Maandelijkse archieven: januari 2015


Last Sunday afternoon there was a demonstration in front of De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Inside, there was a meeting with two DT&V civil servants (Karen Temmink, coordinating and special adviser in the head office in The Hague and Peter de Koster, unit manager departure preparations in Hoofddorp) in the leading role, under the title “The emergency exit of The Netherlands: towards an different return policy in 5 steps”.
A group of about twenty people has demonstrated for over an hour. Two video’s:

1. Speech by refugee activist Maryama from refugee collective We Are Here. She refused to take part in the debate about deportations where she only would have 3 minutes to speak while government officials who carry out deportations got one hour speaking time. Instead Maryama choose to demonstrate outside at the entrance and made her point loud and clear:

SPEECH FROM REFUGEE ACTIVIST MARYAMA from ANTiORDE on Vimeo.

2. Impression of the protest:

PROTEST TEGEN DEPORTATIES BY DEBAT MET DT&V from ANTiORDE on Vimeo.

Video’s of protest during meeting with DT&V 25/1/15


Simon Bontekoning, voormalig beleidsadviseur vreemdelingenzaken bij de gemeente Amsterdam, heeft de oplossing voor het probleem van dakloze afgewezen vluchtelingen: dwangarbeid, in ruil voor “basaal onderdak”.

we-are-here-24-7.500pxNog geen moment in de asielprocedure hebben vluchtelingen mógen werken, maar nu móet het wat Bontekoning betreft. Hij noemt het: “een wederdienst”.Het probleem is namelijk dat het er naar lijkt uit te zien dat de Neederlandse staat binnenkort onderdak móet verschaffen aan afgewezen vluchtelingen. Bontekoning schrijft: “In plaats van niets te doen in opvangcentra zouden ze zich moeten verplichten tot het verrichten van werk om bij te dragen aan de kosten die voor hen worden gemaakt. (…) Dat kan hen stimuleren uiteindelijk toch terug te keren. (…) En de ontvangende samenleving ziet dat ze niet alleen de hand ophouden, maar bijdragen aan hun eigen levensonderhoud en werken aan hun toekomst.”

Bontekoning doet het voorkomen alsof vluchtelingen luie parasieten zijn die nooit ook maar iets hebben wíllen doen. Intussen klaagt menig Neederlander dat “al die buitenlanders” ‘onze’ banen inpikken. Het is ook nooit goed. Dat is ook precies waarom er wèl werk is in de vorm van dwangarbeid. Voor elk wat ‘wils’.

lees verder op de website van Joke Kaviaar

Simon Bontekoning: hoe vluchtelingen tot slaaf kunnen worden gemaakt


[Nederlands onderaan] / more pictures HERE

Last Sunday afternoon there was a demonstration in front of De Nieuwe Liefde in Amsterdam (read call out here). Inside, there was a meeting with two DT&V civil servants (Karen Temmink, coordinating and special adviser in the head office in The Hague and Peter de Koster, unit manager departure preparations in Hoofddorp) in the leading role, under the title “The emergency exit of The Netherlands: towards an different return policy in 5 steps”.

picket-nieuwe-liefde

A group of about twenty people has demonstrated for over an hour. Signs, banner, megaphone. Refugees of We Are Here were present to personally make their objections against this meeting be heard and did so very convincingly.
After a while someone from the Rosa Parks Cafe came out to invite them in. But this meant no more than three minutes speaking time against an hour speaking time for the DT&V ‘jury’. The refugees could then “defend” themselves and “Then you demand ten minutes to begin with”. But there were no guarantees. And even more important: it is the DT&V that has to sit in the dock. To listen and suck it up. But this was not the idea and all the more reason to reject this proposal. “Let them come out and listen to ús!”

The Rosa Parks Cafe with it’s ‘experts’ that apparently think they know better than refugees, how the policy should be made better, were inside ‘pitching’ their ideas as outside the alarm siren went off and “No man, no woman, no one is illegal!” sounded. The only way things can be made better, is by abolishing the DT&V. “Demonstrating outside had no use” was being said. As if talking to the DT&V has any use, with those whose task it is to deport as efficiently as many people as they can. As if refugees haven’t sat enough on the other side of the table with a DT&V official that only says: the IND or the judge has decided. You have to leave. And we make sure you do.”. That is the only thing that may be discussed: how does a refugee leave? “Willy-Nilly”.

What is there to talk about deportations? Nothing. Stop deportations! Stop DT&V!

NB. On February 7 there is a big demonstration at 3 PM at the Museumplein:
WE ARE HERE 24/7: show your support of basic human rights!
Check: facebook event and Indymedia

Strijdbare demonstratie tegen bijeenkomst met DT&V
(
meer foto’s HIER)

Afgelopen zondagmiddag werd er gedemonstreerd voor de deur van De Nieuwe Liefde in Amsterdam (lees oproep hier). Binnen was een bijeenkomst met twee DT&V ambtenaren (Karen Temmink, coördinerend en specialistisch adviseur op het hoofdkantoor in Den Haag en Peter de Koster, afdelingsmanager Voorbereiden Vertrek in Hoofddorp) in de hoofdrol, onder de noemer “De nooduitgang van Nederland: in 5 stappen naar een ander terugkeerbeleid”.

Met een groep van ongeveer twintig mensen hebben we ruim een uur gedemonstreerd. Borden, spandoek, megafoon. Een aantal vluchtelingen van Wij Zijn Hier was erbij om persoonlijk hun bezwaar kenbaar te maken tegen deze bijeenkomst en deden dat zeer overtuigend.
Na enige tijd kwam iemand van het Rosa Parks café naar buiten om hen uit te nodigen. Maar dit betekende niet meer dan drie minuten spreektijd tegenover een uur spreektijd voor de DT&V ‘jury’. De vluchtelingen zouden zich dan kunnen “verdedigen” en “Dan eis je gelijk tien minuten”. Garanties waren er echter niet. En belangrijker nog: het is de DT&V die hier in het beklaagdenbankje had horen te zitten. Luisteren en incasseren. Zo was het echter niet en dat was alle reden om het voorstel af te wijzen. “Laat ze maar naar buiten komen en naar óns luisteren!”

Het Rosa Parks Café met de ‘experts’ die het blijkbaar beter denken te weten dan vluchtelingen, hoe het beleid ‘beter’ moet, zaten binnen hun ideeën te ‘pitchen’ terwijl buiten de alarmsirene loeide en het “Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal!” klonk. De enige manier waarop het beter kan is afschaffing van de DT&V. “Down down DT&V! Welcome welcome refugees!”. Alarm voor de rechten van vluchtelingen. Vrijheid van beweging en vestiging, het recht op bestaan, het recht op onderdak. Gelijkwaardigheid. Hoe kan een mens illegaal zijn? Maar dat moest binnen maar gezegd gaan worden volgens het Rosa Parks Café, ten overstaan van het zoveelste witte Europeanen met papieren onderonsje met de DT&V. “Buiten demonstreren heeft geen zin” werd er gezegd. Alsof praten met de DT&V zin heeft, met degenen wiens taak het is zo veel en zo efficient mogelijk mensen het land uit te werken. Alsof vluchtelingen niet al vaak genoeg tegenover een DT&V ambtenaar hebben gezeten die alleen maar zegt: “de IND of de rechter heeft besloten. U moet weg. En wij zorgen dat u weggaat.” Dat is het enige waarover het mag gaan: hoe gaat een vluchteling weg? “Goedschiks of kwaadschiks”.

Wat valt er te praten over deportaties? Niets. Stop deportaties! Stop DT&V!

NB. Op 7 februari is er een grote demonstratie om 15 uur op het Museumplein:
WE ARE HERE 24/7: betuig je steun voor de basis van mensenrechten!
Zie: facebook event en Indymedia

Militant demonstration against meeting with DT&Vhighlight and shadow kopie 5

Zaterdag 14 maart om 14.00 uur organiseert AFA Fryslan i.s.m. derden de manifestatie ‘Het Zwarte Schaap’ tegen racisme, discriminatie en uitsluiting te Leeuwarden.

In de traditie van de anti-fascistische beweging protesteren we tegen vreemdelingenhaat, maar ook tegen discriminatie omdat iedereen het zwarte schaap kan worden.

Kom naar de manifestatie op de lange pijp (nabij de Waag) centrum Leeuwarden. Tijdens de manifestatie is er live band muziek , sprekers en een infostand. Zegt het voort , zegt het voort !

18 maart: manifestatie ‘Het Zwarte Schaap’ in Leeuwarden


Voor vrijheid van beweging en het recht op bestaan: Stop DT&V! Stop deportaties!
Zondag 25 januari, 15 uur: demonstratieve picketline voor De Nieuwe Liefde, Amsterdam, Da Costakade 102.

For freedom of movement and the right to exist: Stop DT&V! Stop deportations!
Sunday, January 25, 15 hrs: demonstrative picketline in front of De Nieuwe Liefde, Amsterdam, Da Costakade 102.

dt&v4

Facebook event: https://www.facebook.com/events/631581986969503/

[ENGLISH BELOW]

Op zondagmiddag 25 januari vindt in het Rosa Parks Café in De Nieuwe Liefde een bijeenkomst plaats onder de noemer “De nooduitgang van Nederland: in 5 stappen naar een ander terugkeerbeleid”.
De vraagstelling: “Hoe effectief is dit terugkeerbeleid, als er nog zoveel vluchtelingen in de illegaliteit belanden? Hoe zou het verbeterd kunnen worden?”
De werkwijze: “In dit Rosa Parks Café een creatieve brainstormsessie mèt de DT&V. Vijf experts pitchen hun idee voor verbetering van het terugkeerbeleid. De DT&V vormt de jury en zal op de ongevraagde adviezen reageren.”

Met deze bijeenkomst, die net zo goed genoemd had kunnen worden “Deporteer mee met de DT&V”, wordt er vanuit gegaan dat het ‘terugkeerbeleid’ verbeterd moet worden. Maar het enige goede idee is afschaffing van de DT&V. Stop met het op straat zetten en opsluiten van vluchtelingen. Stoppen met deportaties. Voor een samenleving die geen mensen uitsluit omdat ze ergens anders geboren zijn. Stop met het tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen. Stop de misdadige migratiepolitiek van Fort Europa die jaarlijks duizenden slachtoffers eist.

De DT&V heeft als enige doel er voor te zorgen dat afgewezen vluchtelingen, ook wel genoemd ‘illegale vreemdelingen’, Nederland ‘verlaten’. De DT&V zet hiervoor vluchtelingen onder druk, intimidatie is dagelijkse praktijk. De DT&V is ook niet vies van het verkrijgen van valse reisdocumenten (Laissez-Passers) en samenwerking met corrupte ambtenaren en regimes uit andere landen.

De bevoegdheden van de DT&V zijn het afgelopen jaar uitgebreid, evenals die van politie en marechaussee, hun rechterhanden. De politie mag bij razzia’s en arrestaties van mensen zonder verblijfspapieren huiszoeking doen, mensen aan het lichaam onderzoeken en telefoons uitlezen, zonder rechterlijk bevel. In de toekomst wil staatssecretaris Fred Teeven de DT&V zelf de bevoegdheid geven om mensen in bewaring stellen, zonder tussenkomst van een officier van justitie of rechter. Op dit moment loopt er een pilot. Verder heeft Teeven afgelopen week aangekondigd te DT&V nog meer drukmiddelen te verschaffen om zogenaamd ‘vrijwillig’ vertrek te bevorderen: het verlengen van de inreisverboden voor wie niet meewerkt. Intussen wordt in de media en met bijeenkomsten als deze telkens geprobeerd het beleid en de DT&V een vriendelijk gezicht te geven, maar vluchtelingen weten wel beter.

Veel vluchtelingen moeten zien te overleven op straat. Wie niet meewerkt aan deportatie, moet maar voelen. Het moet hen dwingen te vertrekken. Tegen deze praktijken zijn vluchtelingen zelf in verzet gekomen door zich te laten zien met tentenkampen, demonstraties, marsen, en door panden te kraken. Intussen ligt er een uitspraak dat afgewezen vluchtelingen ten minste ‘bed, bad en brood’ moet worden geboden, niet genoeg maar tenminste iets. Hiertegen is Teeven in beroep, want opvang zal de crepeerstrategie van het beleid, uitgevoerd door de DT&V, doorkruisen. En Teeven heeft nu zelfs aangekondigd de Vluchtgarage in Amsterdam te laten ontruimen!

Het ‘terugkeerbeleid’ moet niet beter of effectiever, het moet worden afgeschaft! Kom 25 januari met spandoeken, borden en lawaai naar de Nieuwe Liefde! 15 uur, voor de ingang van De Nieuwe Liefde.

Actiegroep Stop DT&V! Stop deportaties!

[ENGLISH]

For freedom of movement and the right to exist: Stop DT&V! Stop deportations!

Sunday, January 25, 15 hrs: demonstrative picketline in front of De Nieuwe Liefde, Amsterdam, Da Costakade 102.
Sunday afternoon, January 25, a meeting will take place at the Rosa Parks Cafe in De Nieuwe Liefde, called
“The emergency exit of The Netherlands: towards an different return policy in 5 steps”.
The question: “How effective is the return policy, if there are still so many refugees that end up in illegality? How can this be improved?”
The process: “In this Rosa Parks Cafe a creative brainstorming session with the DT&V. Five experts pitch their idea for improving the return policy. The DT&V forms the jury and will respond to unsolicited advice. ”

With this meeting, which could just as well have been called “Deport along with the DT&V”, it is assumed that the “return policy” should be improved. But the only good idea is removal of the DT&V. Stop putting refugees on the street and in prison. Stop deportations. For a society that does not exclude people because they were born somewhere else. Stop turning people of different groups against eachother. Stop the criminal migration policy of the Fortress Europe claiming thousands of victims every year.

The DT & V has the sole purpose to ensure that rejected refugees, also called “illegal aliens,” “leave” The Netherlands. The DT&V puts refugees under pressure, intimidation is daily practice and the DT&V is also not averse to obtain false travel documents (Laissez-Passers) and collaboration with corrupt officials and regimes in other countries.

The powers of the DT&V have been expanded last year, as well as those of the police and military police, their right hands. During raids and arrests of undocumented people, the police may do house searches, examine their body and read out phones without court order. In the future, state secretary Fred Teeven wants to give the DT&V the power fo put people into immigration detention all by themselves, without the intervention of a public prosecutor or judge. Currently a pilot is running. Furthermore, last week Fred Teeven announced to supply the DT&V with more means to put pressure on refugees to leave ‘voluntarily’, by extending the duration of entry bans for those who do not cooperate. Meanwhile, in the media and in gatherings like this it is attempted to give the DT&V a friendly face, but refugees know better.

Many refugees have to survive on the streets. Those who do not cooperate with deportation, should feel the consequenses. It should compel them to leave. Against these practices refugees themselves took action, by making themselves visible with tent camps, demonstrations, marches, and by squatting buildings. Meanwhile, there is a ruling that rejected refugees should at least be offered ‘bed, bath and bread’, not enough but it’s at least something. Teeven appealed against it, because shelter will cross the policy of destruction, conducted by the DT&V. And now Fred Teeven has even announced to have de Vluchtgarage in Amsterdam evicted!

The “return policy” should not be made better or more effective, it should be abolished! Come January 25th with banners, signs and noise to De Nieuwe Liefde! 15 hours.

Action group Stop DT&V! Stop deportations!

25 januari, Amsterdam: Picketline Stop DT&V! Stop Deportaties!


libie-brandt[Overgenomen van Wij Zijn Hier]

Libië brandt maar Nederland zet vluchtelingen op straat

Een groep Libiërs uit de zelfgeorganiseerde vluchtelingengroep Wij Zijn Hier, wilde
aandacht vragen voor hun situatie. Een deel van hen had een status en is deze
kwijtgeraakt na de verkiezingen in Libië afgelopen zomer. Een ander deel heeft nooit
een status gekregen. Dit terwijl hun land in brand staat en ze niet terug kunnen.
De groep wilde een demonstratie organiseren en ook het publiek informeren over de
situatie. Enkele mensen besloten de groep Libiërs te steunen en een kleine campagne op te zetten samen met hen. Lokien schreef dit verslag van de Libië Campagne.

Verslag Libië Campagne – Wij Zijn HierBenader KLM. Bel ! Mail ! Spam ! Doe je mee ?

Maandag 19 januari 2015 wordt Rohullah Jyaqobe vanuit detentiecentrum Rotterdam teruggezet naar Afghanistan, 11 dagen nadat hij gedoopt werd tot Christen in datzelfde detentiecentrum. Komende nacht zal hij al naar Schiphol worden overgebracht. Sinds afgelopen donderdag wordt hij al in de isolatiecel vastgehouden en geobserveerd. Hij zal zijn leven niet veilig zijn in Afghanistan. Na 8 maanden gijzeling in het Rotterdamse detentiecentrum waar hij gedoopt werd tot Christen wacht hem vanaf morgen de brute wereld in het Islamitische Kabul waar al zolang een religieuze oorlog woedt. Occupy vreest dat Rohullah de volgende Afghaan zal zijn die door Nederland in de eerste weken van 2015 wordt uitgezet en van wie vervolgens geen enkel teken van leven zal worden vernomen. Weg, foetsie.

KLM

Zijn laatste hoop is dat er Nederlanders zullen zijn die nu vlak voor zijn deportatie de Afghaanse ambassade willen bellen of mailen. De gegevens daarvoor vind je hieronder. Daarnaast wil hij vragen KLM te bellen, mailen en te spammen. lees verder op de website van Occupy Rotterdam

Wie weet wordt er ergens in de machinerie van de ...