Auteur Topic: Voorstel tot "Algemene Occupy Den Haag Leeflijnen"  (gelezen 907 keer)

Offline fon1960

  • Jr. Member
  • **
  • Berichten: 62
  • love is the only emotion
Voorstel tot "Algemene Occupy Den Haag Leeflijnen"
« Gepost op: 26 apr '12 - 21:12 »
Het nu volgende voorstel tot "Algemene Occupy Den Haag Leeflijnen" is door verschillende mensen actief binnen Occupy Den Haag tot stand gekomen. Bewust hebben we (of in ieder geval een aantal van ons) er voor gekozen dit voorstel nu te posten, daar ons inziens deze "Algemene Occupy Den Haag Leeflijnen" een basis zijn en onlosmakelijk verbonden zijn met de statuten. Dit voorstel is echter niet als "dwingend" bedoeld, daar dit eerder bezien dient te worden als een voorstel aan jullie allen. We hopen dan ook, dat jullie allen op- en aanmerkingen maken en op- aanvullingen geven op de nu volgende "Algemene Occupy Den Haag Leeflijnen" en hopen eerst en vooral dat jullie ook de wenselijkheid er van in gaan zien dat er "Algemene Occupy Den Haag Leeflijnen" ingevoerd gaan worden.

Als er dus een leeflijn is waar je op- of aanmerkingen op hebt, open dan een nieuw topic met als titel de leeflijn, bijv. "Geestelijk geweld" en kopieer de leeflijn daarheen en vertel in het kort wat je vindt en waarom. Mocht je een nieuwe leeflijn voor willen stellen, noem het topic dan zo. Mocht je een algemene op- of aanmerking willen maken, noem het topic dan "algemeen".

Nu is het aan jullie!


Voorstel tot "Algemene Occupy Den Haag Leeflijnen"

Vooraf:

In het nu volgende voorstel wordt meestal alleen de mannelijke vorm gehanteerd, dit dient gelezen te worden als mannelijk/vrouwelijk.

Inleiding

Het is noodzakelijk, voor de duidelijkheid en de groei (en ook voor het  behouden en voortbestaan van) het kamp en hen die online actief zijn dat er, binnen het samenwerkingsverband van individuen Occupy Den Haag (verder in dit schrijven genoemd ODH), "Algemene Occupy Den Haag Leeflijnen" omschreven zijn. Algemene leeflijnen, die een leef- en werkbare sfeer gaan creeëren en deze ook in  stand kunnen houden. Het is dan ook zeer wenselijk dat iedereen aan- invullingen op de algemene leeflijnen geeft, want dat vergroot ieders betrokkenheid. Deze betrokkenheid is dan weer noodzakelijk is om een gezamelijke collectiviteit op- en uit te bouwen. Let wel, deze collectiviteit mag nooit ten koste gaan van het individu, zowel voor hen die (permanent dan wel tijdelijk) op het kamp verblijven en hen die online actief zijn. Het is dan ook wenselijk dat de betrokkenen weten waar ze individueel voor staan en gezamelijk op zoek gaan, naar wat ze daarvan uit kunnen gaan dragen.

Daarbij staat ODH voor protest (zoals in artikel 2 van de statuten vermeld staat), wat impliceert dat ODH geen opvang en/of hulpverlening op het sociale vlak is. Dit protest kan dan ook alleen maar bewerkstelligd worden door (nieuwe) mensen te vragen wat ze bij ODH brengt, wat ze voor ODH kunnen doen en eventueel wat hun vaardigheden zijn. ODH is dan ook niet wat ik wil en ODH is niet wat jij wilt, ODH is wat we samen willen.
 
Algemene Occupy Den Haag Leeflijnen

Verbaal, fysiek en geestelijk geweld:
Eerst en vooral is verbaal, geestelijk dan wel fysiek geweld niet toegestaan, want elke vorm van geweld staat het praten MET elkaar in de weg. Geweld is praten TEGEN elkaar, waarbij de betrokkenen tegenover elkaar staan.

Fysiek geweld leidt dan ook tot onmiddellijke verwijdering van het kamp. En betreft verbaal geweld is er een bepaalde grens van het toelaatbare; bij dreiging met fysiek geweld is onmiddellijke verwijdering aangewezen, daar dit een situatie schept van angst. Het structureel verbaal geweld toepassen is ook direct verwijderbaar, daar dit te allesoverheersend is, tenslotte. Bij andere vormen van verbaal geweld dient constant weer bekeken worden in welke context dit toegepast is, alvorens er een bepaalde sanctie op kan volgen. Dit geldt uiteraard ook voor de bezoeker en hen die bezoek ontvangen. Het spreekt dan ook voor zich, dat bezoek altijd vriendelijk ontvangen wordt. M.b.t. verbaal en geestelijk geweld wordt opgemerkt dat het voorgaande en het volgende ook voor hen die online actief zijn op gaat, alsook dat online bezoek (in de livestreamchat en op het forum bijvoorbeeld) vriendelijk ontvangen en aangesproken wordt. Uiteraard geldt dit ook voor de online bezoeker zelf.

Geestelijk geweld:
Vooral verbaal geweld is (of kan) leiden tot geestelijk geweld. Met geestelijk geweld wordt bedoeld een arrogant en machogedrag, een ander overbluffen en een overwicht in stand brengen. Ook verbale, emotionele of fysieke intimidatie valt hieronder. Negativisme is hierin een verder gaande vorm van geestelijk geweld. In extremere gevallen leidt dit tot sexistisch en racistisch gedrag. Het gevolg hiervan is dat een ander gekleineerd word, dus uitgelachen wordt (door individuen en soms ook door een hele groep). Men gaat ook roddelen over die ander, waardoor hij/zij wordt buitengesloten. Dit negeren werkt tenslotte geestelijk door. Er wordt hierdoor een gevoel van niet welkom zijn gecreeerd. Dit kan tenslotte uitmonden in een angst- en onveiligheidsgevoel. En uiteindelijk is het energieverkwisting, daar het een soortement van vampirisme wordt. Hiermee wordt bedoeld dat alle energie uit een ander gezogen wordt. En daardoor kan het gebeuren dat deze de groep verlaat.

Drugs, alcohol en veiligheid:
Ook het alleen met mate gebruik van drugs en alcohol -mits het ook op zeer discrete wijze gedaan wordt- tijdens het verblijf op het kamp is een logisch gevolg, want deze vertroebelen gesprekken en activiteiten die er toe doen, naar elkaar maar ook naar bezoek toe. Daarbij leiden (overmatig) drug- en alcoholgebruik ook tot een minder alerte reactie naar veiligheid toe en is er een gevaar aanwezig voor je zelf en je medeverbijvers. In benevelde toestand kan het bijvoorbeeld gemakkelijk(er) gebeuren dat je struikelt over een scheerlijndraad of dat je een kaars in je tent omstoot. Ook onderkoeling bij lage (nacht)temperaturen (in het voor- en najaar kan het 's nachts nog koud zijn) in benevelde toestand is een mogelijk gevaar. Te vermijden is dat er een ambulance geroepen moet worden bij ernstige ongevallen door eigen schuld, drank, drugs of overdosis. Dit kan het einde van ODH zijn.

Het is ook logisch, dat zij die nachtwachtdienst draaien, zich onthouden van drugs en drank voor aanvang en tijdens hun dienst. Zij dragen namelijk tijdens die uren de gehele verantwoordelijkheid voor het kamp en haar verblijvers.

Veiligheid algemeen:
In verband met algemene veiligheid is het belangrijk dat elektriciteitskabels geaard zijn en geschikt voor buiten; koppelingen en stekkers moeten beschermd zijn tegen vocht en kabels mogen niet  losliggen op het veld. Daar moet een mat of zo overheen.

Binnen de WOM (Wet Openbare Manifestaties) en de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is sfeerverlichting toegestaan. Te prefereren is echter om kaarsen in z.g.n. windlichten te laten branden. Dit voorkomt brandwonden. Er zijn er ook een aantal verbodsbepalingen gesteld, in  verband met veiligheid. Open vuur is verboden, mits voor koken, bakken en braden. Een gerechtelijke uispraak heeft hier aan verbonden dat koken alleen in de buitenlucht mag.

Brandveiligheid:
Er dient ten alle tijden duidelijk zichtbaar een brandblusser en branddeken aanwezig te zijn bij
1) de kookplek(ken) en
2) centraal in het tentenkamp.
Alle (vaste) kampverblijvers dienen te weten waar deze staan en/of hangen.

Ook is het van belang dat als men kaarsen brandt, men er rekening mee houdt dat er geen brandbare materialen omheen liggen. Een hoeveelheid kaarsen bij elkaar genereren een dusdanige warmte dat door die warmte niet aangestoken kaarsen en andere brandbare materialen kunnen worden ontstoken. Realiseer uiteraard dat een kaars opbrand en deze dus op onbrandbaar materiaal wordt gezet.

Een vlam in de pan is simpel te verhelpen door de deksel erop te doen of een branddeken erover te gooien.

Omgang met elkaar:
Naar mede-kamp verblijvers en hen die daarbuiten (online) actief zijn, is het ook van belang dat je een ander behandeld zoals je zelf behandeld wilt worden. Dit impliceert dat we elkaar ten alle tijden als gelijkwaardig bezien en dat we elkaars -eventuele- minpunten met respect behandelen. Dat we deze dus nooit persoonlijk uitspelen naar elkaar toe. Doen we dat namelijk wel, dan gaan we elkaar persoonlijk aanvallen, wat nooit de bedoeling mag zijn. Dit staat ieders persoonlijke groei namelijk in de weg. Een persoonlijke groei die noodzakelijk is, om een ieders individualiteit optimaal te kunnen waarborgen. Die dan weer kan doen leiden tot het groeien van het gehele collectief.

Elkaar binnen een groep en/of groepsgesprek vijandig aan gaan spreken zonder op een inhoudelijke argumentatie in te gaan, gaat ten koste van de werkbaarheid binnen deze groep en/of groepsgesprek en moet vermeden  worden. Hetzelfde geldt voor persoonlijke vetes. Mochten er conflicten zijn die onderling niet opgelost kunnen worden, dan is het aan te raden een onafhankelijke bemiddelaar in te roepen. Begrijp, dat een conflict in een groep de onderlinge verhoudingen kan verstoren, wat ten koste kan gaan van de werkbaarheid van die groep.

Occupy is een leiderloze beweging. Dit impliceert ook dat niemand zijn/haar mening als "de" occupy-mening kan opdringen aan anderen en naar buiten toe. Het spreekt dan ook voor zich, dat ieders mening gelijkwaardig is en dat we alleen kunnen samenwerken met elkaar omtrent hetgeen wat we gezamelijk dragen. Dit kan alleen bereikt worden als iedereen individueel water bij zijn/haar eigen wijn doet, want alleen dan kan het gezamelijk gedragen compromis bereikt worden. Belangrijk hierin is, dat we leren op te nemen en te overdenken wat er gezegd wordt, in plaats van hoe iets gezegd wordt. We brengen dit in praktijk door te (leren) praten met elkaar in plaats van tegen elkaar.

Intern leiderschap:
Het is dan ook niet wenselijk, dat er mensen zijn die met te veel verschillende facetten tegelijkertijd bezig zijn, binnen die samenwerking. Dit kan er namelijk toe leiden dat deze personen te  gemakkelijk hun stempel op het geheel kunnen drukken, juist doordat deze mensen dan in feite te dominant aanwezig zouden kunnen zijn. Dit kan tenslotte doen leiden tot een niet gewenst intern leiderschap. Buiten dat kan het ook zijn, dat iemand (te) veel taken op zich genomen heeft. Dit kan dan ten koste gaan van een wenselijk naar tevredenheid stellende uitvoer van al die zelf aangegane taken. Het is dan ook ieders (eigen) taak er op alert te zijn en blijven, dit alles te voorkomen. Ook wordt verwacht dat eenieder aanspreekbaar blijft en (zelf) de conclusies doortrekt, als iets soortgelijks zich voordoet.

Natuurlijk leiderschap:
Het enige -eventueel- aanvaardbare leiderschap is een natuurlijk leiderschap, dat groeit met de tijd als men de persoon leert kennen en dus vertrouwen. Natuurlijk leiderschap onstaat door een bepaalde kennis die iemand heeft. Dus belangrijk is daarin wel, dat de kennis die een natuurlijke leider heeft, hij/zij die deelt met hen die er open voor staan, dan wel in geïnteresseerd zijn. Dit met als reden dat een persoon altijd vervangbaar moet zijn. Kennis is alleen maar macht, als deze  kennis niet gedeeld wordt.

(tijdelijke) Afwezigheid:
Als je van het kamp weg gaat voor kortere of langere duur (dit voornamelijk in verband met de veiligheid van het kamp) en/of tijdelijk niet aanwezig kunt zijn in een (online) werkgroep, wordt verwacht dat even te melden aan een ander; dit om te voorkomen dat niet bekend is wie op het  kamp danwel in de (online) werkgroepen zijn op een bepaald moment.

Gemaakte afspraken:
Ook is het van belang dat gemaakte afspraken betreft zelf opgenomen taken nagekomen worden. En indien een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden, dit kenbaar te maken. Logisch volgend hierop is, dat men ook aanspreekbaar is op een zelf aangegane taak.

Persoonlijke bijdragen:
Iedereen die op het kamp verblijft, is in eerste instantie verantwoordelijk voor zichzelf. Dit betekent dat in principe zelf zorg gedragen wordt voor de dagelijkse persoonlijke kosten als eten (en het bereiden daarvan), (persoonlijke) hygiëne, (mogelijke) reiskosten enz. Uiteraard is het aan hen die verblijven op het kamp zelf, om eventueel de noodzakelijke aankopen in groepsverband aan te kopen. In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk, dat er vanuit de collectief aangelegde financiën gelden beschikbaar gesteld worden aan hen die minder dan wel niet draagkrachtig zijn. Dit kan echter alleen als daartoe gezamenlijk besloten is en de collectieve gelden wel toereikend zijn. Daarbij is het ook een voorwaarde dat iemand specifiek "occupy-minded" is.

Persoonlijke hygiëne:
Persoonlijke hygiëne is om meerdere redenen belangrijk. Er zijn natuurlijk  gezondheidsoverwegingen, zowel persoonlijk als in de groep. Ziektes verspreiden zich gemakkelijker in onhygiënische omstandigheden. Maar ook de voorbijganger die stopt om een praatje te maken wordt niet gelokt met een slechte adem of een sterke zweetlucht.

Personen die als “vies” worden ervaren, kunnen hier dus op aangesproken worden.

Rommel en "vuile was":
In verband met het beeld naar buiten, dat we nastreven, is het logisch dat er op het kamp geen rommel blijft rondslingeren en dat de grote tent altijd netjes is. Online is het dan weer belangrijk dat we de "vuile was" niet naar buiten brengen, noch op de site en het forum, noch op de  livestreamchat. Het is onze verantwoordelijkheid namelijk naar occupy -als beweging- toe, dat onze interne problemen ook intern afgehandeld worden en dat alleen constructieve -mogelijke oplossingen- naar buiten gebracht worden, waarbij zeker geen namen vermeld worden in hetgeen naar buiten gebracht wordt. We weten namelijk nooit wie er binnen kan komen -op het kamp- en wie er meeleest/meekijkt -op de verschillende eigen online kanalen-.

Financiën:
Met betrekking tot de financiën en (waardevolle) spullen die collectief aangekocht dan wel gedoneerd zijn, dragen we een gezamenlijk verantwoordelijkheid. We gaan daar zorgvuldig mee om, als zou het ons eigen geld zijn en onze eigen spullen. Hierbij is het ook zinnig om een inventarislijst aan te leggen. Dit om onnodige aankopen te voorkomen, want als iets er moet zijn en zoek is, kan er beter eerst gezocht worden alvorens over te gaan tot een nieuwe aankoop. En om de collectieve (ING-bank)rekening toereikend te laten zijn, om de vaste en variabele kosten te kunnen dekken, dragen we een dusdanige gezamenlijke verantwoordelijkheid dat we niet alleen zelf geven naar vermogen maar dat we ook op zoek gaan naar mogelijke donaties. Ook de donaties die ter plekke -op het kamp- gegeven zijn, zijn een onderdeel van de collectieve inkomsten, waar dan ook alleen gezamenlijk over besloten kan worden hoe die beheerd dan wel besteed worden.

Collectieve kosten:
De collectieve kosten ter plekke op het kamp, als daar zijn de faciliteiten (wc-huur, gas om te koken, verlichting, kosten voor de communicatie online enz.) en de kosten betrekking hebbend op de leefbaarheid van het kamp, worden gedragen door de collectief aangelegde  gelden. Indien er sprake zou zijn dat er een afvaardiging naar een bepaalde locatie noodzakelijk is, kan er, mits overlegd uiteraard, eventueel tussengekomen worden in de reiskosten. Uiteraard spreekt het voor zich, dat dan eerst en vooral gekeken wordt of de collectieve gelden wel toereikend zijn.

Onttrekking aan de algemene leeflijnen:
Uiteindelijk zijn zij, die zich herhaaldelijk onttrekken aan deze leeflijnen dan ook niet gewenst en kunnen zij ter diskussie gesteld worden in (de werkgroep en vervolgens in) de ronde tafel dan wel gedwongen worden om de (een) werkgroep te verlaten (zie statuten artikel 5, leden 3 en 4). Wordt dat niet gedaan, dan wordt vrijblijvendheid de regel.
 
***
« Laatst bewerkt op: 26 apr '12 - 21:25 door fon1960 »