Maandelijkse archieven: mei 2014


ENGLISH BELOW

Terwijl de March 2 Freedom goed onderweg is en op maandag 26 mei voor de tweede maal een grens overgaat (Duitsland – Frankrijk: Saargemünd – Saarbrücken), maakt Freedom Not Frontex NL zich op voor deelname aan de actieweek in Brussel. Aan de eerste grensoversteek naar Strasbourg namen 26 mensen vanuit Nederland deel. Vier van hen, waaronder twee vluchtelingen, zijn gebleven en lopen op dit moment mee in de mars.
De grensoversteek naar Strasbourg was een bijzondere ervaring. Een No Border actie precies waar die op zijn plaats is, van naar schatting 500 gelijkgestemden. De groep bestaande uit vluchtelingen en sympathisanten, allen zonder ID bewijzen, ging joelend en juichend de grens over. Dát is vrijheid van beweging, en dát willen we!

Documentary March for Freedom 2014- Chanson pour la Liberté from Katarína Gališinová on Vimeo.

Vanuit Nederland organiseert Freedom Not Frontex NL vervoer naar de actieweek in Brussel waarmee de mars wordt afgesloten. Het is de bedoeling om er op 20 juni heen te gaan en de aankomende mars die dag te verwelkomen in Brussel. Op 28 juni gaan we terug. In de loop van de week zijn er demonstraties, workshops en acties. Op 26 en 27 juni is er een EU top over migratie.
De concrete plannen voor de actieweek worden nog verder ingevuld. Zodra er wat bekend is plaatsen we dat op deze website en op dezeze facebookpagina.
Ga ervan uit dat je in elk geval een tent en slaapspullen mee moet nemen.

Wil je je vast aanmelden om mee te gaan?

Doe dat zo gauw mogelijk! Mail naar: [email protected], dan weten we hoeveel vervoer we moeten regelen. Wil je korter gaan, bijvoorbeeld alleen het begin of het eind? Laat dat dan ook even weten. Mogelijk kunnen we voor een groep mensen die alleen een deel van de actieweek kan meedoen apart vervoer heen en/of terug regelen. Vertrek is in elk geval vanuit Amsterdam.

Kosten:

Vluchtelingen: gratis.
Supporters: we vragen een donatie om de kosten te helpen dekkken. Richtprijs: 15 euro. Heb je minder maar wil je wel graag mee, dan kan dat. Kun je meer missen, dan is dat zeer welkom.

Intussen op de hoogte blijven van de mars?

Dat kan, behalve op deze website ook via verschillende sites en facebook pagina’s:

- http://freedomnotfrontex.nl en onze facebook pagina
- De internationale website en facebook
- Facebook documentary

Freedom Not Frontex NL.

[ENGLISH]

March 2 Freedom: Join the action week in Brussels, June 20 – 28

As the March 2 Freedom is well on the way and about to cross a border for the second time on Monday May 26 (Germany – France: Saargemünd – Saarbrücken), Freedom Not Frontex NL is preparing for participation in the action week in Brussels. From The Netherlands 26 people took part in the first border crossing to Strasbourg. Four of them, of whom two refugees, have stayed and are currently walking in the march.
The border crossing to Strasbourg was a special experience. A No Border action right there where it is most into place, joined by an estimate of 500 like-minded people. The group existing of refugees and sympathizers, all without ID, crossed the border bawling and cheering. Thát is freedom of movement and thát is what we want!

From The Netherlands Freedom Not Frontex NL organizes transportation to the action week in Brussels that closes the march. It is our intent to go there on June 20 and welcome the march that will arrive in Brussels that day. On June 28 we go back. During the week there will be demonstrations, workshops and actions. On June 26 and 27 there is a EU summit on migration.
The concrete plans for the action week are yet to be completed. As soon as we know things, we will publish it on
this website and on our facebook page.
Assume that you need to bring a tent and sleeping gear.

Do you want to sign up at this moment?

Do this as soon as you can! Mail to: [email protected], so we know how much transport we need to arrange. If you want to go a shorter period, for example just the beginning or the end? Let us know. Possibly we can arrange separate transportation to and/or fro for those who can only participate part of the week. Departure will in any case be from Amsterdam.

Costs:

Refugees: for free.
Supporters: we ask a donation to help cover the costs. Indicative price: 15 euro. Do you have less but do you want to come, that’s okay. If you can spare more, it is very welcome.

In the meantime, to stay informed about the march?

There are, besides this website, several websites and facebook pages:

- http://freedomnotfrontex.nl and our facebook page
- The international website and facebook
- Facebook documentary

Freedom Not Frontex NL.

March 2 Freedom: Doe mee met de actieweek in Brussel ...


Emergency situation in Calais!

All squats and camps will be evicted in the next few days!

On May 27th, the three main camps of Calais will be destroyed by the police. More than 600 people live in these camps, which were won through constant migrant struggle after a long series of evictions. No solution has been proposed for the evicted migrants. Moreover, a social center and two further squats are up for eviction starting on May 30th. All told, more than 800 people will be put on to the street.

Lees verder op de website van Calais Migrant Solidarity.

Call to all squatters, antifascists and everyone else to support ...


[Persbericht 22 mei 2014, van Wij Zijn Hier]

AMSTERDAM — Uitspraken van het college van Burgemeester en Wethouders over verlenging van de opvang zorgen voor grote onrust onder de asielzoekers in de Vluchthaven. Berichten over uitstel van de sluiting van de opvang in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat gaven valse hoop. Uit het verslag van de Raadsvergadering en een bericht van de gemeente Amsterdam bleek gisteren dat het grootste deel van de bewoners op 1 juni gewoon op straat staat.

In de lokale en landelijke media werd gisteren bericht dat de opvang met een maand verlengd zou worden. Dagblad Trouw meldde dit als een uitspraak van één van de woordvoerders van de burgemeester. De berichtgeving in Het Parool en AT5 vormde voor de Amsterdamse PvdA-fractieleider Marjolein Moorman aanleiding om vragen te stellen aan de burgemeester tijdens het mondelinge vragenuur in de Gemeenteraadsvergadering van 21 mei.

Uit de antwoorden van de burgemeester bleek dat verlenging van de opvang niet aan de orde is. Mensen die naar het oordeel van de gemeente zouden willen terugkeren, maar tegengehouden worden door groepsdruk, worden ‘uit de Vluchthaven gehaald’. Alleen mensen die kwetsbaar zijn door ziekte zullen, na screening door de GGD, mogelijk langer opgevangen worden. Daarnaast kunnen mensen die al bezig zijn met hun terugkeer wellicht langer blijven.

Dit betekent dat het grootste deel van de uitgeprocedeerde asielzoekers per 31 mei 2014 de Vluchthaven moet verlaten en dat ze op straat staan. De gemeente biedt geen alternatieven, ondanks een rechterlijke uitspraak die de gemeente daartoe verplicht. Een kwetsbare asielzoeker die de gemeente om hulp vroeg, moest opgevangen worden op grond van een voorlopige uitspraak van de Europese Raad voor de Sociale Rechten.

Dit is bevestigd door een Duitse rechter, die een asielzoeker niet wilde terugsturen naar Nederland, omdat de mensenrechten hier geschonden worden doordat de overheid vele uitgeprocedeerde asielzoekers niet opvangt. Veel asielzoekers hebben inmiddels steun gevraagd bij de gemeente en nemen nu
juridische stappen om hulp af te dwingen. In één van deze procedures stelde de gemeente expliciet dat de opvang in de Vluchthaven op 31 mei 2014 zal eindigen.

Op 31 mei wijst de rechtbank vonnis in een aantal rechtzaken. Intussen staan kwetsbare asielzoekers nog op straat. Woensdag moesten vier chronisch zieke asielzoekers een maatschappelijke opvang in kerkgebouw Hebron aan de Polanenstraat verlaten. Ze krijgen nu noodopvang bij de Protestantse Diaconie, maar hebben geen permanent verblijf, terwijl ze ernstig ziek zijn.

In de Vluchtgarage, de gekraakte parkeergarage in Amsterdam Zuidoost, vangt Wij Zijn Hier inmiddels ruim honderd mensen op; de bewoners overleven er in zware stress onder hopeloze omstandigheden overleven. Tegen de bewoners van de Vluchtmarkt, een leegstaande markthal bij de Ten Katestraat, heeft de eigenaar een kort geding aangespannen om ontruiming af te dwingen. De Vluchtmarkt staat al lang leeg en wordt door de asielzoekers zelf bewoonbaar gemaakt.

Omdat de gemeente weigert kwetsbare onuitzetbare asielzoekers op te vangen, schreven de Raad van Kerken en de Protestantse Diaconie gisteren een open brief aan het college van B&W. Ze vragen aandacht vragen voor uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat staan en eisen hulp door de gemeente. De verwachting is dat de gemeente deze zomer door de Europese Raad voor de Sociale Rechten gedwongen zal worden uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terugkeren op te vangen.

Amsterdam vangt onuitzetbare asielzoekers niet langer opVrienden van Mehdi: ‘Mehdi bij ons!’

10.30 uur – hoofdingang gemeentehuis (Bergstraat 4)

Als minderjarige vluchtte Mehdi Hassani vier jaar geleden uit het door oorlog verscheurde Afghanistan. Na moeilijke jaren hier in Nederland kreeg hij begin dit jaar eindelijk goed nieuws: hij kreeg een verblijfsvergunning! Maar nu wil het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) hem plaatsen in de regio Limburg, terwijl Mehdi al zijn vrienden hier in Ede heeft. Vrienden van Mehdi zullen op vrijdag 23 mei een petitie aanbieden aan burgemeester Van Der Knaap waarin ze hem verzoeken om Mehdi hier in de gemeente te laten komen wonen.

In het jaar voordat zijn status als vluchteling erkend werd, werd Mehdi opgevangen in Ede bij een gezin. In het begin was de 20-jarige Afghaanse jongeman een vluchteling die opvang nodig had, maar langzaam maar zeker werd hij deel van het gezin en en bouwde hij – net als de andere jongvolwassen kinderen van dat gezin – een hechte vriendenkring op.
Mehdi bekeerde zich tot het christelijke geloof en werd in de Emmaüs gemeente gedoopt en liefdevol opgenomen. Vrienden en kerkgenoten van Mehdi waren net zo blij als hij zelf toen hij eindelijk zijn verblijfsvergunning kreeg.
Toen het COA wilde overgaan tot plaatsing in een Nederlandse gemeente, verzocht Mehdi dan ook om in Ede geplaatst te worden, aangezien dit de enige plek is waar hij vrienden en ondersteuning heeft. Maar het COA wilde niet ingaan op zijn verzoek en plaatste hem – zonder enige uitleg – in een AZC vlakbij Roermond, waar hij niemand kent. Sindsdien wacht hij daar op woonruimte.

Mehdi: “Ik wil erg graag terug naar Ede. Ik ken hier niemand. In Ede heb ik mijn vrienden en ga ik naar de kerk.” Hij spreekt inmiddels goed Nederlands en zou na de inburgeringscursus het liefste zijn opleiding voor automonteur weer willen oppakken.

Toen bleek dat het COA regio Limburg hem niet wilde overplaatsen, zijn vrienden van Mehdi een petitie gestart: ‘Mehdi bij ons!’. De petitie (online te vinden op petities.nl) heeft inmiddels meer dan 200 handtekeningen, van vrienden, kerkgenoten en leden van de PvdA fractie, die zich hard maken voor Mehdi. Middels de petitie verzoeken zijn vrienden het COA om Mehdi over te plaatsen naar de regio Gelderland en verzoeken ze de gemeente Ede om Mehdi toe te staan zich hier te vestigen.

“Er zijn geen juridische argumenten die overplaatsing in de weg staan”, aldus mw. Samshuijzen, initiatiefneemster van de petitie. “Het maakt voor het COA niet uit waar Mehdi geplaatst wordt en iedere gemeente is de verplichting aangegaan om vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen woonruimte te bieden. Er is in Ede nog plek. Bovendien is het inburgeren in de Nederlandse samenleving veel makkelijker als je je omringd weet door vrienden en ondersteuning krijgt. Ik begrijp niet waarom het COA zo tegenwerkt.”

Op vrijdag 23 mei zal de petitie aangeboden worden aan burgemeester Van der Knaap. Om half elf verzamelen vrienden en sympathisanten zich bij de hoofdingang van het gemeentehuis, waar om elf uur de petitie aangeboden zal worden.

23 mei, Ede: manifestatie ‘Mehdi bij ons’


Terwijl veel vluchtelingen zich internationaal voorbereidden op de March 2 Freedom, zat in Delfzijl een Turkse man eenzaam in een zelf geïmproviseerde tent op een grasveldje voor het AZC aldaar. Het bericht kwam niet verder dan een lokale website, 112Groningen.nl, en dan alleen maar omdat de man na negen dagen hongerstaking was ‘verwijderd’.

hongerstaking-delfzijl

Het verwijderen van mensen. Dat is net zoiets als het verwijderen van graffiti of afval, of het wrak van een fiets of auto. Verwijderd. Probleem opgelost. Waar is de man? Niemand weet het. Ditmaal groeide één tent niet uit tot een tentenkamp. De man is ‘verwijderd’ en daarmee is het einde verhaal. Het liefst zouden de gezamelijke Europese regeringen alle vluchtelingen die ze afgewezen hebben net zo makkelijk en stilletjes verwijderen als deze man. Daartoe wordt zoveel mogelijk benadrukt dat vluchtelingen een probleem zijn. Zo zou er volgens on ze ‘eigen’ Fred de vluchtelingenjager Teeven sprake zijn van ‘asieldruk’, hij ‘luidt de noodklok’, het is ‘alarmerend’, er moeten ‘maatregelen worden genomen’. lees verder op de website van Joke Kaviaar

Vuur en vlammen voor de deportatiemachine!


May 20: Gert-Jan Van de Vaate reports from the March 2 Freedom:

may20-1

Sunday morning we left Amsterdam to Kehl and arrived just before the action started, or no, we arrived just at the start of the action, or no, we arrived just after the party had started. But we could manage to be in the action right away. The March was bigger than we expected, people were saying 500 people had joined the March. It was a short walk, but a giant walk for all the refugees in this March. And they celebrated it, but not after we did a moment of silent first for all the victims of the European Migration Policy. In this one minute of silent Europe `s History of his Worldwide Wars were remembered in the introduction to this minute of silence. People were silent and it was impressive. Moved into this emotion the walk begun, a walk over a historical bridge between France and Germany. In wartime borders do matter, in peacetime we don´t need any borders. Like Europe is not having any borders anymore within Europe. But only for European citizens. Not for refugees, and that was were this action was for. At the time we arrived at the other side, the refugees were celebrating. A moment of shivering emotions.

All went well, no problems. Monday May 19th was a day of action. Several actions were prepared, the detention center, in France called a retention center was on our schedule. Migrants locked up like Blijdorp Zoo locks up its animals. And we could get a close as you can get to the lions. These lions were about to get deported, to Algeria or so. An Italian supporter in our group of the March was able to talk to one of these guys. I talked to friends os another Algerian fellow, they were standing outside just like me. Their friend was going to be deported the next day, Tuesday, and they were standing there to say goodbye. The man was in France for seven years. His brother and a friend were standing next to me at my side of the fence. The Italian guy was talking for more than an hour with another Algerian guy. Algeria is a former colony of France, but a lot of them are not welcome in France. In Holland people can´t get deported to Algeria because their President is not giving Laissez Passer to Algerian people living in Holland. But France does have special agreement with the Algerian authorities. So Fortress Europe does have different policies to the world outside Europe in each country. I told the Italian guy to translate a message from me the Algerian men. I told them to stay strong and to keep having confidence in themselves. Its the system that is doing bad things and not them. Like I use to say in the actions at the Rotterdam detention center I told them to believe in themselves. “One day you will be free and remember you are a better person than The System is.” The Italian guy translated this message to the Algerian men and got an answer back : “Thank you very much. You activists give us the right spirit we do need that. One day we will be free and we will see each other again under the Wings of Freedom.”

may20-2

Tuesday May 20th: The March started on an extremely sunny day. At first we went to the European Parliament. Am impressive press conference just in front of this huge building. and like other passionate actions we rarely see in Holland we started the March. In the lunch break the latest news came in : Bruxelles and Rome will join the March tomorrow. Not expected that these groups will join so soon. Everybody was happy hearing this announcement. London and Vienna had also a special message. They were going to do an action today especially for the March of Freedom, in solidarity. The March went well today.

may20-3

The first walk was 15.7 km, from Strassbourg to Furdenheim.Tomorrow it will be 18km to walk. In very extreme weather, something like the first day of the Noborder camp Rotterdam when we had build the camp together in 40 degrees. Today it was 10 degrees colder than that. Tonight we´re gonna sleep in tents in a tennis park. We shower in the local football accommodation. All well set by the mayor of this little town. He just made the WiFi more convenient, just by himself in corporation with another inhabitant he just asked for this corporation.

More reports to come, planning to stay at least for a week, maybe longer, I will see day by day.

Gert-Jan van de Vaate.

Second report from the March 2 Freedom, leaving Strasbourg