Auteur Topic: diskussiestuk m.b.t. de financiën van ODH  (gelezen 1416 keer)

Offline fon1960

 • Jr. Member
 • **
 • Berichten: 62
 • love is the only emotion
diskussiestuk m.b.t. de financiën van ODH
« Gepost op: 26 mrt '12 - 03:07 »
Het staat iedereen vrij om op- en aanmerkingen te maken op het nu volgende discussiestuk omtrent de financiën van OHD; komende woensdag 28 maart 2012 zal deze discussie (inclusief de eventueel gemaakte op- en aanmerkingen) op de ronde tafel ODH -in mumble- verder bepraat worden.

-1- Overschrijving ING-bank op andere naam

- Reden:
De ING-rekening wordt momenteel beheerd door mensen die niet of nauwelijks meer bij ODH betrokken zijn. Dit maakt het haast onwerkbaar om enerzijds de rekening zelf te beheren (geld op eigen rekening storten, contanten afhalen...enz.) en anderzijds hetgeen bij- of afgeschreven wordt, boekhoudkundig te  verwerken.

- Gewenste veranderingen:
Reeds geruime tijd zijn we met een paar mensen aan het denken geweest, wie het beste de rekening onder beheer kunnen nemen. Tenslotte kwamen we tot de conclusie, dat het ons het beste leek de rekening te laten beheren door een tweetal mensen, die niet op het kamp zelf verblijven. Dit met als reden, dat als de rekening beheerd wordt door iemand die op het kamp zelf verblijft, het risico groter is dat er snel even geld afgehaald wordt (zonder overleg), omdat er "direct" geld nodig blijkt voor het een of ander. Ook lijkt het zinnig het beheer bij juist niet kamp-verblijvers te leggen, omdat daarmee duidelijker bewerkstelligd wordt dat de financiën collectief bezit zijn.

De taak die op de beheerders rust is geen gemakkelijke taak en moet niet gebagatelliseerd worden. Dit kost tijd en standvastigheid. Wenselijk zou daarom ook zijn, dat beheerders (financieel) administratief onderlegd zijn en dus weten waar ze mee bezig zijn. Ook is het wenselijk dat beheerders er tijd in willen en kunnen steken. Daarbij zouden ze de collectiviteit hoog in het vaandel moeten hebben. Omtrent de geldstromen op het kamp en de daarbij behorende boekhouding zullen vaste afspraken gemaakt moeten worden, waaraan gehouden dient te worden. Regelmatig online overleg met boekhoudster is een must, omdat ODH een openbare boekhouding voert en deze zoveel mogelijk up to date hoort te zijn (wekelijks).

Omdat ODH afhankelijk is van donaties om te kunnen voortbestaan, is er een openbare boekhouding, zodat donateurs kunnen inzien wat er met hun giften bekostigd wordt. Het streven is, om met een up to date openbare boekhouding, mensen te bewegen om donaties te geven. Beheerders zullen hier de noodzaak van moeten inzien en hier zoveel mogelijk aan mee willen werken.

Wenselijk is het dus ook, dat de rekeninghouders middels een ronde tafel consensus aangesteld gaan worden.

Wel lijkt het ons zinnig, de rekening te laten beheren door personen die in Den Haag zelf of directe omgeving wonen. Ook is het daarbij wenselijk, dat deze personen een internet verbinding hebben. Het gaat dan sneller c.q. gemakkelijker om afschriften in te scannen en door te zenden naar de boekhoudster. Ook actief deelnemen aan de ronde tafels is wenselijk, dit om terugkoppeling naar die ronde tafel ODH toe, mogelijk te maken. Deze personen moeten ook bereikbaar zijn voor het kamp (voor het geval dat...), dus een telefoonr. uitwisseling is daarbij aangewezen. Hiervoor is het ook wenselijk dat de kamptelefoon altijd op het kamp is, opgeladen is en over beltegoed beschikt. Uiteraard zou dit contact ook eventueel via Skype kunnen gaan.

Een voorwaarde voor die personen die de rekening onder beheer nemen, is ook dat men niet afhankelijk is van een (werkeloosheids-, invaliditeits- c.q. bijstands-)uitkering. Want doordat ODH geen rechtspersoon is, kan deze "extra" rekening door een uitkerende instantie bezien gaan worden als inkomsten.

-2- Beheer van de ING-rekening

Het is wenselijk dat de rekeningbeheerders ervoor zorg dragen dat de diverse facturen op tijd betaald worden. In het verlengde hiervan is het daarom ook wenselijk, dat deze personen ook de lopende rekeningen toegestuurd krijgen (denkend hierbij aan de kosten die gemaakt worden voor de dixies bijvoorbeeld).

Het is daarbij ook wenselijk, dat de bankafschriften regelmatig ter beschikking van de boekhoudster komen om boekhouding up to date te houden.

-3- Donaties die ter plekke op het kamp gegeven worden

We stellen voor, om de donaties die ter plekke op het kamp gegeven worden, te laten doneren in een afsluitbare collectebus. Het is wenselijk om het beheer van die collectebus in handen te geven van de rekeninghouders, omdat dit gekozen vertrouwenspersonen zijn. Vervolgens wordt dan ook verlies, diefstal enz. tot een  aanvaardbaar risico beperkt. De sleutels van die collectebus zijn dus ook wenselijk alleen in bezit van voorgenoemde rekeninghouders. Deze dragen er dan zorg voor, dat het geld geteld wordt. Dit in het bijzijn van getuigen en genoteerd in een kasboek in het bijzijn van diezelfde getuigen. Dit (klein) kasboekje kan het best in de collectebus zelf bewaard worden. De rekeninghouder heeft ook een klein kasboekje bij zich, alwaar hetzelfde bedrag als voorgenoemde in opgeschreven kan worden.

Hij/zij die het geld geteld heeft, draagt er zorg voor dat de gewenste geldpotten (zie punt 4) gevuld worden en dat het overgebleven bedrag op de ING-rekening gestort wordt. Ideaal lijkt het ons tenslotte de collectebus dagelijks te tellen...met een maximum van 3 dagen tussen de tellingen. Misschien op mogelijk vaste dagen, bv. woensdag en zondag.

-4- Gewenste geldstromen ter plekke op het kamp

INKOMSTEN

– De donatiepot (zie de hierboven bij 3 vermelde collectebus)

UITGAVEN

We achten het ook wenselijk dat er op het kamp de volgende geldpotten ontstaan. Deze worden aangevuld door de rekeninghouders; aanvulling van de diverse potten gebeurt in bijzijn van iemand van het kamp, zodat er 2 mensen zijn, die zien dat het "beginsaldo" klopt. Vervolgens wordt het bedrag vermeld in het kasboek. Van alle uitgaven wordt verwacht dat deze gedekt worden met kassabonnen (e.d.). De rekeninghouders hebben bovendien wat extra geld bij zich, om de betreffende potten weer op orde te brengen, indien het gedoneerde geld ontoereikend is. Dit -weeral- in het bijzijn van een getuige.

– De brandstofpot:
Deze dient om benzine voor de aggregaat te kunnen bekostigen ten behoeve van de livestream en het online contact te (be)houden. Is er een afspraak om dagelijks een bepaalde tijd te streamen? Dan kunnen de kosten voor benzine al op voorhand berekend worden.

N.B. het streven is er om zelfvoorzienend stroom op te wekken d.m.v. zonnepaneel, acculaders e.d. Hierdoor kunnen de brandstofkosten aanzienlijk dalen, zo niet geheel weg vallen. In dit geval vervalt deze onkostenpost.

– De non-food pot:
Deze dient om het gas, nodig voor het koken, te kunnen bekostigen. Alsmede ook voor direct benodigde spullen als bv. een stekkerdoos, usb-kabeltje, wc-papier.
Wij zelf denken hierbij aan een bedrag van ongeveer 50 euro, in verband met diefstal enz. Maar uiteraard is ook dit bespreekbaar.

– De actiepot:
Deze dient om de aanschaf van flyers, schrijf/tekenmateriaal, papier, karton, "demo" borden, spandoeken enz. mogelijk te maken.

Om de kosten in de hand te houden, kan gekeken worden of er spullen zijn die hergebruikt kunnen worden. Aangeschafte artikelen met een langere levensduur, zoals stiften, schaar, verf e.d. kunnen bv. in een kunststof kist/bak met deksel opgeborgen worden, zodat deze niet steeds opnieuw gekocht hoeven te worden.
Brandstof, indien nodig voor de aggregaat ten tijde van demonstraties op het kamp, worden apart berekend. Indien ODH faciliteert aan derden, worden deze kosten doorberekend aan derden.

-5- Omgang met financiën

Met betrekking tot de financiën en (waardevolle) spullen die collectief aangekocht dan wel gedoneerd zijn, dragen we een gezamenlijk verantwoordelijkheid. We gaan daar zorgvuldig mee om, als zou het ons eigen geld zijn en onze eigen spullen. Hierbij is het ook zinnig om een inventarislijst aan te leggen. Dit om onnodige  aankopen te voorkomen, want als iets er moet zijn en zoek is, kan er  beter eerst gezocht worden alvorens over te gaan tot een nieuwe aankoop. En om de collectieve (ING-bank)rekening toereikend te laten zijn, om de vaste en variabele kosten te kunnen dekken, dragen we een dusdanige gezamenlijke verantwoordelijkheid dat we niet alleen zelf geven naar vermogen maar dat we ook op zoek gaan naar mogelijke donaties. Ook de donaties die ter plekke -op het kamp- gegeven zijn, zijn een onderdeel van de collectieve inkomsten, waar dan ook alleen gezamenlijk over besloten kan worden hoe die beheerd dan wel besteed word.

Iedereen die op het kamp verblijft, is in eerste instantie verantwoordelijk voor zichzelf. Dit betekent dat in principe zelf zorg gedragen wordt voor de  dagelijkse persoonlijke kosten als eten (en het bereiden daarvan),  (persoonlijke) hygiëne, (mogelijke) reiskosten enz. Uiteraard is het aan hen die verblijven op het kamp zelf, om de noodzakelijke aankopen in  groepsverband aan te kopen. In uitzonderlijke omstandigheden is het  mogelijk, dat er vanuit de collectief aangelegde financiën gelden beschikbaar gesteld worden aan hen die minder dan wel niet draagkrachtig zijn. Dit echter alleen als daartoe gezamenlijk besloten is.

De collectieve kosten ter plekke op het kamp, als daar zijn de faciliteiten (wc-huur, gas om te koken, verlichting, kosten voor de communicatie online enz.) en de kosten betrekking hebbend op de leefbaarheid van het kamp, worden gedragen door de collectief aangelegde gelden. Indien er sprake zou zijn dat er een afvaardiging naar een bepaalde locatie noodzakelijk is, kan er, mits overlegd uiteraard, eventueel tussengekomen worden in de reiskosten. Uiteraard spreekt het voor zich, dat dan eerst en vooral gekeken wordt of de collectieve gelden wel toereikend zijn.

Offline Cernunnos

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Berichten: 113
 • wakker aan het worden
Re: diskussiestuk m.b.t. de financiën van ODH
« Reactie #1 Gepost op: 28 mrt '12 - 21:02 »
oke regina je vraagt er om... je wilde een reactie op je stuk...
Had hem al wel gelezen maar gewoon nog niet in de gelegenheid geweest om er op te reageren.
Maar complimenten voor het stuk en ik denk dat er weinig aan veranderd hoeft te worden om het uit te gaan voeren in de RT.
Complimenten!

Offline Ferry

 • Jr. Member
 • **
 • Berichten: 59
Re: diskussiestuk m.b.t. de financiën van ODH
« Reactie #2 Gepost op: 28 mrt '12 - 23:49 »
Xyuat , wat ik net van x den haag hoorde dat hij morgen wéér naar de ING bank moet voor dat beroemde of beruchte pasje , tot die tijd kan niemand bij de rekening behalve Beanow en die Janvier ( die we allemaal niet kennen).         
Pas als dat geregeld is kan de dixie betaald worden .

Offline siris144

 • Jr. Member
 • **
 • Berichten: 94
 • Occupy
Re: diskussiestuk m.b.t. de financiën van ODH
« Reactie #3 Gepost op: 08 apr '12 - 15:01 »
Stuk ziet er goed uit, alleen die regel over doorberekenen aan derden, mag wat dieper worden uitgwerkt.
Als wij immers geld gaan rekenen voor diensten, komen we in een andere zone. Maar goed, we zullen zien hoe dit uitpakt.

Ik moet wel even kwijt dat ik het paranoia gehalte over de rekening wat overdreven vind. We kennen de rekeninghouders wel! Robin en Jan, hebben de eerste weken op het veld gezeten, en zijn zo vriendelijk en betrouwbaar geweest een rekening te realiseren voor ocdh (wat overigens niet gemakkelijk was in praktijk, en dapper vanwege het moraal tegen het banken-systeem). Ze hebben het geld erop kunnen zetten zodat het veilig was gesteld van diefstal. Iemand had er ook mee vandoor kunnen gaan, 5000 is niet niets. Ook hebben ze ons geld de afgelopen maanden niet opgemaakt. Dus waarom zoveel argwaan?
Janvier moets na 3 weken aan de slag met werk, en Beanow is nog veel langer bij ons gebleven. Todat ook hij aan het werk moest. Daarna is hij de website voor ons gaan bouwen met ook nog andere occupiers, en is online nog steeds betrokken. Ook Janvier doet z'n best, ik ben bij hem geweest om wat afschriften te kopieren, en formulieren van de bank door te geven aan Gerben.
Laten we een open mind houden op 't forum, zo kunnen we het gezellig houden. En wordt niemand de dupe van z'n goede bedoelingen voor Occupy!
Want deze jongens hebben met alle goede bedoelingen deze bankreking gerealiseerd.
 ;)

Btw, kijk dit filmpje uit de oude doos, ze zitter er bijde in!
http://youtu.be/BOfhsD8R-5s
Offline kukushka

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 32
Re: diskussiestuk m.b.t. de financiën van ODH
« Reactie #4 Gepost op: 17 apr '12 - 12:37 »
Mooi dat er over gediscussieerd wordt.

Terwijl hier verder over gediscussieerd wordt, heb ik Tomasz, die de meeste inkopen voor het kamp nu uit eigen zak voorschiet, geadviseerd om voorlopig niets meer in te kopen voor algemeen gebruik.
Dit totdat er zekerheid is dat mensen worden terugbetaald.