Jaarlijkse archieven: 2015


Het gaat de hele tijd over duizenden vluchtelingen. Nee, tienduizenden. Honderdduizenden. Het gaat over massa’s. Over stromen. Het gaat over ‘het vluchtelingenprobleem’. Het is een ‘het’, een getal, een dreiging, een invasie. Het is een ‘het’, een discussie, debat, een agenda. Het overspoelt ons, overkomt ons: ‘het’.

Het gaat over grenzen en grenscontroles. Het gaat gaat over mogelijke terroristen. Het gaat over oorlog, een ander woord voor terrorisme. Het gaat over terrorisme, een ander woord voor oorlog. Het gaat over mensen die verdrinken of stikken. Het gaat over ‘illegalen’ die gevonden worden in een truck op de veerboot vanaf Hoek van Holland. Illegalen die vluchtelingen zijn maar niet zo mogen heten. Het gaat over ‘asielzoekers’ waar geen plek voor zou zijn. Asielzoekers die geen vluchtelingen mogen heten. Het gaat over ruimte die er wel of niet is, terwijl er ruimte is om gevangenissen te bouwen, terwijl er kantoren en allerlei andere gebouwen leegstaan. Het gaat over bezorgde burgers die bang zijn voor de waarde van hun huizen, of bang voor ‘onze’ dochters en ‘onze’ vrouwen. Alsof zij bezit zijn en alsof de levens van ‘hun’ dochters en ‘hun’ vrouwen minder waard is omdat ze niet van hier zijn. Ze zijn letterlijk: minderwaardig.

lees verder op de website van Joke Kaviaar

Is het hier oorlog? Voor wie dan?


[ENGLISH BELOW] December 10th: ONLINE ACTION against builder of refugee families prison (gezinsgevangenis) De Vries en Verburg

Facebook event: https://www.facebook.com/events/451929708335857/

Gebruik op sociale media de hashtags #gezinsgevangenis en #kampzeist en doorbreek de stilte!

Op 10 december is het dag van de mensenrechten. Maar aan de grenzen van Fort Europa worden vluchtelingen genoodzaakt te vechten voor die rechten. Wij roepen op deze strijd te steunen. En u hoeft daar dit keer niet de straat voor op!

Binnen de muren van grensgevangenis Kamp Zeist, ook een grens van Fort Europa, wordt op dit moment een permanente gezinsgevangenis voor vluchtelingen gebouwd. Verantwoordelijk hiervoor is bouwbedrijf De Vries en Verburg, onderdeel van de Burgland Groep, uit Stolwijk.

1_10

In de campagne Sloop Kamp Zeist wordt al maandenlang het zich als christelijk en maatschappelijk verantwoord profilerende bedrijf erop gewezen dat zij meewerken aan de opsluiting en deportatie van vluchtelingengezinnen en hun kinderen. Zij brengen hiermee mensenlevens in gevaar en schenden hun (mensen)rechten. Zij maken zich medeplichtig aan het kapitalistische en racistische immigratiebeleid van Fort Europa, en Nederland in het bijzonder, dat erop gericht is vluchtelingen te weren en migratiestromen te controleren. Een beleid dat past in de wereldwijde uitbuiting van arme landen en hun bevolking, grond, water en lucht.

Maar hoezeer De Vries en Verburg ook met de neus op de feiten wordt gedrukt, het bedrijf negeert het bloed aan de handen als gevolg van winst uit het apartheidsbeleid dat migranten als tweederangs burgers behandelt. Liever maakt het goede sier met de stichting Burgland Charitas Foundation, waaraan De Burgland Groep jaarlijks een deel van de winst afdraagt om projecten in Mozambique, Namibie, Malawi en Kenia te steunen. Maar dat is ook winst uit de bouw van de gezinsgevangenis op Kamp Zeist en dus zwijgt De Burgland Groep hierover in alle talen. Op kritiek reageert het niet.

Schande, schande, bloed aan je handen! #kampzeist

Wij doen een beroep op alle keyboard warriors, facebookers, twitteraars, nerds, techies, hackers en crackers, op iedereen met een internet aansluiting, om massaal op deze dag een digitale steen bij te dragen om De Vries en Verburg ertoe te bewegen de bouw te staken. De ‘goede’ naam van De Vries en Verburg is met bloed besmeurd en wij zullen dat zichtbaar maken en hen de vraag stellen:

Wat is het vernietigde leven van een vluchtelingenkind jullie waard? #gezinsgevangenis

Hier zijn een paar handvaten:

Er zijn drie websites:
http://www.burgland.nl/
http://www.devriesverburg.nl/
http://www.devriesverburg.nl/

Deze websites beschikken over contactformulieren:
http://www.burgland.nl/contact/contactformulier
http://www.devriesverburg.nl/contact/contactformulier
http://www.devriesverburg.nl/contact/serviceformulier
http://www.burglandcharitas.nl/contact/contactformulier

De bedrijven beschikken over e-mail adressen:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Onderaan deze oproep vind je een korte voorbeeldtekst die je kunt gebruiken als je gaat mailen. Zelf iets schrijven kan natuurlijk ook!

Sociale media: gebruik hashtags: #gezinsgevangenis #kampzeist

De bedrijven hebben facebook pages. Je kunt er een bericht achterlaten in de chat en je kunt er posten of commentaar plaatsen onder posts op die facebook pages. Bij de Burgland Groep is het ook mogelijk een review te plaatsen.
https://www.facebook.com/Bouwbedrijf-De-Vries-en-Verburg-BV-399647190153825
https://www.facebook.com/burglandbouw/
https://www.facebook.com/burglandcharitas

Onderaan deze oproep vind je een korte voorbeeldtekst die je kunt gebruiken als je een bericht gaat plaatsen op facebook. Zelf iets schrijven kan natuurlijk ook!

Twitterstorm! Je kunt twittereren naar De Vries en Verburg (@Vriesverburg) en twitter gebruiken om de actie te verspreiden. Met dat laatste kun je nu alvast beginnen!
https://twitter.com/Vriesverburg
https://twitter.com/teamVenV
Retweet tweets van anderen ook weer door naar De Vries en Verburg en overal heen waar je maar bedenken kunt.

Onderaan deze oproep vind je een voorbeeldtekst voor een te plaatsen tweet. Zelf een variatie hierop maken kan natuurlijk ook, zolang je de hashtags #gezinsgevangenis #kampzeist maar gebruikt.

Voor wie persoonlijk contact meer op prijs stelt, bellen kan ook:
naar de Burgland groep: +31(0)182-348350
naar De Vries en Verburg: +31(0)182-341741
naar Burgland Charitas: +31(0)182-348394

Keyboard warriors, unite & be creative! #gezinsgevangenis #kampzeist

Verspreid vanaf vandaag de oproep en deel de facebook event overal op facebook en verspreid deze ook op twitter en andere sociale media. Nodig je vrienden uit om mee te doen. Maak op de dag zelf melding op je eigen facebookpage of twitteraccount dat je bezig bent digitaal actie te voeren tegen de bouw van de gezinsgevangenis door De Vries en Verburg.
Plaats een link naar de facebookpage of twitteraccount van De Vries en Verburg om het je vrienden makkelijk te maken. Like de comments van anderen die geplaatst zijn bij de facebookpages van de bedrijven. Retweet alles met #gezinsgevangenis #kampzeist

Hoe meer mensen meedoen, hoe effectiever het is! Plaats een digitale bom onder de stilte waarmee de bouw van deze gevangenis wordt omgeven!

Sloop Kamp Zeist!

Voorbeeldtekst E-mail:

LS.

Uw bedrijf bouwt op dit moment een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en kinderen op Kamp Zeist. De overheid presenteert deze als ‘kindvriendelijk’, maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Ook uw bedrijf sluit de ogen voor deze harde werkelijkheid en verzwijgt zelfs haar verantwoordelijkheid.

Het doel van deze gevangenis is de deportatie van deze families en kinderen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het opsluiten van kinderen grote schade bij hen veroorzaakt. Het opsluiten van vluchtelingengezinnen en -kinderen is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Ik dring er met klem bij uw bedrijf op aan de bouw van deze gezinsgevangenis te staken.

Getekend, …

Voorbeeldtekst Facebook:

Stop bouw #gezinsgevangenis #KampZeist! Het opsluiten van vluchtelingengezinnen en hun kinderen in de door u te bouwen gevangenis kost mensenlevens. Wat is het vernietigde leven van een vluchtelingenkind jullie waard? Winst maken uit deportaties betekent bloed aan uw handen.

Voorbeeldtekst Twitter:

@Vriesverburg Stop bouw #gezinsgevangenis #KampZeist! Stop medewerking aan kinderdeportaties! Wilt u bloed van vluchtelingen aan uw handen?

Help zorgen dat morgen iedereen weet van de bouw van de #gezinsgevangenis op #kampzeist door @Vriesverburg !

[ENGLISH] December 10th: online action against builder of refugee families prison (gezinsgevangenis) De Vries en Verburg

On social media use hashtags and #gezinsgevangenis #kampzeist and break the silence!

On December 10 it is Human Rights Day. But on the borders of Fortress Europe refugees are forced to fight for those rights. We call to support this fight. And this time you don’t even have to go out on the street!

Within the walls of border prison Kamp Zeist, one of the borders of Fortress Europe, currently a permanent family prison for refugees is being built. Responsible for this construction is company De Vries en Verburg, part of De Burgland Groep, located in Stolwijk.

For months now, the campaign Sloop Kamp Zeist (Break Down Kamp Zeist) has been pointing out to this company, that presents itself as christian and socially responsible that they assist in the detention and deportation of refugee families and their children. They bring this human lives at risk and violate their (human) rights. They make themselves complicit in the capitalist and racist immigration policies of Fortress Europe, and the Netherlands in particular, which seeks to keep out refugees and to control migration flows. A policy that fits in the global exploitation of poor countries and their peoples, land, water and air.

But as much De Vries and Verburg are being made to face the facts, as much the company ignores the blood on their hands as a result of profit from the policy of apartheid which treats migrants as second-rate citizens. Rather it makes a good impression with the foundation Burgland Charitas Foundation, to which the Burgland Groep annually gives a portion of the profits to support projects in Mozambique, Namibia, Malawi and Kenya. But that is also profit from the construction of the family prison at Kamp Zeist, so De Burgland Groep keeps quiet about it. To criticism it does not respond.

Shame, shame, blood on your hands! #kampzeist

We call on all keyboard warriors, facebookers, twitterers, nerds, techies, hackers and crackers, to anyone with an internet connection to contribute massively to this day and cast a digital stone at De Vries en Verburg to persuade them to stop the construction. The ‘good’ name of De Vries en Verburg is smeared with blood and we will make it visible and ask them the question:

What is the destroyed life of a refugee child worth? #gezinsgevangenis

Here are a few handles:

There are three websites:
http://www.burgland.nl/
http://www.devriesverburg.nl/
http://www.devriesverburg.nl/

These websites have contact forms:
http://www.burgland.nl/contact/contactformulier
http://www.devriesverburg.nl/contact/contactformulier
http://www.devriesverburg.nl/contact/serviceformulier
http://www.burglandcharitas.nl/contact/contactformulier

The companies have e-mail addresses:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Below this call is a brief sample text you can use if you are going to mail them. You can ofcourse also write something yourself!

Social media: use hashtags: #gezinsgevangenis #kampzeist

The companies have facebook pages. You can leave a message in chat and you can insert a post or comment underneath their posts on these facebook pages. At Burgland Groep it is also possible to post a review.
https://www.facebook.com/Bouwbedrijf-De-Vries-en-Verburg-BV-399647190153825
https://www.facebook.com/burglandbouw/
https://www.facebook.com/burglandcharitas

Below this call, you’ll find a short sample text you can use if you are going to place a message on facebook. You can ofcourse also write something yourself!

Twitterstorm! You can tweet to De Vries en Verburg (@Vriesverburg) and use twitter to spread the action. With the latter, you can now start already!
https://twitter.com/Vriesverburg
https://twitter.com/teamVenV
Retweet tweets from people also to De Vries en Verburg and spread it further to wherever your heart desires.

Below this call you can find a sample text for a tweet post. Ofcourse you can make your own varation of it as well as long as you hashtags

For those who prefer personal contact, you can also call:
De Burgland group: +31 (0) 182-348350
De Vries and Verburg: +31 (0) 182-341741
Burgland Charitas: +31 (0) 182-348394

Keyboard warriors, unite & be creative! #gezinsgevangenis #kampzeist

Spread today’s call and share the facebook event anywhere on facebook and also spread it on twitter and other social media. Invite your friends to join. On the day of the action, write on your facebook page or twitter account you’re taking part in the digital action against the construction of the family prison by De Vries en Verburg.
Place a link to the facebook page or twitter account of De Vries en Verburg to make it easy for your friends to join. Like the comments of others placed on the facebook pages of the companies. Retweet everything #gezinsgevangenis #kampzeist

The more people participate, the more effective it is! Place a digital bomb under the silence that the construction of this prison is surrounded with!

Break Down Kamp Zeist!

Sample text E-mail:

LS.

Your company is currently building a prison for refugee families and children at Camp Zeist. The government presents this as “child friendly”, but rather not mentions that it is indeed a prison, surrounded by fences within five meter high walls, which will be surrounded again by prison fence with live wire and camera’s Your company closes its eyes to these realities and conceals even its responsibility.

The purpose of this prison is the deportation of these families and children. Several studies have shown that detaining children causes great harm to them. The incarceration of refugee-families and -children is in breach of the UN-Convention on the Rights of the Child. I strongly urge your company to cease the construction of this family prison.

Signed, …

Sample text Facebook:

Stop construction #gezinsgevangenis #KampZeist! The incarceration of refugee families and their children in the prison you are building iscosting lives. What is the destroyed life of a refugee child worth? Making a profit from deportations means blood on your hands.

Sample text Twitter:

@Vriesverburg Stop building #gezinsgevangenis #KampZeist! Stop facilitating child deportations! Do you want blood of refugees on your hands?

Help ensure that tomorrow everyone knows about the construction of the #gezinsgevangenis on #kampzeist by @Vriesverburg!

10 december: online actie tegen bouwer van vluchtelingengezinsgevangenis De Vries ...


Op maandag 30 november heeft het Gerechtshof in Arnhem uitspraak gedaan in de zaak van de ‘Zeister 7’. Het Hof heeft een onvoorwaardelijke taakstraf van 120 aan alle zeven aangeklaagden opgelegd, “indien niet naar behoren verricht te vervangen door 60 (zestig) dagen hechtenis.”

Met dit vonnis is de straf flink omhoog gegaan ten opzichte van zowel de strafeisen bij de politierechter als het vonnis van de politierechter. Er is gelukkig ook een verbetering: de vordering benadeelde partij à 7000 euri is niet-ontvankelijk verklaard. En een schadevergoedingsmaatregel is ook niet opgelegd.

Lees verder op Indymedia (also in English)

Uitspraak Hof in zaak ‘Zeister 7’: strafverzwaring
Van 6 tot 12 uur vanochtend blokkeerden activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de toegang tot het detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Een groot aantal bouwbedrijven konden daardoor vandaag niet doorwerken aan de bouw van de nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen op het terrein, de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV). Activisten die op de hoge muur rond het detentiecentrum klommen konden, ondanks tegenwerking van de bewaking, contact maken met vastzittende vluchtelingen.

Met behulp van zogenaamde lockons (stalen buizen) ketenden de activisten zich vast aan de toegangspoorten tot het detentiecentrumgedeelte van Kamp Zeist. Arriverend bewakingspersoneel en bouwverkeer konden het terrein daardoor niet betreden. Werknemers van bouwbedrijven vertrokken na enige tijd wachten onverrichterzake weer en ging vandaag niet meer aan het werk.

Terwijl het verkeer op de toegangswegen naar Kamp Zeist zich ophoopte, wisten twee andere activisten op de muur rond Kamp Zeist te klimmen. Hoewel de bewaking de gevangenen gezinnen en alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de gezinsgevangenis sommeerde om binnen te blijven en niet met de activisten te praten, was er toch af en toe contact mogelijk.
Een alleenstaande minderjarige vluchtelinge uit Zimbabwe was erg overstuur en bang door 17 dagen opsluiting. Zij vertelde de activisten huilend een deel van haar verhaal, voordat haar te verstaan werd gegeven dat ze niet met hen mocht praten. Andere vastzittende jonge vluchtelingen zwaaiden vanachter ramen en lieten een papier met tekst, helaas onleesbaar voor de activisten, zien.

Toen duidelijk werd dat de bouw voor deze dag stil lag, beëindigden de activisten rond twaalf uur hun blokkade. De actie maakt deel uit van een campagne van AAGU tegen de bouw van de permanente gezinsgevangenis, die de huidige tijdelijke versie, eveneens binnen de muren van Kamp Zeist, moet gaan vervangen.
In het eerste jaar sinds de ingebruikname van de tijdelijke gezinsgevangenis heeft de staat hier 128 kinderen opgesloten gehouden, zo blijkt uit vorige week gepubliceerde antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff op Kamervragen van de SP en GroenLinks. Van hen zijn 72 gedeporteerd.

Voor AAGU staat voorop dat vluchtelingen helemaal niet opgesloten dienen te worden. Mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moeten op een warme ontvangst kunnen rekenen.
De activisten zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.

Blokkade Kamp Zeist legt bouw gezinsgevangenis voor vluchtelingen dag stil


Persbericht – Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht

AAGU-activisten blokkeren bouwverkeer gezinsgevangenis Kamp Zeist
– ook activisten op muur voor contact met vastzittende vluchtelingen

Soesterberg, 26 november 2015 – Sinds 6 uur vanochtend blokkeren activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de hoofdingang van het detentiecentrum ‘Kamp Zeist’ (Richelleweg 13, Soesterberg), alsmede een poort op het terrein zelf. Met behulp van lock-ons houden zij zo het autoverkeer voor de bouw van een nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen tegen. Daarnaast hebben twee personen zich verschanst op de hoge muren binnen het terrein, om zo contact te maken met opgesloten vluchtelingen. Dit deel van de actie is online via een livestream te volgen.

De actie maakt deel uit van een al langer lopende campagne tegen de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis en voor sluiting van het detentiecentrum en de huidige tijdelijke gezinsgevangenis op Kamp Zeist.

Bij de blokkade bij de hoofdpoort worden spandoeken opgehouden en flyers uitgedeeld. Het andere toegangshek van het detentiecentrumdeel van Kamp Zeist wordt op het terrein zelf geblokkeerd.

Een woordvoerder van AAGU zegt: “We hebben bouwbedrijf De Vries en Verburg, dat zich als bij uitstek maatschappelijk verantwoord ondernemend profileert, op vele manieren vergeefs benaderd om af te zien van de bouw van deze gevangenis. Met deze blokkade willen we de bouw daadwerkelijk even stil leggen. Deze nieuwe schandvlek voor Soesterberg mag niet ongestoord opgericht worden. Ons doel blijft een einde aan het opsluiten van vluchtelingen. Grenzen open, gevangenissen slopen!”

In het eerste jaar sinds de ingebruikname van de tijdelijke gezinsgevangenis heeft de staat hier 128 kinderen opgesloten gehouden, zo blijkt uit vorige week gepubliceerde antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff op Kamervragen van de SP en GroenLinks. Van hen zijn 72 gedeporteerd.

“Vorige week riepen ruim 150 organisaties zeer terecht de regering op tot kindvriendelijke opvang voor minderjarige vluchtelingen. Zij wezen erop dat de huidige opvang tekortschiet, ondermeer door onvoldoende toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en door het vele gedwongen verhuizen. Kinderen lopen hierdoor schade op, die lang doorwerkt. Voor de 128 kinderen die in de gezinsgevangenis hebben gezeten en de velen die nog zullen volgen geldt dit destemeer. Opsluiten van vluchtelingen is op zich al schandalig, maar het vastzetten van kinderen is helemaal onacceptabel”, aldus de woordvoerder van AAGU.

De muren van Fort Europa worden steeds hoger opgetrokken, waarbij geweld tegen vluchtelingen niet wordt geschuwd. De afschuwelijke moordpartij in Parijs wordt als excuus gebruikt om de hetze en repressie tegen vluchtelingen nog verder op te voeren. Intussen slaan nieuwe groepen mensen op de vlucht, met dank aan de westerse reactie, die vooral meer van hetzelfde inhoudt: oorlogstaal uitslaan, bombardementen uitvoeren en de wereld vol blijven pompen met wapens. In plaats daarvan zouden Europese leiders eens bij zichzelf te rade moeten gaan. Het ‘Westen’ pleegt, zaait, veroorzaakt en stimuleert op zoveel verschillende manieren afschuwelijk geweld in de wereld: oorlogen, wapenhandel, steun aan dictaturen, weren van vluchtelingen, structureel economisch geweld, klimaatverandering waarvan de gevolgen in de eerste plaats arme landen treffen enzovoort. Hoe lang denk je dat te kunnen doen en zelf gevrijwaard te kunnen blijven van afschuwelijk geweld?

Voor AAGU staat voorop dat vluchtelingen helemaal niet opgesloten dienen te worden. Mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moeten op een warme ontvangst kunnen rekenen.

De activisten zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.

Voor meer informatie: perstelefoon ter plekke (06 596 40 858)

Een livestream van de actie is te volgen op: http://pn.puscii.nl/event/blokkade-kamp-zeist

Updates van de actie via Twitter: @SloopKampZeist hashtag: #gezinsgevangenis

Meer informatie over de nieuwe gezinsgevangenis en over Kamp Zeist is te vinden op www.aagu.nl

ENGLISH

Press release – Anarchist Anti-deportation Group Utrecht

AAGU-activists block construction traffic family prison Kamp Zeist
– also activists on the wall to contact locked up refugees

Soesterberg, November 26 2015 – Since 6 o’clock this morning activists of the Anarchist Anti-deportation Group Utrecht (AAGU) have blocked the main entrance of detention center ‘Kamp Zeist’ (Richellweg 13, Soesterberg) and a gate on the terrain itself. Using lock-ons they are stopping traffic for the construction of the new family prison for refugees. In addition, two people have climbed the high walls on the terrain, in order to get in touch with imprisoned refugees. This part of the action can be followed online through a live-stream.

The action is part of a longer running campaign against the construction of the new family prison and for shutting down the detention center and the current temporary family prison at Kamp Zeist.

At the blockade at the main entrance banners are being held and flyers are being distributed. The other entrance gate of the detention center part of Kamp Zeist is being blocked on the terrain itself. A spokesperson of AAGU says: “We have approached construction company De Vries en Verburg, which eminently presents itself as a Corporate Social Responsibe firm, to forego the construction of this prison to no avail. With this blockade we want to effectively stop construction for a while. This new blemish for Soesterberg may not be established undisturbed. Our goal remains an end to the imprisonment of refugees. Open borders, close the prisons!”

In the first year since the opening of the temporary family prison, the state has kept 128 children locked up here, as shown by last week’s published answers by State Secretary Dijkhoff to questions posed by the SP and GroenLinks. 72 of them have been deported.
“Last week, over 150 organizations quite rightly called on the government to child-friendly care for underage refugees. They pointed out that the current shelter is inadequate, partly because of insufficient access to education and health services and by the many forced moves. Children are harmed by this, and it has a long term effect. For the 128 children who have been in this family prison and the many that will follow, this applies even more. Confinement of refugees in itself is outrageous, but locking up children is totally unacceptable,” said the spokesperson of AAGU.

The walls of Fortress Europe are getting higher and higher and violence against refugees is not being avoided. The hideous massacre in Paris is used as an excuse to further boost the witch hunt and repression against refugees. Meanwhile new groups of people start to flee, thanks to the Western reaction, which mostly consists of more of the same: expressing war language, carry out new bombings, and continuing to pump the world full of weapons. Instead, the EU leaders should question themselves. The ‘West’ commits, sows, causes, and stimulates abhorrent violence in so many different ways in the world: wars, arms trade, support for dictatorships, keeping out refugees, structural economic violence, climate change which affect poor countries in the first place and so on. How long do you think you can do that and be safeguarded from horrible violence?

For AAGU it is paramount that refugees should not be locked up at all. People who leave their homes, fleeing war, violence, hunger, poverty, exploitation and / or suppression should be able to count on a warm reception.
The activists will continue to resist borders and states and work towards an end to capitalism, which is the root cause of so much misery in this world that forces people to flee.

For more information: press telephone at the action (06 596 40 858)

A livestream of the action can be followed on: http://pn.puscii.nl/event/blokkade-kamp-zeist

Updates from the action via Twitter: @SloopKampZeist hashtag: #gezinsgevangenis

More information about the new family prison and about Kamp Zeist can be found on www.aagu.nl

AAGU-activisten blokkeren bouwverkeer gezinsgevangenis Kamp ZeistAfgelopen zaterdag 21 november hebben we met een kleine 1000 mensen door Nijmegen gedemonstreerd onder het thema Nijmegen Gastvrij, solidariteit zonder grenzen.

demo1De sfeer tijdens de demonstratie was top. Er werd gezongen, gedanst, geschreeuwd, geluisterd naar intense toespraken. In een rondgang door het centrum en Nijmegen-Oost hebben we luidkeels laten horen dat migranten welkom zijn. Toen aan het einde van de demonstratie de avond viel liepen we dansend het centrum in. Naast onze geplande toespraken waren er veel mensen die spontaan iets wilde zeggen wat zorgde voor veel mooie bijdragen in vele talen door mensen uit vele landen.

We willen graag iedereen die is gekomen bedanken voor hun komst. Een speciaal dankwoord voor alle mensen die vanuit Heumensoord zijn gekomen en de mensen van wij zijn hier uit Amsterdam. Verder nog dank aan theaterstraat voor de geluidswagen en het busvervoer, dank aan Le Sabot voor het heerlijke eten voor de demonstranten, dank aan Kladeradatsch voor de muziek en dank aan alle anderen die hebben meegeholpen.

Lees verder op website Nijmegen Gastvrij!

Zie ook:
Speech Mary over het leven in een gezinslocatie
Speech Harry (Doorbraak)

Succesvolle demonstratie Nijmegen Gastvrij