Maandelijkse archieven: november 2015Van 6 tot 12 uur vanochtend blokkeerden activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de toegang tot het detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Een groot aantal bouwbedrijven konden daardoor vandaag niet doorwerken aan de bouw van de nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen op het terrein, de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV). Activisten die op de hoge muur rond het detentiecentrum klommen konden, ondanks tegenwerking van de bewaking, contact maken met vastzittende vluchtelingen.

Met behulp van zogenaamde lockons (stalen buizen) ketenden de activisten zich vast aan de toegangspoorten tot het detentiecentrumgedeelte van Kamp Zeist. Arriverend bewakingspersoneel en bouwverkeer konden het terrein daardoor niet betreden. Werknemers van bouwbedrijven vertrokken na enige tijd wachten onverrichterzake weer en ging vandaag niet meer aan het werk.

Terwijl het verkeer op de toegangswegen naar Kamp Zeist zich ophoopte, wisten twee andere activisten op de muur rond Kamp Zeist te klimmen. Hoewel de bewaking de gevangenen gezinnen en alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de gezinsgevangenis sommeerde om binnen te blijven en niet met de activisten te praten, was er toch af en toe contact mogelijk.
Een alleenstaande minderjarige vluchtelinge uit Zimbabwe was erg overstuur en bang door 17 dagen opsluiting. Zij vertelde de activisten huilend een deel van haar verhaal, voordat haar te verstaan werd gegeven dat ze niet met hen mocht praten. Andere vastzittende jonge vluchtelingen zwaaiden vanachter ramen en lieten een papier met tekst, helaas onleesbaar voor de activisten, zien.

Toen duidelijk werd dat de bouw voor deze dag stil lag, beëindigden de activisten rond twaalf uur hun blokkade. De actie maakt deel uit van een campagne van AAGU tegen de bouw van de permanente gezinsgevangenis, die de huidige tijdelijke versie, eveneens binnen de muren van Kamp Zeist, moet gaan vervangen.
In het eerste jaar sinds de ingebruikname van de tijdelijke gezinsgevangenis heeft de staat hier 128 kinderen opgesloten gehouden, zo blijkt uit vorige week gepubliceerde antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff op Kamervragen van de SP en GroenLinks. Van hen zijn 72 gedeporteerd.

Voor AAGU staat voorop dat vluchtelingen helemaal niet opgesloten dienen te worden. Mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moeten op een warme ontvangst kunnen rekenen.
De activisten zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.

Blokkade Kamp Zeist legt bouw gezinsgevangenis voor vluchtelingen dag stil


Persbericht – Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht

AAGU-activisten blokkeren bouwverkeer gezinsgevangenis Kamp Zeist
– ook activisten op muur voor contact met vastzittende vluchtelingen

Soesterberg, 26 november 2015 – Sinds 6 uur vanochtend blokkeren activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de hoofdingang van het detentiecentrum ‘Kamp Zeist’ (Richelleweg 13, Soesterberg), alsmede een poort op het terrein zelf. Met behulp van lock-ons houden zij zo het autoverkeer voor de bouw van een nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen tegen. Daarnaast hebben twee personen zich verschanst op de hoge muren binnen het terrein, om zo contact te maken met opgesloten vluchtelingen. Dit deel van de actie is online via een livestream te volgen.

De actie maakt deel uit van een al langer lopende campagne tegen de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis en voor sluiting van het detentiecentrum en de huidige tijdelijke gezinsgevangenis op Kamp Zeist.

Bij de blokkade bij de hoofdpoort worden spandoeken opgehouden en flyers uitgedeeld. Het andere toegangshek van het detentiecentrumdeel van Kamp Zeist wordt op het terrein zelf geblokkeerd.

Een woordvoerder van AAGU zegt: “We hebben bouwbedrijf De Vries en Verburg, dat zich als bij uitstek maatschappelijk verantwoord ondernemend profileert, op vele manieren vergeefs benaderd om af te zien van de bouw van deze gevangenis. Met deze blokkade willen we de bouw daadwerkelijk even stil leggen. Deze nieuwe schandvlek voor Soesterberg mag niet ongestoord opgericht worden. Ons doel blijft een einde aan het opsluiten van vluchtelingen. Grenzen open, gevangenissen slopen!”

In het eerste jaar sinds de ingebruikname van de tijdelijke gezinsgevangenis heeft de staat hier 128 kinderen opgesloten gehouden, zo blijkt uit vorige week gepubliceerde antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff op Kamervragen van de SP en GroenLinks. Van hen zijn 72 gedeporteerd.

“Vorige week riepen ruim 150 organisaties zeer terecht de regering op tot kindvriendelijke opvang voor minderjarige vluchtelingen. Zij wezen erop dat de huidige opvang tekortschiet, ondermeer door onvoldoende toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en door het vele gedwongen verhuizen. Kinderen lopen hierdoor schade op, die lang doorwerkt. Voor de 128 kinderen die in de gezinsgevangenis hebben gezeten en de velen die nog zullen volgen geldt dit destemeer. Opsluiten van vluchtelingen is op zich al schandalig, maar het vastzetten van kinderen is helemaal onacceptabel”, aldus de woordvoerder van AAGU.

De muren van Fort Europa worden steeds hoger opgetrokken, waarbij geweld tegen vluchtelingen niet wordt geschuwd. De afschuwelijke moordpartij in Parijs wordt als excuus gebruikt om de hetze en repressie tegen vluchtelingen nog verder op te voeren. Intussen slaan nieuwe groepen mensen op de vlucht, met dank aan de westerse reactie, die vooral meer van hetzelfde inhoudt: oorlogstaal uitslaan, bombardementen uitvoeren en de wereld vol blijven pompen met wapens. In plaats daarvan zouden Europese leiders eens bij zichzelf te rade moeten gaan. Het ‘Westen’ pleegt, zaait, veroorzaakt en stimuleert op zoveel verschillende manieren afschuwelijk geweld in de wereld: oorlogen, wapenhandel, steun aan dictaturen, weren van vluchtelingen, structureel economisch geweld, klimaatverandering waarvan de gevolgen in de eerste plaats arme landen treffen enzovoort. Hoe lang denk je dat te kunnen doen en zelf gevrijwaard te kunnen blijven van afschuwelijk geweld?

Voor AAGU staat voorop dat vluchtelingen helemaal niet opgesloten dienen te worden. Mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moeten op een warme ontvangst kunnen rekenen.

De activisten zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.

Voor meer informatie: perstelefoon ter plekke (06 596 40 858)

Een livestream van de actie is te volgen op: http://pn.puscii.nl/event/blokkade-kamp-zeist

Updates van de actie via Twitter: @SloopKampZeist hashtag: #gezinsgevangenis

Meer informatie over de nieuwe gezinsgevangenis en over Kamp Zeist is te vinden op www.aagu.nl

ENGLISH

Press release – Anarchist Anti-deportation Group Utrecht

AAGU-activists block construction traffic family prison Kamp Zeist
– also activists on the wall to contact locked up refugees

Soesterberg, November 26 2015 – Since 6 o’clock this morning activists of the Anarchist Anti-deportation Group Utrecht (AAGU) have blocked the main entrance of detention center ‘Kamp Zeist’ (Richellweg 13, Soesterberg) and a gate on the terrain itself. Using lock-ons they are stopping traffic for the construction of the new family prison for refugees. In addition, two people have climbed the high walls on the terrain, in order to get in touch with imprisoned refugees. This part of the action can be followed online through a live-stream.

The action is part of a longer running campaign against the construction of the new family prison and for shutting down the detention center and the current temporary family prison at Kamp Zeist.

At the blockade at the main entrance banners are being held and flyers are being distributed. The other entrance gate of the detention center part of Kamp Zeist is being blocked on the terrain itself. A spokesperson of AAGU says: “We have approached construction company De Vries en Verburg, which eminently presents itself as a Corporate Social Responsibe firm, to forego the construction of this prison to no avail. With this blockade we want to effectively stop construction for a while. This new blemish for Soesterberg may not be established undisturbed. Our goal remains an end to the imprisonment of refugees. Open borders, close the prisons!”

In the first year since the opening of the temporary family prison, the state has kept 128 children locked up here, as shown by last week’s published answers by State Secretary Dijkhoff to questions posed by the SP and GroenLinks. 72 of them have been deported.
“Last week, over 150 organizations quite rightly called on the government to child-friendly care for underage refugees. They pointed out that the current shelter is inadequate, partly because of insufficient access to education and health services and by the many forced moves. Children are harmed by this, and it has a long term effect. For the 128 children who have been in this family prison and the many that will follow, this applies even more. Confinement of refugees in itself is outrageous, but locking up children is totally unacceptable,” said the spokesperson of AAGU.

The walls of Fortress Europe are getting higher and higher and violence against refugees is not being avoided. The hideous massacre in Paris is used as an excuse to further boost the witch hunt and repression against refugees. Meanwhile new groups of people start to flee, thanks to the Western reaction, which mostly consists of more of the same: expressing war language, carry out new bombings, and continuing to pump the world full of weapons. Instead, the EU leaders should question themselves. The ‘West’ commits, sows, causes, and stimulates abhorrent violence in so many different ways in the world: wars, arms trade, support for dictatorships, keeping out refugees, structural economic violence, climate change which affect poor countries in the first place and so on. How long do you think you can do that and be safeguarded from horrible violence?

For AAGU it is paramount that refugees should not be locked up at all. People who leave their homes, fleeing war, violence, hunger, poverty, exploitation and / or suppression should be able to count on a warm reception.
The activists will continue to resist borders and states and work towards an end to capitalism, which is the root cause of so much misery in this world that forces people to flee.

For more information: press telephone at the action (06 596 40 858)

A livestream of the action can be followed on: http://pn.puscii.nl/event/blokkade-kamp-zeist

Updates from the action via Twitter: @SloopKampZeist hashtag: #gezinsgevangenis

More information about the new family prison and about Kamp Zeist can be found on www.aagu.nl

AAGU-activisten blokkeren bouwverkeer gezinsgevangenis Kamp ZeistAfgelopen zaterdag 21 november hebben we met een kleine 1000 mensen door Nijmegen gedemonstreerd onder het thema Nijmegen Gastvrij, solidariteit zonder grenzen.

demo1De sfeer tijdens de demonstratie was top. Er werd gezongen, gedanst, geschreeuwd, geluisterd naar intense toespraken. In een rondgang door het centrum en Nijmegen-Oost hebben we luidkeels laten horen dat migranten welkom zijn. Toen aan het einde van de demonstratie de avond viel liepen we dansend het centrum in. Naast onze geplande toespraken waren er veel mensen die spontaan iets wilde zeggen wat zorgde voor veel mooie bijdragen in vele talen door mensen uit vele landen.

We willen graag iedereen die is gekomen bedanken voor hun komst. Een speciaal dankwoord voor alle mensen die vanuit Heumensoord zijn gekomen en de mensen van wij zijn hier uit Amsterdam. Verder nog dank aan theaterstraat voor de geluidswagen en het busvervoer, dank aan Le Sabot voor het heerlijke eten voor de demonstranten, dank aan Kladeradatsch voor de muziek en dank aan alle anderen die hebben meegeholpen.

Lees verder op website Nijmegen Gastvrij!

Zie ook:
Speech Mary over het leven in een gezinslocatie
Speech Harry (Doorbraak)

Succesvolle demonstratie Nijmegen Gastvrij[Van NMGN Gastvrij!]

Solidariteit zonder grenzen, hoe z1897689_694689930632021_4030999313870214308_n_0iet dat er nu eigenlijk uit? We schreven een stuk over solidariteit zonder grenzen met een stukje geschiedenis van de grenzen rondom Europa.

Vrijheid van Beweging

De Europese buitengrenzen vormen de meest dodelijke grens ter wereld. Nergens sterven meer mensen in een poging een grens over te steken dan aan de randen van Fort Europa. Alleen al in de eerste helft van 2015 verdronken meer dan 2.500 mensen en dat zijn dan nog slechts de mensen waarvan het bekend is dat ze overleden zijn. Het is voor ons duidelijk dat de schuldigen aan die doden niet de mensen op gammele bootjes zelf zijn, niet de smokkelaars die de boten leveren en zelfs niet de kustwacht die soms te laat is of boten in nood negeert. De schuldigen aan deze ramp die al jaren voortduurt zijn de mensen die de grenzen van Fort Europa hebben geconstrueerd en koste wat kost willen handhaven.

Lees verder op Indymedia.

Solidariteit zonder grenzen, hoe ziet dat er eigenlijk uit?De Volkskrant pakte afgelopen vrijdag groot uit met drie artikelen over hoe de Nederlandse staat alles op alles zet om mensen het land uit te pesten. Op de eerste pagina een stuk over de “gesprekstechnieken” waarmee de deportatieorganisatie DT&V mensen moet “motiveren” om het land te verlaten, op pagina 4 een gedetailleerde weergave van de ideologie van diezelfde organisatie, en daarnaast een reportage over hoe een deportatie in zijn werk gaat. Het perspectief van de krant op de verschillende praktijken blijft onduidelijk. Vinden ze het interessant, shockend, stoer? Maar los daarvan geven geven de verschillende artikelen een goed beeld van de huichelachtige en gewelddadige dagelijkse praktijk van de Nederlandse uitzetindustrie.

Bijzonder opvallend zijn de talrijke gevallen van newspeak van Rhodia Maas, de baas van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Het begint natuurlijk al met de naam van die ‘dienst’. Daar zou je beter Dienst Intimidatie en Geweld van kunnen maken, maar dat is niets nieuws. Bijna elke zin van de directeur van de Nederlandse tak van het Europese deportatiesysteem zit vol met leugens en verdraaiingen van de werkelijkheid.

Lees verder op de website van Doorbraak

Newspeak kan nauwelijks verbloemen dat de uitzetindustrie op grenzen stuit