Maandelijkse archieven: december 2015


[English below]

Activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht houden sinds 7 uur vanochtend het dak bezet van bouwbedrijf De Vries & Verburg in Stolwijk (Het Vaartland 8-10). Aan de gevel is een groot spandoek (“De Vries en Verburg, Bloedgeld, Kampzeist.nl”) opgehangen, dat goed zichtbaar is vanaf de naastgelegen N207. De actie is een protest tegen de bouw door het bedrijf van een gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bij Soesterberg en vindt plaats in het kader van de Internationale Actiedag voor de rechten van Migranten en Vluchtelingen.

De actie is onderdeel van een campagne van AAGU tegen de bouw van de zogenaamde ‘Gesloten Gezinsvoorziening’ (GGV), een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Deze wordt op het moment gebouwd op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Daar is al een tijdelijke GGV in gebruik, waar het eerste jaar 128 kinderen opgesloten hebben gezeten. Van hen zijn 72 gedeporteerd.
De overheid presenteert de GGV als ‘kindvriendelijk’, maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Het opsluiten van kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, veroorzaakt sowieso grote schade bij hen, zo hebben diverse onderzoeken aangetoond.

Een woordvoerder van AAGU zegt: “We hebben bouwbedrijf De Vries en Verburg op vele manieren vergeefs benaderd om af te zien van de bouw van deze gevangenis. Vorige week donderdag zijn ze van alle kanten digitaal benaderd met wederom de oproep om te stoppen met de bouw, maar ook toen kwam er geen enkele reactie. Met deze actie ontmaskeren we het sociale en duurzame imago van het bedrijf en tonen de ware, slechts op winst gerichte aard aan de vele voorbijgangers.”

Voor AAGU staat voorop dat vluchtelingen helemaal niet opgesloten dienen te worden. Mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moeten op een warme ontvangst kunnen rekenen. De internationale actiedag vandaag benadrukt dat ieder mens het recht moet hebben op vrijheid van beweging en dat geen mens illegaal is.
De activisten van AAGU zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.

———

Occupation of roof construction company De Vries & Verburg in protest against construction of family prison
– Activists hang big banner in front

Since seven o’clock this morning Activists of the Anarchist Anti-deportation Group Utrecht hold the roof of construction company De Vries & Verburg in Stolwijk (The Vaartland 8-10) occupied. A large banner (“De Vries en Verburg, Blood Money, Kampzeist.nl”) has been suspended on the wall, which is easily visible from the nearby N207. The action is a protest against the construction by the company of a family prison for refugees at Kamp Zeist in Soesterberg and takes place in the framework of the International Day of Action for the Rights of Migrants and Refugees.

The action is part of a campaign of AAGU against the construction of the so-called Closed Family Facility (GGV), a prison for refugee families and unaccompanied minor refugees. It is currently being built on the grounds of detention center Kamp Zeist in Soesterberg. At the moment a temporary GGV is in use, where during the first year 128 children have been locked up. 72 of them are deported.
The government presents the GGV as ‘child-friendly’, but rather does not want to mention that it is indeed a prison, surrounded by fences within five meter high walls, which will be surrounded again by prison fence with livewire and camera surveillance. The detention of children, under whatever circumstances, causes great damage to them in any case, as several studies have found.

A spokesman for AAGU says: “We have unsuccessfully approached construction company De Vries en Verburg in many ways to tell them to stop the construction of this prison. Thursday last week it was approached from all sides again digitally to call for them to stop the construction, but even then there was no response. With this action we expose the social and sustainable image of the company and show the true, only profit-oriented nature to the many passers-by. ”

For AAGU it is paramount that refugees should not be locked up. People who leave their homes, fleeing war, violence, hunger, poverty, exploitation and / or suppression should be able to count on a warm reception. The international day of action today emphasizes that every human being should have the right to freedom of movement and that no human being is illegal.
Activists of AAGU will continue to oppose borders and states and work for an end to capitalism, which is at the basis of so much misery in the world that forces people to flee.

Bezetting dak bouwbedrijf De Vries & Verburg in protest tegen ...


Gisteren diende bij de politierechter in Utrecht de rechtszaak tegen vijf mensen die op 6 oktober tijdens de raadsvergadering van de gemeente Zeist protesteerden tegen de door de gemeente afgegeven bouwvergunning voor de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. Een van de gedaagden moest ook voorkomen vanwege het protest tegen Pegida op 11 oktober. Zij werd in die zaak vrijgesproken.

raadszaalDe tenlasteleggingen voor de actie in de raadszaal waren het verstoren van de vergadering en lokaalvredebreuk. De advocaat, Willem Jebbink, bepleitte voor beiden vrijspraak omdat niet duidelijk was wie nu wat precies wanneer had gedaan en of dat voor of na het stopzetten van de vergadering was gebeurd. Verder had de burgemeester zelf niet gevorderd om de zaal te verlaten. Dit was gedaan door een onbevoegde ambtenaar, de griffier. Bovendien had deze griffier niet gevorderd, maar slechts verzocht om de zaal te verlaten.

De rechter legde dit alles terzijde. De vijf traden volgens hem op als groep en waren dus gezamelijk verantwoordelijk voor de totale verstoring, ook nádat de vergadering al was geschorst. Verder vond de rechter de griffier wel bevoegd en was het ook voldoende dat de burgemeester zegt dat er gevorderd zou zijn, en daarom mag het verzoek van de griffier worden geinterpreteerd als vorderen. Schuldig dus aan verstoring én lokaalvredebreuk.

Voor wat betreft strafoplegging heeft de advocaat nog aan de hand van voorbeelden laten zien hoezeer er anders wordt omgegaan met ‘protest’ en ‘verzet’ van ‘bezorgde burgers’ tegen de komst van AZC’s en opvang voor vluchtelingen dan met de actie van deze vijf tegen de bouw van een gezinsgevangenis voor vluchtelingen. Want hoe agressief, intimiderend, bedreigend en verstorend dan ook (voorbeelden: Steenbergen, Rotterdam en Purmerend): vergaderingen worden stilgelegd, maar niemand gearresteerd. In deze maatschappelijke context zouden de vijf zelfs als zij schuldig worden bevonden in elk geval geen straf opgelegd moeten krijgen. Ook hierin ging de rechter niet mee.

De eis was voor vier van de vijf (mensen met weinig of geen strafblad) in deze zaak 20 uur werkstraf of 10 dagen. Voor de vijfde (flink strafblad) was het, samen met de andere zaak (Pegida): 4 weken onvoorwaardelijk, plus tenuitvoerlegging van eerdere voorwaardelijke straf van twee maanden.

Het vonnis werd voor vier de vijf 350 euro boete. Voor de vijfde, die werd vrijgesproken in de Pegidazaak, 2 weken voorwaardelijk met 2 jaar proeftijd, plus
tenuitvoerlegging van eerdere voorwaardelijke straf van twee maanden.

Voor wat die tenuitvoerlegging betreft had de advocaat ook nog een heel betoog dat verband houdt met de veroordeling in die eerdere zaak wegens opruiing. De teksten waarvoor deze veroordeling is uitgesproken staan namelijk nog altijd op de website waar ze destijds ook op stonden (en vele andere plekken op het internet). Voor het inperken van de vrijheid van meningsuiting moet volgens het Europees Hof sprake zijn van een ‘pressing social need’. Maar waar is het pressing social need om iemand nu nog twee maanden te laten zitten voor teksten die blijkbaar wel gewoon op internet mogen blijven staan? Want als het OM de teksten online laat staan, dan is het ook niet ‘pressing’ om daar iemand nu nog voor op te sluiten. Ook hierin is de rechter niet meegegaan. Een ander argument tegen de tenuitvoerlegging was dat de zaak niet vergelijkbaar is: verstoring vergadering (art. 144): klein misdrijfje met een max. straf van 2 weken vs. opruiing (art. 131) met een max. straf van 5 jaar. De rechter zei hierover: in beide gevallen gaat u te ver in het uiten van uw mening… Haar laatste woord in deze zaak kun je hier lezen.

De veroordeelden gaan in hoger beroep.

De campagne tegen de bouw van de gezinsgevangenis wordt nog altijd voortgezet. Zie: http://aagu.nl

Veroordelingen wegens interruptie raadsvergadering Zeist tegen bouw gezinsgevangenis


Gisteren vond in Nijmegen een protestmars plaats van vluchtelingen die tijdelijk zijn ondergebracht in kamp Heumensoord.

Heumensoord2Ongeveer 250 vluchtelingen liepen een stille mars van Heumensoord naar het Nijmeegse stadhuis. Zo wilden ze aandacht vragen voor de slechte woon- en leefomstandigheden in het kamp. Een aantal vertegenwoordigers van de vluchtelingen heeft in het stadhuis een brief overhandigd aan secretaris Berend van der Ploeg van burgemeester Hubert Bruls, die zelf niet aanwezig was. In die brief staan onder meer klachten over de trage asielprocedure en het ontbreken van informatie daarover. Ook ontbreekt het in het kamp aan goede en voldoende medische zorg. De hygiënische toestand is belabberd, er zijn onvoldoende sanitaire voorzieningen en de vluchtelingen vrezen het uitbreken van ziekten. In het kamp verblijven maar liefst drieduizend vluchtelingen op tijdelijke basis in provisorisch ingerichte barakken. Het ontbreekt ook aan privacy: ze hebben geen aparte slaapkamers om zich in terug te trekken of tot rust te komen. Ook zijn er geen recreatiemogelijkheden.
lees verder op de website van Doorbraak

Protestmars van vluchtelingen uit Heumensoord tegen belabberde leefomstandighedenKom in solidariteit naar: Rechtbank Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht, Netherlands, maandag 14 december om 14.10 uur

[ENGLISH BELOW]

Op 14 december moeten vijf mensen voorkomen wegens het interrumperen van de raadsvergadering in de gemeente Zeist. Ze deden dat om te eisen dat de gemeenteraad de bouwvergunning voor de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist zou intrekken.
14.10 uur, rechtbank Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht.
raadszaal

De actie maakte onderdeel uit van een actiedag tegen de bouw van de gezinsgevangenis op 6 oktober. De actiedag begon met een demonstratie voor de hoofdpoort van Kamp Zeist, gevolgd door een lawaaidemonstratie bij de muur aan de achterkant om de opgesloten vluchtelingen te bereiken. ‘s Avonds werd er gedemonstreerd voor het gemeentehuis. De interruptie van de vergadering volgde daarop. Op de agenda stonden de bezwaarschriften van enkele mensen tegen de afgegeven bouwvergunning. Die werden heel snel afgedaan, waarop de interruptie volgde. De vergadering werd geschorst en de vijf activisten gearresteerd. Ze kwamen de dag erna met een dagvaarding wegens lokaalvredebreuk en het verstoren van de vergadering weer vrij.

Voor een van hen wordt ook een andere zaak tegelijk behandeld en tweemaal een vordering tenuitvoerlegging van een eerdere voorwaardelijke straf van twee maanden gevorderd.

De actiedag maakte onderdeel van een al langer lopende campagne. Op 26 november werd nog een blokkade en muurbeklimmingsactie uitgevoerd van Kamp Zeist. De bouw kwam daardoor voor 24 uur stil te liggen. Hier staat een verslag van een muurbezetter, met video.
Op donderdag 10 december was er een digitale actiedag tegen het bouwbedrijf De Vries en Verburg dat aan het werk is de gezinsgevangenis te bouwen.

Zet de acties tegen de bouw van de gezinsgevangenis voort!

[ENGLISH] Stop construction familyprison #gezinsgevangenis!: on trial for interrupting Town Council meeting Zeist

On december 14 five people have to stand trial for interrupting the Town Council meeting in Zeist. They did this to demand that the Town Council would withdraw the building permit for the family prison for refugees at Kamp Zeist.
2.10 PM, court Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht.

The action was part of an action day against the construction of the family prison on October 6). The action day started with a demonstration at the main entrance of Kamp Zeist, followed by a noise demonstration at the wall at the back to reach imprisoned refugees. In the evening there was a demonstration at Town Hall. the interruption of the meeting followed after that. On the agenda there were letters of objection against the building permit from some people. They were handled quickly, after which the interruption followed. The meeting was adjourned and the five activists arrested. The day after they were released with a summons for disturbing the ‘domestic’ peace and the meeting.

In the case of one of them another case has been added and there is also a demand of the prosecution to execute a previous suspended sentence of two months.

The action day is part of a longer running campaign. On November 26 there was a blockade and wall climbing action at Kamp Zeist. The construction was put to a hold by this for 24 hours. Here is a report of one of the people that were on the wall.
On Thursday December 10 there was a digital action day against construction company De Vries en Verburg that is at work building the family prison.

Continue action against the construction of the family prison!

14 dec: rechtszaak vanwege interrumperen gemeenteraadsvergadering Zeist tegen bouw gezinsgevangenis


De_Vries_en_Verburg_duurzaam_deporteren4[Bericht van AAGU – English below]

Gisteren, donderdag 10 december, werd bouwbedrijf De Vries en Verburg via mail, Facebook, Twitter en telefoon bestookt met protest tegen de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bij Soesterberg.

Sinds bekend is dat dit bedrijf, dat zich graag als sociaal en duurzaam profileert, deze gevangenis gaat bouwen wordt het op vele manieren aangesproken om deze bouw te stoppen. De afgelopen maanden reageerde De Vries en Verburg nergens op de kritiek dat meewerken aan opsluiting en deportatie van vluchtelingen niet door de beugel kan, ook richting de pers wordt geen commentaar gegeven. Gisteren was dat niet anders. Wel was het bedrijf er als de kippen bij om kritische opmerkingen op zijn Facebookpagina’s te verwijderen en mensen te blocken.

De campagne tegen de bouw van de gezinsgevangenis is na gisteren niet afgelopen. Blijf De Vries en Verburg, digitaal en niet-digitaal, bestoken. Sloop Kamp Zeist!

—–

Digital day of action against family Prison Kamp Zeist forces De Vries en Verburg to face it

Yesterday, Thursday, December 10th, construction company De Vries en Verburg was bombarded with protest against the construction of the new family prison for refugees at Kamp Zeist in Soesterberg, via email, Facebook, Twitter and phone.

Since it is known that this company that presents itself as a social and sustainable business, is going to build this prison it is addressed in many ways to stop this construction. In recent months, De Vries en Verburg has not responded in any way to criticism that contributing to incarceration and deportation of refugees cannot be tolerated, even toward the press no commentary. Yesterday was no different. However, the company was quick to remove critical comments on its Facebook Pages and blocking people.

The campaign against the construction of the family prison will not be ended after yesterday. Keep bombarding De Vries and Verburg, digital and non-digital. Break down Kamp Zeist!

Digitale actiedag tegen gezinsgevangenis Kamp Zeist legt De Vries en ...


NB> vandaag digitale actiedag tegen de bouwer van de permanente #gezinsgevangenis op #kampzeist

“I am scared” – Verslag & video vanaf de muur naast de gezinsgevangenis op Kamp Zeist, 26 november 2015

In English: “I am scared” – Report & video from the wall next to the family prison at Kamp Zeist, November 26, 2015

Op 26 november 2015 blokkeerden 40 activisten de poorten van detentiecentrum Kamp Zeist door sloten om deuren te doen en zich met lockons aan de toegangspoorten vast te ketenen. Het bouwverkeer van de nieuwe permanente gezinsgevangenis werd hierdoor zes uur lang tegen gehouden. Na die zes uur bleken alle bouwvakkers vertrokken en kon de actie worden beeindigd. De bouw werd voor die dag stilgelegd. Hierbij een verslag vanaf de muur die bij deze gelegenheid ook weer werd beklommen.

LEES VERDER OP DE WEBSITE VAN AAGU

“I am scared” – verslag & video vanaf muur naast ...Morgen, donderdag 10 december, is de digitale actiedag tegen de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist door bouwbedrijf De Vries en Verburg. Je kunt de directieleden ook persoonlijk aanspreken op dit project, zo in strijd met hun zorgvuldig opgebouwde imago van ‘maatschappelijk verantwoord’ en ‘duurzaam’ ondernemen.

Jan Boer (algemeen directeur) – 06-28901934 / 0182-348352 (rechtstreeks kantoornummer)
Henk Aantjes (operationeel directeur) – 06-53196438
Marco Dekker (commercieel directeur) – 06-28901600 / 0182-348340 (rechtstreeks kantoornummer)
Bas Stuij (planontwikkelaar) – 06-28901930
Evert Hogendoorn (projectleider) – 06-28901915 / 0182-348362 (rechtstreeks kantoornummer)
Johan de Jong (hoofduitvoerder) – 06-28901627
Timo Stuij (betrokken bij bouw gezinsgevangenis)– 06-28901613
Jan Verburg (eigenaar De Vries en Verburg) – 06-53456732

bron van dit bericht: Indymedia

Wake up call voor De Vries en Verburg