Maandelijkse archieven: juli 2015


DTVkBij zijn deportatiepraktijken sjoemelt de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) met papieren en legt men buitenlandse delegaties in de watten om zo reisdocumenten, de zogenaamde laissez-passers (lp), te kunnen lospeuteren. Dat bleek een tijd geleden bijvoorbeeld in het geval van vluchtelingen uit Guinee. Reden voor vluchtelingensteunorganisatie INLIA om via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) informatie op te vragen over de samenwerking met ambtenaren van andere staten. Op 6 mei reageerde de DTV op dat verzoek door een “Activiteitenbeschrijving en Checklist Taskforce Afdeling LP” te verstrekken, een draaiboek voor het bezoek van dit soort buitenlandse ambtenaren. Een kijkje in de smerige keuken van de DTV.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Dienst Terugkeer en Vertrek trakteert buitenlandse ambtenaren op snoepreisjes om ...


Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) – juli 2015

de-vries-en-verburgUit een vorige week door de gemeente Zeist gepubliceerde aanvraag voor een omgevingsvergunning blijkt dat het Stolwijkse bouwbedrijf De Vries en Verburg de nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist gaat bouwen. Met de bouw is een bedrag van ruim 4,3 miljoen euro gemoeid.

Gezinsgevangenis

Uit de stukken die behoren bij de aanvraag (zie foto’s) valt op te maken dat de oppervlakte van de nieuwe gezinsgevangenis 3790 vierkante meter gaat beslaan. Dat zal bestaan uit een zogenaamd ‘multifunctioneel gebouw’ (MFG) en een woonpaviljoen.
oppervlakte-ggvHet MFG “wordt tegen het bestaande detentiegebouw [gebouw 52] geplaatst.” Het bestaat uit twee verdiepingen, met het plan er later nog een verdieping op te plaatsen. Een vleugel van het MFG gaat gebruikt worden voor huisvesting van tien personen, vermoedelijk ‘alleenstaande minderjarige vreemdelingen’ (amv’s). Daarnaast komen er “een dienstencentrum, een stiltecentrum, een sporthal, (medische) behandelruimten en kantoorruimten.”
Het woonpaviljoen zal bestaan uit zes bouwblokken, ieder bestaande uit twee ‘woningen’, zoals de cellen eufemistisch worden betiteld in de aanvraag. De woningen van ongeveer 110 vierkante meter zijn volgens de aanvraag geschikt voor zes personen. Ze worden geplaatst rond een “centrale middenruimte (veld).”
lees verder op de website van AAGU

Bouwbedrijf De Vries en Verburg gaat nieuwe gezinsgevangenis Kamp Zeist ...


Laatste woord(en) in proces Zeister 7

Als een hek meer waard is dan een mensenleven, dan dient het hek te worden verwijderd. Het maakt niet uit of de staat stelt dat het strafbaar is. De wetten die actieve solidariteit met ongedocumenteerden strafbaar stellen zijn dezelfde wetten als die de ongedocumenteerden zelf strafbaar stellen vanwege hun bestaan. Strafbaarheid is een verzinsel, net als illegaliteit. De wet is repressie en recht bestaat niet. Ik zal hier ook niet vragen om recht of om vrijheid, want dat is vragen om een gunst. Vrijheid krijg je niet, vrijheid moet je nemen.
lees verder op de website van Joke Kaviaar

Niets doen is geen optie



Vandaag vond in de rechtbank Utrecht de politierechterzitting plaats tegen de zogenaamde ‘Zeister 7′, in de ochtend van 16 april jl aangehouden in de bossen rond Kamp Zeist. Alle zeven werden schuldig bevonden door politierechter Jan Krol, en veroordeeld tot 30 dagen gevangenisstraf, waarvan 25 voorwaardelijk (de vijf dagen onvoorwaardelijk zijn al uitgezeten in voorarrest), 500 euro boete en het betalen van een schadevergoeding van 7000 euro. De rechter ging in het korte vonnis volledig voorbij aan de uitgebreide verweren die door advocaat Willem Jebbink naar voren waren gebracht.

[Zie voor de gebeurtenissen op 16 april: https://www.indymedia.nl/node/28184]

De Officier van Justitie hield een opmerkelijk zwak pleidooi, waarin ze stelde dat op basis van de processen-verbaal van de politie de feiten duidelijk waren. Alleen met betrekking tot de persoon die was aangehouden voor het blazen op een scheidsrechterfluit ging ze erop in dat zijn rol in het geheel, blijkbaar het waarschuwen van anderen, voldoende was om van nauwe en bewuste samenwerking in het plegen van openlijke geweldpleging te spreken. [Deze persoon verklaarde zelf door drie onbekende mannen in het bos te zijn aangesproken en gevolgd en daarom in paniek lawaai te hebben gemaakt.]Voor alle anderen vond zij het feit dat ze met bepaalde goederen, kennelijk geschikt voor het vernielen van hekken, bij of rond zich waren aangehouden in het bos voldoende bewijs.
Omdat alle verdachten zich, zowel gedurende het voorarrest als tijdens de zitting, beriepen op hun zwijgrecht, was het voor haar gissen naar de bedoeling van de actie. Maar ze ging er vanuit dat het ging om een symbolische actie, gericht op vrijheid voor de gedetineerde vluchtelingen in Kamp Zeist.
Vooruitlopend op eventuele verweren met betrekking tot het dienen van een hoger goed met de actie, die de strafbaarheid zou opheffen, gooide ze de bekende riedel in de strijd dat er andere legale, en volgens haar effectievere, middelen open staan om doelen na te streven. Volgens haar is dit een pertinent onjuiste manier om aandacht te vragen voor de betreffende problematiek.
Ze noemde het een actie die goed voorbereid, efficiënt en systematisch voorbereid was. De verdachten zouden dat wel als een compliment opvatten, maar zij vond dat een strafverzwarende omstandigheid. Zij zag vooral de schade die veroorzaakt was.

De Officier van Justitie kwam tot verschillende eisen, op basis van verschillende strafbladen, die varieerden van zes weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf tot tachtig respectievelijk zestig uur werkstraf. In alle gevallen eiste ze daarnaast een voorwaardelijke boete van 750 euro, hoewel ze zei niet de illusie te hebben dat dat mensen van het plegen van nieuwe strafbare feiten zou weerhouden.
Het detentiecentrum had eind vorige week een schadevordering van 7000 euro, voor schade en herstelwerkzaamheden aan het hek, ingediend. Eerder was er een offerte van 7200 euro van … overlegd. Een specificatie, afrekening of nadere onderbouwing van dit bedrag werd niet gegeven. Desondanks vond de Officier de vordering volledig toewijsbaar, met hoofdelijke veroordeling conform de schadevergoedingsmaatregel. Dit houdt in dat bij alle veroordeelden het totale bedrag individueel verhaald kan worden, totdat de som bij elkaar gebracht is.

Terwijl de rechter af en toe wegdommelde en sowieso niet oplette, hield advocaat Jebbink een uitgebreid en minutieus betoog, waarin een groot aantal onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de diverse processen-verbaal werden blootgelegd. Zo wordt er gesproken over verschillende groepen mensen in het bos op verschillende tijdstippen, zijn sommige mensen volgens de politie ongeveer tegelijkertijd op verschillende plekken aangehouden, is van geen enkel persoon gezien dat er in het hek geknipt werd en is er veel onduidelijkheid over de hele gang van zaken. Ook worden er door drie verbalisanten verschillende verhalen opgehangen over, al dan niet van de AIVD, verkregen informatie over een op handen zijnde actie.
Jebbink voerde verder aan dat er niet van openlijke geweldpleging gesproken kan worden, omdat de Hoge Raad in eerdere soortgelijke gevallen (een niet publiekelijk bezochte openbare plek in het holst van de nacht) besloten had dat hier geen sprake van kon zijn. Echter, het bos rond Kamp Zeist is tussen zonsondergang en zonsopgang verboden gebied en dus helemaal niet publiek toegankelijk in de nacht.
De geëiste straffen waren hoger dan gebruikelijk en de schadevordering zou volgens de verdediging helemaal niet toegekend moeten worden, omdat de schade niet aan de verdachten gekoppeld kan worden, er alleen een onduidelijke offerte ligt en het hek nog niet eens gerepareerd is, en het onwaarschijnlijk is dat het hek überhaupt nog hersteld gaat worden, nu er concrete plannen zijn het hele hek rond Kamp Zeist te verwijderen en deels te vervangen door nieuw penitentair hekwerk met schrikdraad en bewegingsdetectie.

De Officier van Justitie reageerde nauwelijks op het pleidooi van Jebbink en stelde simpelweg dat de onduidelijkheden in het dossier verklaarbare vaagheden zijn. Zo zouden de twee tijdstippen waarop volgens twee verschillende verbalisanten groepen door het bos liepen (1.54 uur en 2.20 uur) niet zo precies genomen moeten worden, maar ongeveer om dezelfde tijd gaan. Het klopte volgens haar ook dat er niet gezien is dat in het hek geknipt werd, maar er was nu eenmaal niemand anders in het bos gezien in die periode dan de zeven verdachten.
Met betrekking tot de openlijkheid van de vermeende geweldpleging hield de Officier van Justitie het erop dat de door de advocaat aangehaalde jurisprudentie ging over geweld tegen personen en daarom niet van toepassing is bij geweld tegen goederen. Waarom dat zo zou zijn bleef onduidelijk.

Advocaat Jebbink stelde tenslotte dat er geen sprake was van verklaarbare vaagheden, maar dat hij heel precies onduidelijkheden en tegenstrijdigheden uit de dossiers heeft gelicht. Volgens hem was er hoe dan ook een te magere feitelijke grondslag om tot een veroordeling te komen. Hij bleef dan ook bij vrijspraak voor alle verdachten.

Van het recht op een laatste woord werd door twee van de zes verschenen verdachten gebruik gemaakt. Een zong enkele zinnen, maar werd vervolgens afgebroken omdat er volgens de rechter alleen in het Nederlands gesproken mocht worden en niet in het Engels gezongen. Het laatste woord van de andere persoon is hier te vinden.

Na een kwartier schorsing volgde een uitzonderlijk korte uitspraak. Rechter Krol hield het erop dat alle verdachten in het bos “onder verdachte omstandigheden” waren aangehouden en vond dat voldoende grond voor een veroordeling. Op alle door de verdediging aangevoerde verweren ging hij verder niet in, behalve dat hij het Openbaar Ministerie volgde in de curieuze redenering dat openlijkheid bij geweld tegen personen anders is dan bij geweld tegen goederen.
Daarna volgden de genoemde straffen (dertig dagen gevangenisstraf, waarvan 25 voorwaardelijk (de vijf dagen onvoorwaardelijk zijn al uitgezeten in voorarrest) en 500 euro boete). Ook de schadevordering werd volledig toegewezen zonder enige nadere toelichting.
Enige positieve punt is dat de geschorste inbewaringstelling van een van de zeven, die door de rechter-commissaris bij voorgeleiding was opgelegd, is opgeheven. Het OM eiste juist langere gevangenhouding en voortzetting van de schorsing daarvan onder voorwaarden.

De advocaat zei na afloop dat hij nog niet eerder had meegemaakt dat een rechter een uitspraak totaal niet onderbouwt en verweren, waar volgens de wet op ingegaan moet worden, compleet negeert. De ‘Zeister 7′ beraden zich op in hoger beroep gaan en zijn zeer enthousiast over de knipactie afgelopen weekend bij Kamp Zeist.

Uit een aanvulling op indymedia:
Ter info: aan de schadevordering ligt enkel een absurd hoge offerte van het bedrijf Kreeft Infra uit IJmuiden (Kruitenstraat 7) ten grondslag. Daarin wordt zonder nadere specificatie een totale aanneemsom van 7200 voor ‘Het nemen van noodmaatregelen en om de hekken tegen nog meer schade te beperken en het herstellen er van” [sic] opgevoerd.

Gevangenisstraf, boete en schadeveroordeling ‘Zeister 7′


P1020717In een deel van het hekwerk bij de muur rondom de vluchtelingengevangenis Kamp Zeist zijn gisteravond opnieuw een twintigtal gaten gevallen.

Justitie heeft het plan het hekwerk rondom de zogenaamd ‘kindvriendelijke’ vluchtelingengevangenis te vervangen.
De kinderen met hun ouders en andere vluchtelingen die opgesloten zitten binnen de muren van Kamp Zeist zullen nog meer worden afgesloten van de buitenwereld door een nieuw penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren.

Vluchtelingen en zeker kinderen horen niet opgesloten te worden.
Daarom helpt Smits van Burgers graag het bestaande hek af te breken. Om de weg vrij te maken de metershoge muur rondom de vluchtelingengevangenis te slopen!

De actie is een aanklacht tegen het verder criminaliseren en deporteren van vluchtelingen.
De Nederlandse overheid is, in samenwerking met uitvoerende bedrijven, verantwoordelijk voor het opsluiten van kinderen, het deporteren van vluchtelingen naar gevaarlijke gebieden en het sluiten van de grenzen waardoor bootvluchtelingen verdrinken.

Lees verder op Indymedia.

Opnieuw gaten in hekwerk rond de vluchtelingengevangenis Kamp Zeist


Afgelopen maandag gaf de Haagse rechtbank de Haagse politie een draai om de oren in de zaak van 29 migranten zonder papieren die op 24 juni tijdens een grootscheepse razzia in privéwoningen waren opgepakt. De rechter verklaarde de aanhoudingen onrechtmatig, omdat de politie objectief gezien “geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf” had kunnen hebben. De politie bleek maar liefst 112 personen “met een Aziatisch uiterlijk van vermoedelijk Indonesische afkomst” een half jaar in de gaten te hebben gehouden. Opnieuw een schandalig geval van repressie en etnische profilering binnen het Haagse politiekorps, dat de laatste tijd steeds meer in opspraak komt. De Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) klaagt de politie aan.

Een tijd geleden had de politie een anonieme melding binnengekregen dat er op een bepaalde plek in Den Haag “regelmatig illegale personen verzamelen van Indonesische afkomst” die zich zouden “verplaatsen” naar Wassenaar, zo valt te lezen in het proces-verbaal dat na de aanhouding op 24 juni was opgesteld. Na de melding was de officier van justitie begonnen met een onderzoek, genaamd “Tjalk”, en had hij toestemming gegeven voor “een stelselmatige observatie met als doel de thuis- en werksituatie te bekijken”. Volgens het proces-verbaal wist de politie van 20 personen een woon- en werkadres te achterhalen.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Nog meer etnische profilering: Haagse politie hield half jaar lang ...



Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) – juli 2015

fenceJustitie is van plan het hek rond detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg te vervangen, zo blijkt uit meldingen bij de gemeenten Zeist en Soest van begin mei.
Het huidige hek, standaard gaashekwerk met prikkeldraad en daarachter een drie op elkaar gestapelde rollen NATO-draad (zgn. scheermesjesprikkeldraad), zal worden vervangen door penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren.

Het deel van Kamp Zeist dat inmiddels in gebruik is als asielzoekerscentrum (de barakken, die voorheen ook als detentiecentrum in dienst waren) zal van hek worden ontdaan, zo blijkt uit een eerdere melding. Dit sluit aan bij al langer bestaande plannen om het detentiecentrum in te perken tot het deel van het terrein binnen de hoge muren en een klein stuk daarvoor, richting de hoofdpoort (kaart).

Het is de vraag wat dit nieuwe typische gevangenishekwerk bij zal dragen aan de door de overheid breed uitgesponnen ‘kindvriendelijkheid’ en ‘verminderde gevangenisbeleving’ van de locatie op Kamp Zeist. Aan de andere kant is de kans klein dat de vastzittende kinderen dit hek uberhaupt zullen zien, aangezien ze al achter een soortgelijk hek direct om de gezinsgevangenis zitten en vandaar tegen de omringende vijf meter hoge muur aan kijken.
Opsluiting is per definitie niet kindvriendelijk. De nieuwe gezinsgevangenis is een goedkope, maar helaas door velen geslikte, truc van voormalig staatssecretaris Teeven om het veel bekritiseerde gevangenzetten van vluchtelingenkinderen voort te kunnen zetten.
De vermeende ‘kindvriendelijkheid’ van de huidige tijdelijke locatie werd verder onderuit gehaald door de bevindingen van AAGU tijdens een bezetting van de muur rond het detentiecentrum in november 2014. Ook Defence for Children leverde de afgelopen maanden diverse malen (1234) forse kritiek op de gezinsgevangenis en op het voortdurende opsluiten van kinderen.

lees verder op de website van AAGU

Schrikdraad en bewegingsdetectie rond ‘kindvriendelijke’ vluchtelingengevangenis Kamp Zeist