermd worden. Zij dreigen hetgeen ze lief hebben zelf kapot te maken.
 
Nogmaals, dit is wat er altijd onder zulke omstandigheden gebeurd. Niet iedereen kan het soort overwegingen waar Occupy nu voor gesteld staat aan. Als je iemand hoort zeggen dat we snel-snel iets uit de grond moeten stampen, als je iemand hoort zeggen dat we nu concessies moeten doen omdat we anders 'de strijd verliezen' [het is niet intelligent, nee], of ander bullsh!t [pardon my French],, alleen door voet bij stuk te houden en GEEN concessies te doen aan het werken aan een GOEDE oplossing zal dit alles NIET uitlopen op een fiasco!
 
Ik stel dit alles zonder dramatisering of overdrijving. Hoe denk je anders dat alle organisaties uitlopen op onmenselijke structuren? Zitten daar slechte mensen? Nee. Daar zitten mensen die meer en minder aankunnen. UITEINDELIJKE ECHTER, zijn het de mensen die MEER aankunnen die de grootste fout maken: zij besluiten tegen-beter-weten-in om mee te werken aan besluiten waarvan ze zelf aanvoelen dat ze waardeloos zijn.
Je kunt niet zomaar een groep vrijwilligers verzamelen en verwachten dat die een zinnige struktuur uit de grond kunnen/zullen stampen. Waanzin. Als DAT het niveau is waarop Occupy gedoemd is verder te werken, zul je zien hoe mensen die meer aankunnen [the cream of the crop] vroeg of laat afdruipen. Wat er dan van Occupy overblijft zal de 99% werkelijk niets te bieden hebben.

Offline don quichotte

 • Full Member
 • ***
 • Berichten: 108
 • niets is wat het lijkt en zelfs dat niet
Re: Voorstel tot een menselijke niet-hiërarchische organisatievorm
« Reactie #11 Gepost op: 11 apr '12 - 13:10 »
ok, je hebt helemaal gelijk als je zegt dat de organisatiestructuur professioneel aangepakt moet worden maar met alle respect, jouw verhaal is zeer abstract voor mij en voor de meesten denk ik. Kan je het niet iets simpeler formuleren?

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
Re: Voorstel tot een menselijke niet-hiërarchische organisatievorm
« Reactie #12 Gepost op: 11 apr '12 - 13:28 »
Er moet een kerk, een stichting en een vereniging komen. Tijdelijk zou het opgelost kunnen worden zoals ik in de eerste post uitlegde [Deel I], met een tak/ministerie/afdeling die de rol van stichting op zich neemt. De 'kerk' kan ook tijdelijk gewoon bestaan uit iedereen [later kan dat niet omdat er een beperkt aantal mensen in bestuur zit; eigenlijk is dat nu al problematisch].
 
Ook heel simpel en praktisch: er moet niet gepraat worden alsof de doelstellingen binnen Occupy bekend en zelfs vanzelfsprekend zijn. Die zijn voor veel mensen heel verschillend.

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
2012 S.O.S.: het zo organiseren dat we elkaar niet hoeven te vertrouwen
6 minuten video op YouTube waarin ik het probleem uitleg van gedwongen vertrouwen en hoe dat fatsoenlijk georganiseerd zou moeten en kunnen worden.

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
Occupy BETA
« Reactie #14 Gepost op: 13 apr '12 - 11:43 »

Offline Ashrael

 • Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Berichten: 34
Re: Voorstel tot een menselijke niet-hiërarchische organisatievorm
« Reactie #15 Gepost op: 13 apr '12 - 12:11 »
Ik begrijp gedeeltelijk wat je bedoelt, maar vind het een en ander nogal theoretisch en eerlijk gezegd niet praktisch uitgewerkt. Als je daar nou eens aan zou werken, dan maakt het eventueel een kans om, gedragen door de groep, werkelijkheid te worden.
Op een bepaald moment heeft het toevoegen van meer info geen zin meer, dat maakt het alleen nog maar ingewikkelder voor de meeste mensen. We zullen het samen moeten kunnen steunen voordat het werkelijkheid kan worden binnen ODH.
 

Offline siris144

 • Jr. Member
 • **
 • Berichten: 94
 • Occupy
Re: Voorstel tot een menselijke niet-hiërarchische organisatievorm
« Reactie #16 Gepost op: 14 apr '12 - 15:22 »
Ik ben lang van mening geweest dat we met occupy het ideaal van consensus tot besluitvorming moesten na streven.
En dat hebben we ook gedaan. Lang wist ik niet wat ik ervan moest vinden, want het blijkt dat consensus nauwelijks werkt in Nederland.
Het vertraagd de processen, en teveel personen krijgen recht om eindeloos door te zeuren over dingen.
Als we meer willen berijken en effectiever willlen samenwerken, lijkt me een het stemmen tot besluiten voor voorlopig de beste oplossing.
Dit is overigens ook in het begin van het occupy process regelmatig gebeurt op 't kamp. En blijkt wel knopen door te kunnen hakken.

Nadat ik het super lange artikel: http://socialisme.nu/blog/theoretisch/kritische-reflecties-op-occupy-hoe-kan-de-99-winnen/#_Hfst0008, had gelezen.
Ben ik van mening dat we toch het democratisch stemmen op 't kamp, weer kunnen invoeren.

Zie: hoofdstuk 7 van de bovengenoemde link.
De beperkingen van consensusbesluitvorming Behalve de kwestie van eisen stellen, leidde ook de methode van besluitvorming op basis van consensus binnen Occupy tot heftige debatten. Op elke Occupy-protest werd er een General Assembly georganiseerd waar iedereen mee kon discussiëren. Vanuit de General Assembly werden werkgroepen ingesteld die een deeltaak op zich namen, zoals contact met de media of het organiseren van acties. De besluiten op de General Assembly werden niet met stemmen maar met consensus genomen. Er werd dan net zo lang door gediscussieerd tot iedereen instemde. Wie tegen was, had namelijk vetorecht.
Deze methode gebruikt een serie handgebaren, zoals zwaaien met je handen/vingers om aan te geven dat je instemt, of een vuist om te ‘blokkeren’ (veto). ‘Consensus is noch compromissen sluiten, noch unanimiteit,’ zegt consensustrainer Seeds for Chance. ‘Het probeert verder te gaan door het samenvoegen van de beste ideeën en de belangrijkste bezwaren.’
Het consensussysteem heeft grote voordelen omdat deelnemers actief betrokken worden en iedereen een stem krijgt. Dat is een verademing voor wie geen genoegen wil nemen met eens in de vier jaar stemmen om dan te merken dat politici hun beloftes intrekken. Maar er zijn ook grote problemen met de consensusmethode die juist ervoor zorgen dat op termijn deelnemers afhaken, het proces aan transparantie verliest en niet tot effectieve acties leidt.
De bekende libertaire Amerikaanse activist Michael Albert constateerde na zijn bezoeken Griekenland en Spanje dat de General Assemblies die aanvankelijk 12.000 tot 15.000 mensen aantrokken enorm slonken terwijl veel mensen bleven deelnemen aan protesten en stakingen. Waarom?

Lees verder..... zie link bovenaan!