Maandelijkse archieven: januari 2013


(by Adam Levy, University of Colorado at Boulder)

When the EU received the 2012 Nobel Peace Prize for advancing “democracy and human rights in Europe”, it joined a group whose more incongruous members also include Barack Obama and Henry Kissinger. In his self-appraisal during the acceptance speech, ‘From war to peace: A European tale’, EU Commission President Barroso was sentimental in congratulating the Union on its “vision of freedom and justice” and he expressed solidarity with “human rights defenders all over the world who…defend the values that we cherish”. However, given the EU’s increasingly militarized and security-minded response to border control in the face of a perceived crisis of mixed-migration flows and scores of people dying trying to reach its shores (i.e. both asylum seekers and economic migrants), the reality is it remains unworthy of a peace prize. Simply, Barroso’s rhetoric does not match the current situation where migration and border control has been increasingly securitized by the EU and roundly chastised by human rights defenders.

Continue reading at Antipode

Intervention – Remote Sensing as Remote Control? A Political Geography ...


“Ze zullen ons land met toewijding dienen,” zegt Beatrix in haar aftredingsspeech over Willem-Alexander en Maxima. En “getrouw de grondwet onderhouden”.
Zijzelf heeft dat ook gezworen op 30 april 1980, de dag van haar kroning, die feestelijk opgeluisterd werd met rookbommen, rondvliegende klinkers, verscheurde vlaggen en ME-schilden die al net zo besmeurd uit de strijd kwamen als de ego's van de fatsoenlijk kwijlende oranjefans.

Laten we met de eed van Willem-Alexander in het nabije vooruitzicht, de grondwet dan maar eens onder de loep nemen. Het lijkt mij een passend moment.


In deel II, de Grondrechten, vinden we onder titel I 'Waardigheid':
De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd.
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: ik denk dat dit conflicteert met structurele anale visitatie van vluchtelingen in vreemdelingendetentie.

Onder titel II, “Vrijheden”, zien we staan:
Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.
Ach, wat zou het fantastisch zijn als het aanstaande koningspaar dit grondrecht getrouw gaat onderhouden... maar dan hebben ze wel een behoorlijke inhaalslag te gaan. Want wordt niet iedere correspondentie met vluchtelingen door COA en IND ongevraagd geopend en ingezien? En iedere brief door de (nauwelijks opgeleide) G4S-medewerker in vreemdelingendetentie? En hoeveel blijft er van je gezinsleven over als één van je ouders bestuursrechtelijk wordt gedetineerd of botweg gedeporteerd?
Woning? Welke woning?

Eén artikel verder lezen we:
Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.
In 2011 besloot de Tweede Kamer, fanatiek wapperend met de bladzijde van de Grondwet waarin het recht op bescherming van de persoonsgegevens vastgelegd ligt, dat er géén landelijke database voor vingerafdrukken zou komen. De techniek was er niet klaar voor, het zou teveel risico's met zich meebrengen en het zou een open deur naar justitieel misbruik zijn.
Twee jaar later zijn die bezwaren weggesmolten als sneeuw voor de zon. Want afgelopen week besloot de Tweede Kamer dat er een landelijke database voor vingerafdrukken mag worden aangelegd. Voor vreemdelingen, wel te verstaan. Of ruimer gezegd: voor iedereen die er een beetje buitenlands uitziet. Heeft u Beatrix, die onze grondwet getrouw onderhoudt, horen protesteren? Ik niet. Ze zal het wellicht te druk hebben met haar aanstaande aftreden.

Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
Dat mag dan wel in onze grondwet staan, maar het geldt natuurlijk niet voor geklinkerde vluchtelingen die het migratiebeleid aan de kaak willen stellen middels een demonstratief tentenkamp, want dan neemt het openbaar gezag ineens wel de vrijheid om zich in te mengen.
En als we het dan toch over verzet tegen het migratiebeleid hebben: hoewel in dit grondrecht vastgelegd ligt dat iedereen kennis mag geven van informatie en ideeën, en het Europees Hof oordeelde dat deze informatie en ideeën dan ook “offending, shocking and disturbing the state” mogen zijn, áls je dan oproept tot verzet, dan steekt daar weer het openbaar gezag zijn lillijke kop om de deur en dwingt middels de farce van de gemanipuleerde rechtsorde vier maanden vrijheidsberoving af. Vraag maar aan Joke Kaviaar.

Maar laten we teruggaan naar het eerste artikel van de Vrijheden, de basis van de gelijkwaardige en respectvolle samenleving waar we zo graag in willen geloven:
Eenieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon.
Eenieder? Eenieder binnen het 'eigen onderdanen' blikveld wellicht, maar begrippen als vrijheidsbeperkende locaties, willekeurige arrestaties en dagelijkse deportaties rijmen niet met 'vrijheid' en 'veiligheid'. Ze rijmen wel op 'nazi's', trouwens.

Vrijheid en veiligheid zijn grondrechten die vluchtelingen systematisch worden onthouden, niet alleen hier in Nederland, maar in heel Schengen-Europa. Was Europa in mythologische tijden een lieftallige Griekse prinses, inmiddels is ze verworden tot de wanstaltigste bloedzuiger ooit, zwelgend in kolonialisme en uitbuiting.
Als het migratiebeleid het brein is dat de grondwettelijke rechten op vrijheid en veiligheid teniet doet, dan is Frontex de regelrechte belichaming hiervan.

Frontex, in 2004 opgericht (maar al sinds de jaren '80 in voorbereiding), heeft als missie om op Europees niveau de migratiestromen aan de externe grenzen van Schengen-Europa te 'harmoniseren'. Harmoniseren, ja, zo wordt dat genoemd. Bevreemdende woordkeuze voor wat in feite niets meer en minder is dan een 'killing machine', gelegaliseerd en wel.
Frontex onderschept de bootjes volgepropt met vluchtelingen, stuurt bootjes terug of doet ze zinken (al dan niet met de vluchtelingen er nog in), propt de mensen die de reis alsnog overleven in afgeladen grensdetentiecentra waar het aan alle basisbehoeften ontbreekt, levert een enorme en van de laatste technologische snufjes voorziene bijdrage in de jacht op vluchtelingen binnen het Schengen-territorium, heeft zijn eigen inlichtendienst en brengt de schaarse overlevenden van deze continuë men-hunt tenslotte de ultieme nekslag toe door de deportaties te organiseren; terug naar geweld, vervolging, marteling, bomaanslagen of honger.
Intussen laat Frontex het bloed in de economische aderen flink sneller stromen door miljardencontracten af te sluiten, bijvoorbeeld met EADS – 's werelds grootste wapenleverancier, uit Nederland. Nederland levert ook topmannen voor Frontex, zoals Edgar Beugels (ex-IND'er en nu hoofd van de Research and Development Unit) en Olivier Burgersdijk (vroeger betrokken bij de bestrijding van georganiseerde misdaad in Rotterdam-Rijnmond, nu hoofd van de Europol Unit Business Demands and Products), maar huisvest op Schiphol ook één van de trainingscentra voor Frontex.

Begrippen als 'vrijheid en veiligheid voor eenieder' zullen we in de missie van Frontex niet lezen. Het valt trouwens bij het doornemen van documentatie van Frontex op, dat het begrip 'illegaliteit' wel erg ruim wordt opgerekt. Vluchtelingen die op een bootje proberen weg te komen van het gevaar in eigen land, worden op dát moment al gezien als 'illegale migranten'. Dat is ver voor het moment dat ze ergens een asielverzoek kunnen indienen. Het vluchten alleen al is kennelijk iets dat met harde hand bestreden dient te worden.

Bestuurlijk Nederland heeft hier allerminst schone handen in. In de begrotingsnota's van 2012 lezen we natuurlijk niets over de samenwerking met EADS, maar wel onder ander het volgende:
“Van 2007 tot en met december 2011 heeft Nederland aan 87 Frontex operaties deelgenomen.
Sinds 2010 heeft Nederland ook verscheidene malen een bijdrage geleverd in de vorm van groot materieel. In zowel 2010 als 2011 hebben twee Alkmaarklasse mijnenjagers deelgenomen aan de operatie INDALO bij de Zuid-Spaanse kust.
In september 2010 heeft een vliegtuig van de Kustwacht deelgenomen aan operatie POSEIDON in de Egeïsche zee bij Griekenland en hetzelfde Kustwachtvliegtuig heeft in maart 2011 deelgenomen aan operatie HERMES in het maritieme grensgebied tussen de Italiaanse en Noord-Afrikaanse kust.
Ook heeft Nederland van oktober 2010 tot maart 2011 een forse bijdrage geleverd aan de inzet van de speciale Frontex snelle grensinterventieteams aan de landgrens tussen Griekenland en Turkije.
Nederland neemt daarnaast ook deel aan gemeenschappelijke terugkeeroperaties waarbij Frontex een ondersteunende rol speelt. Hierbij gaat het om groepsgewijze uitzettingen per overheidsvlucht, georganiseerd door meerdere EU-lidstaten, waarbij Frontex een ondersteunende rol speelt. Nederland heeft vanaf 2007 tot en met december 2011 aan 33 terugkeeroperaties deelgenomen. Van een tiental operaties was Nederland het organiserende land.”

Ik hoop dat in de komende jaren de cleane statistieken van Frontex over efficiency en technologische vooruitgang steeds meer openbaar vertroebeld zullen worden door de cijfers én de verhalen van de honderdduizenden slachtoffers die Frontex maakt.
Kunnen de Kamerleden dan ooit zeggen dat ze 'het niet geweten hebben'?
Nee. Want in diezelfde begrotingsnota staat duidelijk:
“De Kamer is over de inzet en uitvoering van de hierboven genoemde operaties geïnformeerd."

Mag dan verwacht worden dat ook Beatrix sinds de oprichting van Frontex steeds werd geïnformeerd? Dat denk ik wel. En als ze inderdaad gezworen heeft de grondwet 'getrouw te onderhouden', zo waarlijk helpe haar de hele mikmak, dan mag ook verwacht dat er ergens een belletje had moeten gaan rinkelen, toch?
Ik heb van hare majesteit geen protest vernomen. Ook niet in tijden dat ze het níet druk had met aftreden.

Dit alles geeft gerechte gronden voor de vrees dat we straks, met Willem-Alexander op de troon, meer van hetzelfde gaan krijgen. Ondanks de eed die hij op 30 april 2013 zal gaan uitspreken waarin hij zal zweren onze grondwet getrouw te gaan onderhouden.
De beelden van de poppenkast van de kroning zullen de wereld overgaan; de internationale pers zal snakken naar roerende plaatjes van Jan Klaassen en Katrijn.

Mooi. Laat dat voor ons een uitgelezen kans zijn om iedere cameraman, iedere reporter, iedere journalist en iedere presentator, gevraagd, maar vooral ongevraagd, de 'zum kotzen' hypocrisie van deze eed, van dit migratiebeleid én van Frontex uit de doeken te doen.

MEER FRONTEX? GEEN ALEX!

Auteur: Dhjana

Meer Frontex? Geen Alex!


De Tweede Kamer stemde gisteren in met centrale opslag van vingerafdrukken, van vreemdelingen. Eerder wees ze zo’n database voor Nederlanders af.

Fingerprint_ImageDe bezwaren waren groot, eind 2010. De apparatuur om vingerafdrukken te herkennen maakte fouten. Er leefden twijfels over privacy. Onduidelijk was welk probleem de overheid eigenlijk met centrale opslag van vingerafdrukken van alle Nederlanders zou oplossen.

En dus kwam die centrale opslag, onderdeel van de Paspoortwet, er niet. De Kamerleden zagen te veel problemen. Ook VVD en PvdA, inmiddels coalitiegenoten, waren behoorlijk kritisch. De PvdA noemde centrale opslag „dood en begraven”, de VVD zag „aanzienlijke risico’s”.

En toch stemt de Tweede Kamer vandaag opnieuw in met een wetsvoorstel dat zo’n centrale opslag regelt. Dit keer niet voor Nederlanders, maar voor vreemdelingen. VVD en PvdA zijn voor, net als CDA en PVV.

Volgens staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) is die database vooral nodig om identiteitsfraude te bestrijden. Opslag van vingerafdrukken van vreemdelingen moet een oplossing bieden voor fraude waarbij iemand zich voordoet als een persoon op wie hij of zij lijkt.

Hoe vaak dit soort lookalikefraude precies voorkomt, is niet duidelijk, geeft Teeven toe. De Immigratie- en Naturalisatiedienst en de marechaussee registreren het aantal vervalste documenten, maar „het is niet altijd mogelijk om vast te stellen of sprake is van kwade opzet”, zei Teeven vorige week.

Volgens de oppositie, SP en D66 onder andere, is het zonder die aantallen lastig vaststellen of de wet proportioneel is. En cijfers uit onderzoeken bevestigen hun twijfel. Minder dan tien asielaanvragen worden jaarlijks afgewezen omdat een vreemdeling een paspoort bij zich heeft dat niet van hem is – dat is de lookalikefraude die deze wet moet tegengaan.

In de wet over de opslag van vingerafdrukken voor vreemdelingen staat uitdrukkelijk dat die afdrukken gebruikt kunnen worden voor opsporing. Bij de Paspoortwet was het
risico dat politie en justitie die vingerafdrukken zouden kúnnen gebruiken, juist reden terughoudend te zijn.

„Ongeoorloofd onderscheid”, noemt SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen dit. „Het is discriminerend. Deze maatregel was ondenkbaar als het om Nederlanders zou gaan.” Ze krijgt bijval van Vincent Böhre, van belangenorganisatie Privacy First. „Een hele bevolkingsgroep, in dit geval vreemdelingen, is hiermee bij voorbaat potentiële verdachte .”

Waarom stemmen VVD en PvdA nu wel in met zo’n opslag voor vreemdelingen, terwijl zij het voor Nederlanders niet wilden? Volgens PvdA-Kamerlid Khadija Arib omdat nu „echt goed is gekeken of dit technisch kan”. Staatssecretaris Teeven zegt dat binnen de vreemdelingendiensten veel meer expertise bestaat over het gebruik van vingerafdrukken dan bij de gemeentebalies die de paspoorten verstrekken.

De kans dat deze opslag alsnog stuit op bezwaren, zoals bij de Paspoortwet gebeurde, is klein, schat Vincent Böhre. „Kennelijk heeft de politiek er minder moeite mee om de privacy van vreemdelingen te schenden.”

Vreemdelingen kunnen ook nog eens minder tegen die Nederlandse staat beginnen. Als ze een visum willen, zullen ze hun vingerafdrukken wel moeten geven. Nederlanders
daagden de overheid voor de rechter, vóór ze hun vingerafdrukken afgaven. Böhre: „Iemand die hier wil werken of studeren, kan hooguit achteraf eisen dat zijn afdrukken weer uit die database verdwijnen.”

Asielzoekers die in Nederland aankomen, moeten nu twee vingerafdrukken afgeven. Die gaan in een EU-database, ter controle of iemand ook in een andere lidstaat asiel heeft aangevraagd. Met de nieuwe wet gaat Nederland verder. Vingerafdrukken van asielzoekers, maar ook van ‘gewone’ migranten die hier langer dan drie maanden willen werken of studeren, gaan in een centrale opslag. Die krijgt zo data van veel meer mensen: in 2011 vroegen er 58.950 een gewone verblijfsvergunning aan, tegenover
11.300 asielzoekers. Ze moeten straks afdrukken van alle vingers plus pasfoto afgeven.

[NRC]

Discriminerende wetgeving database vingerafdrukkenSo we will be demonstrating against racism on March 23. A large demonstration is being organized focusing on a few demands that should encourage left wing politicians to join and mobilize. But what is there to expect from these politicians? What is to be expected from politicians all together?


STOP_RACISM

The immigration policy of this country is in itself racist. It sets aside a group of people as being 'aliens', 'asylum seekers', 'illegals'. I call them: refugees. The government only calls those people refugees that they believe are refugees, to be more specific: that the IND has granted the status of refugee, and for that the refugee needs to prove every bit of his or her story. The immigration policy is racist, and it calls for xenophobia. It reverses the burden of proof for refugees who ask for asylum, it turns people into 'illegals', and provides the system with entry bans, prisons and deportations. This immigration policy is legal. It is embedded in the laws of this country, it is embedded in the European Returns Directive.


Continue reading on Joke Kaviaar website

Anti-Racism: Beware of the politicians!


Wij, vluchtelingen en activisten, demonstreren nu al vele maanden in de huidige ronde van strijd voor een oplossing voor de vluchtelingen en tegen het immigratiebeleid. In het begin konden we met kleinere acties goed in de kijker komen. Nu is het tijd om de strijd op een hoger plan te trekken: we moeten werkelijk gaan toewerken naar een oplossing. De sympathie die er onder lagen van de Nederlandse bevolking is voor de vluchtelingen moeten we mobiliseren. De manier waarop werpt discussies op binnen activistisch links. Hier valt te lezen hoe de demonstratie van 23 maart juist wat leus betreft radicaler wordt dan wat we eerst deden, terwijl het volledig binnen de ‘traditie’ van vluchtelingenprotesten in Amsterdam past.

Tot nu toe ben ik zeer te spreken over de samenwerking die activisten aan de dag hebben gelegd. Heerlijk. Dit ging niet zonder slag of stoot: er was oud zeer en ik heb ook momenten gehad dat mensen uit zekere bewegingen mij op een simpele wijze probeerden te diskwalificeren: ‘maar jij bent van de Internationale Socialisten’. Dat soort momenten vond ik vervelend, maargoed, zand erover. Gaandeweg ging het allemaal veel beter en konden we goed samenwerken en ontstond een hele positieve sfeer van wat ik kameraadschap noem. Echt, enorm fijn. Vooral met zo’n toch kleine kring van radicaal links in Nederland moeten we wel een beetje de rijen sluiten om überhaupt een deuk in een pakje boter te kunnen slaan. De noodzaak tot eenheid werd gesteld door de vluchtelingenacties, daarbij hamerden de vluchtelingen zelf op eenheid. Onze oude discussies op links? Waar heb je het over! Gewoon actie! Of zoals Berete het altijd zegt: ‘No discouraging. No division. Otherwise we are lost’.

Lees verder op de weblog van de Rode Lynx

Tijd om de vluchtelingenstrijd op een hoger plan te trekken


kerk2

Tijdens het tentenkamp op de Koekamp heeft u zich solidair verklaard met ons. Wij gaan door met actievoeren totdat er een oplossing is gevonden. 12 januari is de kerk aan de Sportlaan in Den Haag gekraakt door het KraakSpreekUur Den Haag. Het KSU heeft de kerk aan ons overgedragen. De eersten 20 vluchtelingen van onze groep zijn hierna de kerk ingetrokken. De komende tijd zullen nog meer lotgenoten zich bij ons voegen. Daarom hebben wij behoefte aan een aantal spullen om ons verblijf te verbeteren. Hieronder een lijst die wij tevens up to date houden via onze website

www.rechtopbestaan.nl

. Help ons mee met het verspreiden van deze lijst!

*Voedingsmiddelen:*
De afgelopen weken hebben wij veel eten gekregen! Dat is erg fijn, maar om het iets overzichtelijker te maken voor mensen die graag eten willen komen brengen hebben we een lijst gemaakt met dingen waar we een tekort aan hebben of dagelijks gebruiken dus snel weer opgaan:
-Oplos koffie
-Koffie filters
-Koffiemelk
-Lang houdbare melk
-Suiker klontjes
-Kruiden voor het koken
-Honing
-Tomatensaus
-Noodelsoepjes
-Tomatensaus
-Sap en Limonade
-Vermicelli
-Olie (zonnebloem of olijfolie het liefst.)
-Brood
-Vers fruit (bananen en mandarijnen het liefst.)
-Dadels (of iets anders lekkers zoals een koekje.)
Praktische spullen die we hard nodig hebben:
-Douche cabines
-Kasten (voor kleding en spullen)
-Veel tapijt!
-Een stofzuiger
-Koelkast
-Een groot koffiezet apparaat
-Fietsen
-Rookmelders
-Branddekens
-Brandblussers

*Bouwmaterialen*
Zeer binnenkort willen wij gaan beginnen met het bouwen van slaapvertrekken en douches. Hierbij kunnen we hulp gebruiken! Wil je helpen, mail dan voor informatie naar logistiek-at-rechtopbestaan.nl. Ook kunnen wij voor het bouwen de volgende materialen nog goed gebruiken:
-Gipsplaten
-Houten balken
-Verlengsnoeren en Stekkerdozen
-Isolatie materiaal
-Verlichting (bijvoorbeeld bouwlampen, tot 500w)
-Spijkers, schroeven etc.
Overige spullen:
-Nooduitgang bordjes
-Matrassen
-Klapstoeltjes
-Opklapbare eettafels
-Plastic herbruikbare bekers
-Sokken en Onderbroeken (voor mannen)
-Thermo ondergoed en hemden.
-Pantoffels
-Plastic bakken om eten in te bewaren (groot zowel als kleine zijn nodig)
-Prullenbakken
-Emmers
-Theedoeken
-Schoonmaakhandschoenen
-Afwasrek en een Wasrek
-Een kookpit die werkt op een gasfles
-Theelepels
-Handdoeken
-Papier en pennen en stiften
-Ducttape
-Materiaal om spandoeken te maken
-Lyca prepaid beltegoed bonnen (zodat de vluchtelingen met hun familie
kunnen bellen)

Spullen kunnen gebracht worden bij de kerk, het adres is Sportlaan 127 in Den Haag. Heeft u een van de grote spullen van de lijst, of heeft u andere spullen waarvan u denkt dat ze van pas kunnen komen? Mail ons dan op logistiek-at-rechtopbestaan.nl zodat we een afspraak kunnen maken, en zodat wij u kunnen vertellen of de spullen nodig zijn.

*Vervoer/transport*:
Wij zijn op zoek naar mensen die, als dit zich aandient, één of meerdere keren voor vervoer van spullen zouden willen zorgen. Wilt u zich hiervoor opgeven, mail ons dan op logistiek-at-rechtopbestaan.nl met uw e-mail adres en/of telefoonnummer, en de grootte van uw auto. Het kan zijn dat we u dan benaderen met de vraag of u op een bepaald moment tijd heeft om iets te vervoeren. Verder is ook alle hulp welkom om onze komende acties en demonstraties een succes te maken! Informeer zo veel mogelijk mensen, verspreid het op facebook, twitter, op je eigen website of blog. Wil je als organisaties of actiegroep het tentenkamp ondersteunen, stuur dan een email naar rechtopbestaan-at-gmail.com.

*Verklaar je solidair! Onderteken de steunverklaring:*
De Steungroep Vluchtelingenkamp Koekamp Den Haag is een steunverklaringsactie begonnen waarmee organisaties en individuen zich solidair kunnen verklaren met de strijd van de vluchtelingen. De steungroep en wij stellen het op prijs als mensen die zich solidair hebben verklaard, dat ook in het openbaar laten weten, bijvoorbeeld via hun website, nieuwsbrief, maillijst en Facebook-pagina. Verder vraagt de steungroep aan ondertekenaars om anderen op te roepen om ook solidair te zijn met de vluchtelingen. Hoe meer steun wij krijgen, hoe meer kansen ze hebben om succes te boeken in hun strijd voor een menswaardig bestaan. Je kan jezelf en/of je organisatie online solidair veklaren met de vluchtelingen op de website van Doorbraak.

*Doneer!*
Om de actie in stand te houden is er geld nodig. Kun je iets missen, stort het op rekening 9474245 ten name van AFA Nederland, onder vermelding van ‘vluchtelingenactie’. Bedankt!
*
Laten we met zoveel mogelijk mensen laten zien dat er direct een einde moet
komen aan dit onmenselijke beleid! Wij willen leven!

*Met hartelijke groet,
De vluchtelingen van "Recht op Bestaan"

Steun het Vluchthuis!In de nacht van 22 op 23 januari werden twee vluchtelingen die in het Haagse Vluchthuis verblijven en buiten een luchtje gingen scheppen, staande gehouden door de politie.

Een van hen had boetes open staan en werd opgepakt. Als reden voor het staande houden gaf de politie later op dat ze “er uitzien als buitenlanders”. Tegen dit racistische optreden gaan de vluchtelingen een klacht indienen.


kerk3

De vluchtelingen hebben na de arrestatie van hun kameraad politiebureau Segbroek gebeld, waar hij zat opgesloten. Dienstdoend agent Thijs Lambert liet weten: “We hebben hen staande gehouden omdat ze er verdacht uitzagen, buitenlands uiterlijk en donkere kleding, van die mensen heb je er niet zo veel in de Vogelwijk.” De op 12 januari in gebruik genomen Sacramentskerk, die door de vluchtelingen tot Vluchthuis is omgedoopt, bevindt zich in een wijk met overwegend rijkere witte middenklassers. Op de vraag wat hij met “die mensen” bedoelde, antwoordde de agent: Ja, eh, van die buitenlanders, er is nu ook zo’n gekraakte kerk met van die mensen erin, dus daar leggen we meer de focus op.”


lees verder op Doorbraak

Vluchthuis-vluchtelingen dienen klacht in tegen racistische staatsrepressie